Thursday, 21 January 2016

Nature photo editing (Befunky)


Edits a nature photographer would want
Can it be done on Befunky
Evaluation of effectiveness of edit.  
filter
yes
Befunky has a variety of fonts that can help add color to the photo.
focus
yes
the tool funky focus is good for blurring out to make something stand out.
crop
yes
The app can crop photos, in nature photos there are many features that you did not want in the picture, like a bird.
Blur
yes
The app can blur when you want to address the focus to a certain location.
Frame
yes
The app can frame picture, this is good because it makes the photo look more interesting and professional.
Focus
Focus.jpg

Crop
Crop.jpg

Filter
Filter.jpg

Blur

Frame
frame.png


Review:

I like the app, it has many features that I have not seen in other editing apps. The only problem is that some of the tools/effects are not that useful or good, some are useless, or they do the same thing as another tool. The ones that are useless would be useful if they were meant for something else, but some things say that it is to change the color of the eye, but it then does not look good. But if it was called Pencil and it was meant for drawing on your picture, then it would be useful. Overall the app has the basic tools to edit, it also has some advanced features, but some tools/effects can do multiple things, so instead of of naming something "pencil" they call it "Change eye color" or "Eye shadow".

Tuesday, 12 January 2016

Nature photography

Nature photographyA photo of a drop of water on the edge of a branch. If you turn the photo upside-down and look at the drop, you can see the swiss alps. 

Green grass after rain

This is a photo of green grass after rain. It represents texture. I learnt that there are many different things in nature that all have different textures.

Red flower

Nature is full of colors so I decided to take a picture of a red flower with a green and brown background. This photo represents color.

Pattern in plants

This photo represents pattern. There are many different patterns in nature, for example, the circles in a tree trunk.
Purple Bamboo

This photo represents rule of thirds. The purple bamboo on the right is on the 2 right rule of thirds points.

Pink Edge

This is a picture of a flower that I found that has a pink edge. I know that some things are hard to reach in nature so I used to zoom so I could get a better shot. The compositional technique used was color.

Rocky

The compositional technique used here is texture. The roughness of the rocks is why I chose texture.


Field of flowers

This photo represents pattern. The flowers are lined up and are evenly placed.
Veins I

This photo represents line. The veins of the leaf run right through the middle.
Veins II

This photo represents rhythm and moment. Nature is alive and always moving, so nature is a good thing to take a picture of is looking for a rhythm and movement photo.

Tuesday, 1 December 2015

Broken Art Exhibition


The Broken Art Exhibition

Glitched art is art that is broken! The coding in the photo is messed up, and a photo will be broken, weird, but cool.

The broken art exhibition is an art exhibition where the theme is glitched photography, the exhibition is located in Warehouse 421 - Mina Port. Glitched photos look cool and are quite easy to do. But some things are hard to do because of how complicated the coding is in the image. It is easy to do but at the same time is very hard, you can do random things to make a glitched photo or can know what you are doing and know what you are changing. The main focus in the exhibition was glitched art photos ranging from faces, to glitched photos of cars, to landscape that are all glitched. There is a restaurant at the exhibition that sells food like chips, chocolate, sand witches and much more. The artists are students that go to the school ACS and they have created all of the glitched art that is presented. Many of the students enjoyed working on the art and glitching them, "I had fun making the art and all of my peers did a great job working on their photos." -ACS student, Jacques.
While some artists did not like the "broken" art and preferred the classic way, painting, "What is the point of glitched art? It is broken and useless, I prefer painting"  - David Choe.
While other artists, who are painters, like Greg Simkins, liked the art exhibition, "I liked the food there and the atmosphere was great, everyone was enjoying themselves" -Greg Simkins
I would give the exhibition a 5 out of 5 stars, the food was great, the art was cool, and I had fun with all of the other artists there. Most gave it a 4 and a half out of five though. If you were there I hope you enjoyed, and if not hopefully you can experience the event another day.
These are some examples of glitched faces


Sunday, 29 November 2015

Mockingjay part 2 will keep you on your feet

Summary:
Walking down a sewer, hiding from cameras, traps, but suddenly a blue zombie attacks your friend.
It is hard to understand the movie if you have not seen the other movies, there are a total of 4 movies including the Mockingjay part 2. The main conflic is the government choses 2 people from 12 of the 13 districts, the chosen people will be tributes of the hunger games. The hunger games is an anual event that no one wants to be chosen for. The principle of the hunger games is 24 people will be put in an arena that is forest themed and will have to survive by killing each other. The winner was katness, the main character. That was a brief explanation of the first hunger games movie so you can understand what is going on a bit better. In the second movie they host the next hunger games with all of the winners of the previous games. They escape the arena and start a revolution, the second movie goes on until they escape. the third movie is the revolution against the government and the fourth is the part two of the revolution. In the last movie they are trying to kill the president who is cruel and is their enemy. The president makes a sort of game where he builds a big city around him with a bunch of giant traps that are hidden. Also some creatures that are kind of zombies that want to kill them.


Quotes
"I liked the movie" from Jacques
Personal Opinion
In my opinion the movie was really good because they added that feel of the original movies, like there was an arena and they had to survive. There is a jump scare at one point in the movie.
73% of the people who saw the movie liked it. Jennifer Lawrence did a great job acting in this movie in my opinion.


I saw the movie at Vox cinema in Yas mall but you can see it in any cinema near you if it has come out where you live.
You can buy tickets to see the movie but I am not sure what the price is, the price depends on witch cinema you go to.

Before


First I pasted:

∞ üZ∑ 95NÏ n⁄pi˚Å#ø ÷À»IÔBÆ8 ¢‘ iflµ∏©ú$c ı§Tf òTn Ï7J´ R õÿ” ‘l»N”fiù m∆O •cR7ÿ
|≤ßÙ∑ e)—bEvÙ Uu˝„‡ˆ¶∂ ⁄0≈FNÊ&ù"Ì艉’eπR@e*GZ“.;0-©sÚäë3 ÚpMF≤®9ZamœÛu¨‰ím†,íπ=…™í±…‹ ≈Z "Ô∆jùÀó-ÅQ)v ∂1¥ô‹zö∫—ymT≠d#ÔqVZuêÚy®ål ˇ) Z¨BØfi ·Ú[ 4¿„-[∆K® ®V¡€ä$P›ÍúŒÌÜSå qÌBJà OJ∆m7†Ì•…◊‰oªW «…åT(æa˘E2HŸ_h©r –qŒz‘ ™ AÕUœ!MYÎĵj°-èi QPl‹ =jƒ±2®l˛TƒìÃ
5!\Ä)R Ûä–è` ÒÕD™
êEH®8›≈?k`π.–TπÈPm ÅOcÅéÇ¢âY[9‡ûÙïKÍ"œñí&”û:‘ (¡˘ 1W» ç›w
¶ q›ÎTˆ •A¡QúP¨Ÿ T·÷> CNXäퟻÎG0 é˚é÷ Të ? ≥8$pµ p :ÛI∂ 31%;
8Íj–∑
Cg•DHY ∞ÈC∏ „ëäçàAÕL]_È@T‰˙S∑ò <–Õ∑ 4dó¿ÈHÃÑÂz—Üå ©V[Åyé ®ñ Läós»=(Xô[ 2(’1¢) µ9 Ô,1„µ xB8•9≤¨V⁄ €ÉRE åǶÆmç≤:UTC y ”æ£- eôπ ´,†(*júí qö—«@ 3Ì| »†î nií«∑ z j ˜ñï;& ø-Ä
öAôN ÈH£{)cä∫∞asöŸ‹ ZXZ1û’ 0剘´ ±a¥öà†ïv˙TÛw )kÔÄzÉ@ÅÄ‹)c% &)È+&‚O ≥≥J¡a·ÄP_µDÚnbs¡®d-#c±¶ºL©« ¨\.K+»X ÅN∑iz0¬–¿∂ jƒL maX û†[ç ~m«>∑5 è£ ÚÊ•o(ù´≈nïêàú I=) ∂íOJï∆’ ÛYMo,ôfcÅYøu› 3ßüú lP†#‘P)Û
‰’◊ X qNn˚âçë¡8Pp;”"ï∆B‘‰©à®8¶« P*Rd‹qw€ËMUu ´˚7w™S«1`W
¶≠∏–° EO
∏lL0*8Œ›‘Uâ&‹>ZW]F–≤™Ó >’1m—Úy Xæ8§íOóÂ<’¢ n ìI ßvqNF;w54∞<ä' -¥«e2"yf LÃCm#ä∏éÑ Ry¨¨«a I;ü8ß 9˘G ím‡Ä:
ö& pF+D≠±6+"Ö' i$y Jl§ ¡ÎV#åî µß:HM +n`Ø…´¢ zt™´ Û∑Uô ° ï $ÜH„ÑñÎK “ ï^) É7Õ“•å *]Õ H«∞…5 Hr Ü
á‹6Ù© Bç’¢Hió"súSŸ∂6MA ÅfißìÊNzä ¨ ", qÕT*wgµX B‰ÒP œ=çS3dõ‹åu•QêsQ¢∞œ4Êl&{‘≈X |Õ†qV3∞TJ æeÎW7 M≠÷¥Q}BϮø¥≈W< ëP‹ üóäΩ Ä∆ ÎSd )ç¡˛aZ`Üà 9™ Qfi¥ Ö ùfi†R,…‚àÆ é +R∏P«JÅHå‰ ó44"}ƒåz‘r(o‚ß<âÅ≥ΩD ¬—œa‹ñ8¿z‘≠ Éì⁄¢f«Z∞™Ü,!'ÎD%q9 ˘˚›™ev¶E „ ⁄¨ ¿˘EhåŸ }¸zTN©ºê8ß« a≈(P £uÆók]
]ÚÿÈZp∂›π GÀƒôÎWP6• 3Ad,ÿ<U∏S2gµeÆVAÔZˆ»ƒÜœ ” KFç $q+g VB» @T÷ïÒà G8 ó
“;â≠ EH-©≈ûÃ
}qc˛§W»˛ ;u8Ÿª ¸ÎÍ˚)ïP.»ØØ…í±‚„dlµWôñ4,« u#9ÆG≈ ê∞”Âü˚Äü æù C æ'¸Q±µ§àí . ~ï˘Õ‚Ôå ˇàµ9`±ëflq¬„û}™Á∆œ ^jöÙñ–»Jªê9Èì^µ˚>| ±πö Ηôfi ö à \ fiO_∫› A∆02Mi ôªûQ·øÖû-Ò4hºÜP“|‹Ó :ÙÀŸÎ≈JÉlåı?„_¢ ?áÏÙ¯ 8£ †ÆÑX[ëÇÄ÷ñ"L¸Œ∫¯ ‚¯ Âü w ◊ ˛ ¯Ö§Hœm4À€%r ˇÅWÍ‹ö=§£î ïb^¯Z∆E' üZfW? <Rfi' ≥R Ãπ]ƒm˝)ø ¢ö? ¡3å Œæ⁄¯—‡À tÈÆö1Ω =95Ú √æ|i !H ó cπ†W?W| ‚[ ıQ]ŒÏ
‚|% ]: ˜ È]©_ñîò”8ø ‡ÈW<ˇ ≈~Q|Hé[è „¨yU¸IØ’Ø Ò•LŸ5˘o„@“¯®≈Åü0 ì˛’+∞πˆ∑¿≠ (thÿ p Ø©-∆ æt¯,·tH =1_FDp†ä≤íπ:ÉJG8¶á‚åìQf>R\`UiW"ßR«å‘r© È¢Ïxg≈ Ó4…÷E»⁄kÛ≠…“¸U‰√˜ ú ∆øJ˛#ˇ»"‡ ° ø45âÒv– /÷ìd≥Ùo·]”M•≈ì∆ {r„˙◊Ǹ S˝ç t -{¶¸(•v"ƒé†}+:„PÜ .Ï “∞|E‚ M ŒKõó(' ÙØÉ~)|~‘
ƒñzLªFH¬ú.jîIl˚ÇÛ«:U≥ ” «‚8¨ >(hjH˚BÉı≈~hG‚? ¯ó @ëñCÅ¥1ƶ◊·œèµ q4∆t›€ë¸≈Tb.cÙ./à˙,£ã§  kN i∑K˚πC b+ÛÆ Ü^3±s,O+9ıœÛ≈Mˇ ˆÄ íy™~Öø\ m 1ˆoèu≠>M:C,ä æ πæ∑è≈ dL w vø‚_ ›Y:_ „β Âû ñÓ΃q ÇN\`v© ü™ˇ ô•—°vÓ ıØ`˵„fl
ãF∑_ˆEzÎ ì9ßpπÁ~;÷ K”•üv ø4<]´\¯õƒRZ´eK ÍHÕ}€Òé[Ëó,Á‡~u ÉldπÒÄì¨l‰dˇΩE¬Á€_ º
çîS… ÖÁ ÎÍ´hR
£ ¡x" +m6 B£ÒØD ≈ π:ê:QÄ‘≈¡©JÖ‰T≤ì í ∆ ±Øtkk§+" ºy§ ÒT•°i µóÜÏl‹À k†é0É d®Ëh⁄1G8Æeflˇ™9ÙØä˛8æ÷cåÄ
}ß®úBflJ¯Ø„AI$1∑ iœ‚iÛ
˙úÁ¡ Û/r£ &æÒ“…˚:üa_ ¸ åG®"Å¡˛µ˜VüÚ@£¸ÒKò
Q»Ê∞µd_(ül÷ËÈY íÓÑÊ•H Ò'∆l ·Td Xˇ ÌcûÓ3*ÉèÎZfl 7yÚÖ ?÷®| ß„ú ˘ —±6}∑•ŸD`^8‚∑V“!É¥gÈTÙ– Qÿ [J2µ,Iê,xË)dPT˝*m∏®òcöó#Hû3„˝
n≠eëÜr
|Ww –uÇS 1ÏE~çÎ6kulÍFr ◊≈] Ïw :©€…‡ °2è¢˛ kBÚ∆!ª8≈{tmî k‚_Ñ∫ÁŸ¸´i Ééıˆ>üp%ÖJú‰U Æ•±úR∏b¥™x ¢V¬ìöV 1ÀΘb÷’úú` ¯#‚ûæ˜W¶› 9j˙œ‚F∏ñZ|ä[ æ a6ø‚ Xo Bο'˙Qd4Ó{_¡? Ω≈ÿπùx‡èN’˜-å"(UË xˇ¬ˇ .õß∆Jaò ◊∂*à‘{T±ÿ
å‘ B‘ Iß*˜ÔQ!¢…aL>ÇùÖ«Zn )§g!¨+6Ù }+LÛ¡¨ªÚD, •i `œë>2±[y_¶2*˘£¬ö‰v∫ãNŒ F„ا>5í,[ËÁÚØÉ ◊Q]óÖäíO fi∫,¨`˜>∂◊˛0Kkb ∂fi 8ʺâ[∆^5π› vF<v Vfl√èÜ⁄èäØ„∫‘A Ç yœÙغº3ˇK“≠QcÖAd‚†Ÿ ß¡MJ‚ ˜ ≈€ÆGˇ^™\¸ ª¥R‡ «°Õ~ç∂álÉ ÉÚ¨ ˇ €J zåöL⁄2?1ÆtÔ ¯R·•ç ëO 98Æ«√ˇ Ád ]1fl‹t5ı7ã| ># 9Øè|Q‡…4ª∆í!≥ ∑ ù燜£| Æ∂°y
ê’ı ôñÅ~Çæ-¯X$ ∆ ‰c5ˆ∂íÅG∞ÆYntDÿå|¿Ü©˘f ´å1¿‚ß _qYL≤V8SÔQ™‡ÉöUa' "®Sñ®@(`Z°ìÊ4≤ êWäP∏L’É Çÿ^1Z
Â8zß ˘∑-h™´„=h3 ¨å8ÌH¨:ö xl‘ÅF9´à fiÑbëOÕ≈/óÉëIπzgëL ø=E"
ΩiC‰öF‹EJ8 (¶7˚Tÿ√‡ñ†flzÄ @∆(Í1O‹ò®’∞ƒ(»† ˇ”ÈùŸõsÒÈöj®ë√3
F%V_úd—Ö 4}}+˘ù”≥?@Â,¥;X∞‡T[≥Õ)ù•˝÷1€5$Hë
ßÊ≠£ –-aÆIËy®2Pc –ÚǯN¥ı∏ ê≤/Zflù- ¡ëAQärπU⁄yß ˘
Ƨ2ñqåVN:Ë Á ∏û3S#™© ‚´» P0Á4±íË¡ó µ(…fi¿6FA”ú’VVÛ N’`ç£åfõoíH#$’M |%F]®ùån• #∆ã Á ©I é< wëR˝’t!¬mƒåu©#¿∆ÓïQ J€Å R≥Ø›©ˆöÍ\v5Y‘® qT˜"∂◊Á>ï ∑ sR" &˛∏≈:ê∫∫)X±0 πã∑≠G 'fi$füº´|√ÉP" ;'èz„©N˚ë&8˛ÚB Ù£![ Íb— ;:’@C∏5•*zËf‰L -Û *7ôô∞ Ä*√ÃõvÅP ê M£ øzÏmZ√Ë7Œ, fi(Ö}[ìUL3 fiFzÛV‘‡å‘˚4Ù çdñ enÜób≤Ó¶Œ¿ìÕG ) ûï çùò l∆fl=BdR˘f‚¶ôƒÁh @F≈ŸXp+hS‘i 1yRé ¶H¶"vÛMÉ FX sRñLÓsDfi¢
Ó√ 8•fiÖˆvßá ˝¡ëP.ÕÏΩ ≠v¡ËTHÁ
~UÊöã«JB Õ«U5hë ‘ e ƒ y-¿¶> ÔÕ< ∏;∫Te—á ßõòô âñ7›ä©3 ÿÜ˶¨++í:b©K˚¶lwß{j8É≈ ›äa
H"©≥ñ8' §2 FEL™\’‹∞Ïd
I+÷Æ êÀ∑n ¨ƒõh-‹“DdñB˝ çM …ël»wr0 E#¥ßjÄx®B»«Êß® )jÁu â3%WÖæ~ı:6Ãm j9ÿ\süªVaT1Äzä∏6êKRFfÎäêH ÛU 0ÈÛ
Ö¶Ï
iRZjLâÂo0 *™â ∏ 3:ç¨Ωj7B ~Í„PªπQK®‹∞Sæ´˘ªé÷=*i 5T»9Bº˙˜™ì≤) B∆F\‡S>Ãytoñí èù„ÅÎO[ÿ îE‚ämn…mî›$fSûï,õ…_ÁMyÑçµT韩— _öá;Ï f W/“©yƒ •j>qåqY7%3¥ “ˆW4∂Ñ3∆íű±RFí˘A ‰R[∆
í˝´F2°C ïá≤æ¶N) £Äúá#5 ∏v=sOëä±>µ G<÷^«Qí¥ƒ‰éµDfLÔÎVfi ‹ qMX∞O≠vF w
∏È˝*—s∑
¡§X»¶1⁄¿øJ—%‘¥/ôèî63L7^X⁄rsQ»≈€v‹R607-CI
à§J‹ÒV 0 ®≈T,I F)T∫ís÷∑çM5@ôjFQ&‹(iò7 ~_j¨ ì∏é*x”q›⁄¶R ÃÜO∏_ &í)dU¡ÊñIF˝ò© n∆+(ª»Q*ÕÁH0úQ ˘cìÕK$ø0P* F
∏’U§∑D V ]∑Åé 0ë∫Täô ' ,q l ï
)Ói g≤∏ìn*»V€…‚Øõ|‡öØ4%{‘Fñ¨–¨ 8ÕM$㥠⁄™*úû*C Hº V‘‰÷ÇÁ“¬¨j¿∂jH’víΩG ¬Ü ®„v √ n•Ù2∏˝•à´& -O<’=ÆX>qVöVÚ»aöÁ棱M∏oòT Æ ∑AR2ª|’#´l ±≠)flQ≠B" c 3»£ 2≈úéqBÆ„íi∆ ˆ!BœQw sPn séûµ8`N*& H»∆i:.„≥∏•É ≈6B¿ ú‘¨°F{UVò#mU…j—Aµ°w'äF n $Ã\sQD&cñQLîπ¸*·;hSã%ç7 9£ !y˜¶]1ú “àcu]“t≠ »∞ª¿‡Ù® *æAÎDŒ µ¡Á {[h bÎ "ë ÅÛúSÅ )ä mπ¨‹lÓ»‘I a◊äÅﻩ§\·Wäa 4œZ¬tnƒ“∞#l {“# pi wb¶ 9=+)a5πQVEI j ƒ/\
∏á ®Ÿa ,Äè•Tpˆ÷„3&fià NE[H€h√TR@R\ƒŸ ܨƒÖqº◊LtZ
ä ãÉ⁄òí:çÜûí Ú‘[pN„÷µç>b §Á<’"¨“Á5mî ES|£ÇG ’M$8ÍÀq .*fiƒn[µA “3fiîÁ SÑìã ™OÕéï P√'µ\ ¥x èp≤n˘O‘RÉπ
"◊
&?Üü$+ ‹Ü™∆€é µY A‹fiï“¥3q ó.߶j” aºÒUñ›ô∑vßHé ¨*b˘PYê„{`t©¬B©é¶° ±/Œ3RØñT∂1]∏J˜W4åt, à˙VÖ¥Õ≥ ≠dC8qä“Ö¿`kæñ'["¶⁄E›Ñ‰∑zXY#|b§‹¨ô≈K ?)røùz¥ete › H~–pƒ SA N7ä§Ô’@߀J ∂…[Síæ¶SÓjï »5d *2k=§P·U∏50M“
ß ¥Á‘»µ‰Æ¿˝iqå0‚úël]¨z‘ †c<‚≤ï€∏ ï€
;SïXë¥b•d2/ ¶$ò¬wÈGµÓ eWî cí
Hm‘®¡‰u§Ÿ.v®…4Ô.há $÷îÊ€ ‰≤Ä;S≤$ÈR ›îd„äh]ã¿Æ§ÓZc Õe(Ω* ∑flì–˜´°dl``T˛X@r:”v 6g-∏åpr* „e˘£ 5Ø —öcD«Ö ï¨.cô6Ô4√ “Ø}Åcãv;÷´Z! ú0©º∂tŸ÷™
¢éb{! fi¶©«h 5÷I
ƒª1÷≥“Ÿï…€¡¨˘]«s »e»#"™æû~Ú äΧÅV-¯™‚› ÂQÕ4õvaÃrçgê ö ZÏ
ê«˘5ü%ºô‡|¢ÆN⁄ «…b‰¸ÉUw”˝ 5◊ O<qTd∑|ì ‰VS®˙ g2⁄x 0 üŸ¡Ü Î]"Bd`ò´¢—A˜ß
⁄çH„ø≥° 6éiÊœ, 8 ’˝â7n∆ UöŸ˜ÂG s∫˜ë|˝ÃV¥MΩ2i ûTdVflî ÜÂÕZd oZéy=YODsMa…U ‘Kß≤ 5u—CÛ nµ Ÿ$õ[ÉSvJñÜ Ω¶s∏p*–≥_º ™–ê Nı$p3&÷ §”z »k|Ø äņrª1≈m +ê @“"˝È‘ÇVC1Ö°ã8Ëj´ª£ıÎ] ⁄ÿ¿‡’IÏÜY«Z»ò∑‘Á`,ßhÈWM¥R®‹jÙVr« ©e∑H£˘y5§[A&TÜ åÉûï]ë§∫›èêU¯« H© 0:’{4µfkræÿÿê8®§ 1ïÈV⁄ ´ï z”|É ⁄µœ=M≠°D¸ÿ«&ß⁄™ı© Œı,HOQìYF…1 ,^Y pjÿ1* úöíHx\qTeçÉ.
e9$ēцL9 ¬Lo˛…®ƒ{înÍ)%fi»6ÆH‚±Ö]lV¨æ≠ ù * ê +G≈E ⁄ ò6öç 6’≠˘¨ ”F ,ø)‰ä“¥ènFsTm·(Ia…≠;p|¡⁄¥V±vÏm@7&≈Î[6 b; ék>œbú7~ı≠‰) î*d•{àŸY”nz’˚iKèïMb€êò
Õtvå°r¢∫)6flºX…ô£‰ı?÷ù í åg4≥#MµΩÍH$X‰⁄ı≤µÙ h≈# qZV7 6∆Ëk,∆«ïÈZ6ÄÓRW ï–ÆÌc ªù<P<D ∆∑" ”-∆+>Õ%òno∫*¸∞dïÈQN« ƒy<æ#ßâSf˜‰’'˝—˘π´+è(6 øC •yë%m¿‡Ut ªI {bü-ƒA∂∞<Ù≈BÚ™ú7 è5ÀHY∞w∂pMf∆˛Q*ùGZ∞∆)2Ÿ™ËÄ1Ù5ú·r–ŸflÕ ’`Ê5‹ ≠9ç
*F$Œ Ö $ç“E £≠]Åìi qT—U>NîÚòÊÑÓ»däÖ§œaVYYH „5
∞U›I,¿Ø5W∞ãÀÖ+Œj&}ŒUy¨‘ò∞* )÷Ó—∑ÕŒi¶O)}”h ª“ ;pµ]Ó H aW°dïIC»ÌZKBHB2„pʶ%á=1Vê∆ƒg®¶O*Ñ€äÜ ¢≠Ê1 p)ì» Æ 1R«$h=È∑; TØS÷©v/î#Pfl>E ™øL PáBõ: ©2ª s¿§» ”$èÊ ΩH≥ ;™≤ºX?) w© @„
3R◊b¢[{ò•á+√w¸+1ÊCÚÉL(°»cÅYœ$JHNïÑñ¶∂DÍ» Ì<” äùN‚jÇ;Ô;FG≠M,ê∆¿∞œ≠Cùç‚B”∏fl¿¸*ùùŸÛ 0ÈV — Jéµ <@êã∑5Õ96Ù-"Gë‹Ó^ïô#9nòʵ  ⁄™f2Õ¡©zï Io cÁìñ4Ö’ÿÖ "õ 1†8…©ï 9∆3XLµ U† ¶ßIb)”Êı® ¢∞Û;‘À ‰ ™ÑbÅ¢«ï ©‹zÙ©¸ê RG Ñn#S '%OOJk} $hUcœzdQÙ©-êÕ˜è R µçŸQ U◊ièéjugv˘ÖV∂ì{la“µ·P:å◊Bz éD1ÄVØ≈ õ˜Íì q8 b"z©©πõ-å≥l^’v0©Àéïü \‰Ü˛U£ fE‰Á ã≥&_∂tîd
æHaåÙ¨ÀB"$ WÑrÄ$Që‘˝+jLÜYä-œñÌS†à? S ˘F)—*∏˘áZÎååã3í" ç¡8®ë aIÊú— à*Ù 4ÿ‰ v„ë] &E‘⁄ ÷Á f πò∑z¶åÖˆû’ß
™˝)9 À WkÛöB†ÉÈQ „Óä~‚#œzããî ™ºv®_hÀØ9™Ã˛a 
lS„1øjW ÖÅFK π©Œ∆Ô“´¨Äí¢•Ú≤ºÙ5î” 6≈ 15&c F3U∂±mÉ°©cÑó∆r+' +©eb 8£Â ó q¬å∆:’a … ö Eƒ¨Æå≈}* ëÉ «J≤"]«±¶¥EAe¨πÜRi à r XRçÄŸ‚° s jR0q”5õ@MÑ, ÈRL·S‰® ‡ÛNXùé{VrøBd$Hß ©´,B. ZÆßiÈ“úv¥·òÒU Ω…,'Ô é Ω;Ã8ÿ‹‚òË—çÈÕWgg!è ˝j⁄.€lPÂœzÜËïN9ÕHrN* ∑ Áµ L ‹∏\UvÊ2 Z˘îÒ»5M’ÚsÚÉ\…8Åë. ~ïU‚V ∑Ì«QWe@3˝Íœí os«J⁄õæ¶àç•L <ä≈πh¿+–z÷´Fƒc•b_)X˘ œ fl ≠≈#ôæ
\ l®¨;∂ b¢wÍ} lJŸŒWw™ ,/Œ1û+x•± aÚï’±“∫ÎY aêq\d+˚ÕÑÁ¸+Ø≤ àX˙ ÂX‘Öfiܱ =–ñ` g ªiô`xÆLoi7 ÷∫-=ˆßΩyı›éàΩ ñ ≤¿±È[–«Ú å÷ ûL£utÇWR¢ \qIï'°i ∆ZÜ‚b~U À1l èQQ∏$|ß5◊ Èc πûÂ]¬Á ú¨c~µ ñfin˜‡R èõ<“íÏRF ; ªµ_Ñ ˘≥XêLúä–Ö‘ )° -â'åñ FE: #µNXo ÎL
Ã)‡V—ïå§Ü ©V ÕröÑi∏ÖÈ]{ Pr2kò‘WigQë\ıÂpÑls ¿ ∆ñ@ôÁö’ªpÄ„≠sìÓfløصyìçô–ë$LŒƒ±‡S[˜í i N3R[©À ãäÍlâÂ`YvÙ ûy\ØjX„ ÜÌM äß5ù¿Añ\TW8ÿ “úÆ ·8®YK>Ãk -[Öh√
ô6«& ΩUçà µJSy çLû†<¥aÚ — PŸ Ø ^ ä »™ú.$M 8@´‘TÅé2{P%¿«zh ˛ï öh2V}¯ZïïT S @ òS∞ „±™Ö0# z~Ê'h $VÒÜ%∏ ô4©ˇ,ÖL† Ä ßSS∆ ı IÚÜ59ÿGÀ√U(Ë ãnOŒM=º¥\ µ L„!©Õ #q5q] ô!ê ¬öÇI2 µ aÉQ8 4–ƒ¬ UƒÅJg<’H"‹9´¢6LVmÙ "éÑ™ÙÔLD˘é*fi… IËj 8œµ;Â(ÁÆx®MæÊ21ÎV_ £o5 ›¶ Ù"ÄLr√ ·ùjwÜ3óVÁ“≥cW,]∫T≠πà*‘ß$ˆ ˆı€ÜÈPM …œ5 ∆˘¡ VTì'‚߆ œA÷§Ú /ò√'4ë£
ûjaùá9®Ÿ ^l8GLÁ<’Ç ¬Û≈ 9´m é!ÎYπ\
ç Jr ≈Hê™åìNÜaÜ_Œû≈H¡ÔN1`;ŒXó‰•iºœü ‚´Ñ»˘z
ô r £ö`ShÀ|ÀV-√úfàX‡U©0 Xç% C 3Ï IÕFëÒΩE Dÿ ©Î" îP•≠êã ±pY« Œ*¥“ne€÷îà äëT2Ó+UÀt¿Üw'u ëÓ| –Kó<qSÅ»,hÑ riéÊ ⁄°ee˚áΩ?Ã!»q¯‘ä …n’¢b nΩiAë>\ÒBîiBÁö}‘[z75ú∑ Ñ„ìQ∆Ì∑ëÉJ% ù›EF≤Ü ∑Vêê ¨å>Òß9B G5ZL3|áäîm é¶ïZé‡@ H¬åbú•K~‡SŸF1“¢ï{ D#® §¬»YzU¥bÿ £hë∞I≈#¸Ä2ûïçh¥¿“h¢ ¸œÇiãÄf›U‚O¥0›S‡Fçp:Q+⁄Ë®ÅïU∂éï í Ó Ç wj SP•} 'ú‘≈¸¬ ’FàëÉ÷Æ[É d‘¶∆KÛm¿Í*=§ú∂3V ‡gπ™-)
≈j÷ó 4¸ƒ •g£¸¡j…f<uÕ?»1‡∞ÎR òä7sRÏ`€≥¿®£V qy>µg (‹„≠h™4 {‚îêF1QÏU9^ <˘@Ó f¢wÁÂÈN√Lî1 ä{ j∫±ŸÔNçdê’! £([ö[î… ÉUÊ∑u úf£
PÕúz”ÊihC ó˜gkU´p py ≤;z‘» 6Ú
J◊Q QÑ* ëÉMrπ‹ú’Wç§∆ÓjÀƒB ¥'ƆIΩX`ı¶ *G•1 ùŸ´$n^MO5¿•(Ö[zÇ
Cø< )‚2$ úÊß0°‰E)'a1"Ñ ÀUµD∆⁄jÏ€¥‰b¢b´ –°•» N—¥u¶™Âsöèñ9®¶ ∂O
ç Ueì≠XD ;èZ≠ ®«ny©‘H_=©E‹∂J H¿<Q"" „4äÀ ”©e<V¶eF‡ SHán„¡©„M√üÒ®]W84$
Ü«•Zé4\ ‚´àò :U®–c$( …›É/ΩCº‡Ê£i‘Ù†)*X˜°àj≤Ô V¢yl>jÕXÀå åU¶¿_zŒÕ "c /Ã¥¬Tûj )¿ZOó9Ù¶›…. ê˘jzöØΩO ≈@\±˘O ËC úUö ë ß$[ÄV°¡ s ) º∂›◊5q@5ò¨¯Q¿´ B0@‚û 3úuß0*, [ ÿË*“aæï ÅylsM —Ö=çO3π ï≤ ¢êg §e,7 *B∏A∏Û[A\B@®†êyßîg;™8¢ #<ö∏ÄÖ≈);
≥9‘ìÇ)ä%
Å“ØHÀúcöE@ q÷ï¥∏܃6åµXe$Ó ¢d,§
M√n:Tu. ≈v%§#û* m< HH nï Âò * HñZ +}‹fè≥àè'öj…Ûaj“ rXfÆZô≤ QæPsL€¥c5;Ì›îQL$7·I! ,§p 5lM P§` Å j∞e@2{Sqª flªOñ™.rXûj »ì/ ´∫»~d ±¯V© r≥Ásw≠(J‡f≥ FŒ÷P? ’» ÷± ˛ ¸›´R—»¬VR±»
kf€ á«JȪ–L≥rå#œL÷2ØÕ÷∫ …CD ◊:´ô=ÎXj…{ Vï™ %æ– JˇJÓº?Òv⁄‚˘lÓ0º„©'˘öÚâañXäé„ T ¯{©Í^"Y‹ 0by Á#µ}ÜRï¥<la˜Üüsˆò Éê@5¿|Fêç ·P„ÂÆÛL∂kkh„ÙP?J¸kß=Óô4h9+ˇ◊ا髜VøCÚ ≈6ç{‚· zœü¸xWÈfl¬(£O ZÄ J¸Û¯ì§øáºGˆí•p˘È˛’}y3«VWö\0<˘`¡ÏsˇÍ≠`s§}ì Pµ:˝+"∆˙)êm9Õj ÔZì"eÁ≠WπaÇ{
eCÛ Â|G‚K
& KôÂ(=˝)X»˘Á„Ó≥kg£ ]Ä,1ä¯∑·ù‚Í^1äT *» ·öË>:¸NO \ÕghA@H Á◊ »|
]fi&ãwÒ‘¿˝jπ€ß√œE ’≥ këŒ>∆ã◊äÎ6‡fì@pû5}∫T√±S_ñ <∫àxÇYò‡´ë˘ ˝D¯Å(èFúé°IØ»èä {5â‘qÛ œ‘÷ä$9X˚«ˆÒ$wZ5¥ Iô9¸ÎÏKi „ s_ëˇ ºf÷ poón }+Ùά˙Ù Ö§nØúÅfiíGDdz;π ®cî ≈N §À 0 Í9\`Êïòb±5+Ë≠agv¿ 5$Û IÒWUÜ◊Jú≥`Ì#ÒÎ_öVâ.´‚◊ ‰yÕÉ◊å◊“ˇ º} Ô≥∂ó ë¯◊å¸ ›∆πƨºë∏ Eâ?C˛ Z M ›HÁèÀ Ω6Ú‡[¿d=Å˝+ √ZrŸXG
ˇ
äµØÇ∂2c“Ñįœ„ÔåÆaÑŸ€ø,y˙0=?J˘o¿û πÒéÆ≥› —≥ zÙÔç≤º◊ƒ±9flèØX˝û¥Àwä9•@
m çjàgπ¯+·Üù£Xƒ¢ ÿfΩJ
“ „ÿVÂ≤ çTt´[}(∏ö0õC¥aÇÄ}+ R}ç¬ù ß=8Ƙ$ÒQ∫å Iä«…^?¯u`lÊq ˛UÒïÆññ~&Ä ŒŸà>ÿÕ~ê¸GdãLòìè◊Ák;7ä„X •$„fl5 ∑?Dæ Á˚*fl 6Å^∏Î˚ø¬ºØ·∫ —‡œ†5Î, %!ü/¸iÜYt…¢Í 5Ú √ˈk™ƒ ıò¸ç}ÕÒbœœ”&TÎÉ_ h «¶¯åBp ?Û† “/ ∫ :‹/˜ ˘Wr Vºì¿ö¨SŸDĉ‡
ıòú ≠ .EXÍ∏®Òfiú * q g≠'Ji$ QL´ä <öilS? ¿‚§F>߲≠éxØà˛4∞ ;?AèÁ˛ ˆı¯- ˜ fl«1∫ıQOfi? ö'ó[á¡ÂÕÚ∞ÓE}…ßÆ`\ıØà> åfiFß±ˇ
˚éƒ ‚ëE”Ú÷V§√ÏÌèz◊+ìYZöè≥8ˆ† à>3≥y“ È…?LUoÅJL§„Æ*œ≈˘WÕóø =±K4Çr£nMR è∏4Ò∫ =8≠aê+7O»Ö {
”<ÛMÖá qL 0ß –2¢≤ëq(‹&P≠|˘Ò;Cé]>Â∂ Ú∑Ω} *Ó˘´ÇÒVû/,›vÁ ɯ÷ë)≥‡Ì
G“5Å 6<zW€˛ ÷ ˙∆6
úÅ˙Wƒ˛8±üK÷∑ÖÿôÍ=s^„߃)$ ÏÏÎüz°'sÍ∏‰R95R˛q Lsé*;Y—·
fiπ jÈge+ ∆–h%ü/¸gÒ òZ 99$Ç ^ˇ·\è¬ ùB˘gïr7g¸˛u»xÆÙÎ~!`9‰/ı˛µı¬
•çînG-Çjd8ûı¢Ÿ«ih࣠∫9®-„"0¢¨Ì⁄jMê „ û êµ0 öô 5?f—Õ1X“≥ SFr ¿¨´Ôö3üJ—-≈f^úD«⁄¥âÉ>>¯‹slÍ:‡◊ ^ Áˆ¶¨Ñ¶Ôú~µıW∆å∫ÌŒ:◊ó|.≥S}πÜ„øé+TMèØæ ¯b-7Nçä ‡WØ¢ + Aå-§c–WH¥ ≠# ‡÷tËØ≈hŒäz’V@yÕ&k ˛Œ9!deŒkÁ/ xV)É∞_îÊæöπ«#“º€ƒˆÒ…n≈áJ# õ¿/ iKi~æXÔfiæ≥“ól#È^ ·˚dèP 2kË 8 +h kí¢≥:b_l J3ûºR ` ”Dßnq\Û,± êw”˜dú‘(Âá•9¿ ˜®@=\gn)≤ [ MF AaOg æZ∞`áoJπ ‡ÛTñ@ÕÇ1äª • e¢?ã4årF⁄@ „Ω< .qW π ›ÉvÍ A¥ûÙ‡‡ ªΩ0"' N.O ÈÔ∞
¿R ø •($cöUQfiòÍG ò H ‚ïX ≠+aFs÷°∆94 ˇ‘Ëë ‡)´$$xflˇÎ°"⁄7•Gpª¿fl_œ2¶≠{ °Xj åN Iôó
Ê©$ çàÛ¯TÌ0é=¨9ÆI…âí†SÛëÇiã& k("´ÂúeI•Fm˚;◊/¥ïı ÀÌ"á * 88&öä Ü õ1rÎ¥+∂ü√®ÓVTõ %Ë Ú©‰ú*ÌQìD≤ ”qÊ™˘¡ÜÏb∫)®† à 8‰”˜:˝ŒÙ¡âF 2 *A»<Q%w†â [oÕTe
:UÈ%nɆ®^e ÷5)Ü‚™ØíNpiê€#çÂøZj ñLìå”é!ì
x5úc ›é•âA ˆ°ôÄ qP«∏1Á”˜60qä÷•∫ »ï]XÓ9Õ<≈!‡û1M‹ÃHœJ∂®‰ayÆ*îÿä∞¢ám‹”_r>‡U»a0¥è8‹Ω´?yë€p≈Zá* â ¨ãπˇJ
∫™Ê<ÛÎB{Òä∏ìF√aÎXs]ŸáB™ôBnÙ©$ì)ıß U"€Î“§“3π ØòÃß“£ lÅjfpß ®Ñ8lÁ5Rá3 QòŒÏSùĢ«zíc∑ ‘FT Ç9≠ í B1Áµ ã∞©<‘e»˘s¡°„%≥ªÉJTØ™&W'∑ä@
ÜÎRlÿFÓXı™Õò◊*Ù‡[gòNk*óé√ã#eƒ•Å‚ß√≤·O
¸Ìûµ3ÓR1¿¨Â;FÏ—2±W ‹j5
ß z—<ç¥ ˜™˛cí áJ” '– uπjB±åéií˛ÒFH õ√.qP∂JíF*Æ˙ç"ù÷ 1ö§±ê~s…ÌW„PrOjå"Ü›ª°§óºjùÖhX aR í% F(πëÀÆŒ Á`» pkZíV&BE#∂@«5 ÂÄ€ÎHbxœ ≠2^Wû’å‚à#% £-Qïu$éî& Û ‰S‰vq«JáK® Iÿ! 3öéfi)Ñôêpj‹F4PH´R‹≈∞ ÷3W‹w*ï·∏+–÷sJCbµ €Uã ΩYr yK‰ «J›≈rË1‚M’ * /fië6Ú ÉP» à$Ò⁄∏Á +ñí,íçÚöÑ*¬ƒ‡S ÆIßÖ%Òé+8I‹ôX± F«Ó“H∆97v•VDp ATÆflÃa¥Ò[J◊ ±4ßnR±ÿ rd≠ `Å ÈY“I∫B ri∂¥L¥XV»€⁄¶U⁄√û*8ÌãÚN*W?uOj∫ëV– ’dbò≈5X® éï&·∫û|±‘ı• ub
”ª0€ä´ èù§TÊo-∏Êê .† *£IƆ•†éÃß °¶ fqª•Në˘äwûî“»É î;öflA i`ã–Jt— n1Q¢,áx&§‹A¡^*ȧ˜ Æ@"!iÕ T˘è&§i## ®]Å ÷ç$¥ ≥' √S[ÀÉåußÌ 'Æiœ Ñn ≠JèV

tÉÔ`Ó?ïTúH v ¨Ç ÎÕ6eŒ i”¶∑CN∆vÊWRfiµ£)Û ÎPîç¡Z çÛ±k´ë4CW 6c∆yÙߥ≠ «zt—îqÅS9TP« Æ' êC1îÌ §∏-ï ‹söé'Ub√©™◊ π#éhä≥)HG/ ÎLév.s“î t…Êí0á∞‚¶˙ê—,å¿p3Q ˘ÈäõÃCÚÉÕ#ô $dU…_Rí*‰˘ø{ßj∞C„'ÅP$xê»›
=Â2 ¿¨πRD¥«orΩ8 D·Ü µWñ‡™ë◊ "2≤Ü∆8´Áil; 0π‹y¶íI«@xß) ©≈C3®¿Ó)FLW,Fò8©. 0u™hÚ 4Êõ=zä⁄54‘M≤9 @1⁄ô ±˘™√»$OzáÃ
æµHùE‹TÓÕ<çÀëUôÚy¢YJÅRö[ ≈ H"áëòI à%,@nÇß*ßÊÏ*©…ı%&fÕHjû& Ü©ö/4ë⁄´ µÒ◊ sµ«&ZlèªRCÇ78#äc ®#Ç*ƒD…Öê“É◊R.RyU 6xß;Ó ämÃ#yÙß#F´∂µiÍ; @√Ô ˇ◊¶L˚ü
8• O(p* R≠ÎXr˜ ì щØJ≠8985p™ï›ûMg… -≥Ω ãe <÷ ı }KJ µWx◊al|¬ØZ&cV#µt$¨X÷ ÿri«y n §√ :b¶ç∆‚ úSße{ê—Uü iäûzézSf9rjx èÊ ∞õãΩà[éH N ‚¨≤¨jRú≤‰|£ö≠2Hƒ ˘qX]«bƒW8 ûïVf,p∏©ƒci ͆ Ãrk¢õ∫@“$é ©ªΩ_P0ª™àõê£ìV fô2ß ≠‚˚á)§U6n QïYMWäVUÚ‹Ù®∆ωø ∞Ɔ.[ èê{
óñ^îéª 9¶´dd Ï¡∏«b£†¡ àg , ©~i·D√8«ΩW+ÂJ kµ≈≠âgE ¿™Yæ˜Ù´Ú# 6x=´ ˜s⁄¥åí8€È^¶ ∂åûÖ¶ÖG;≥P®!ÛSG s÷û—&‹Á ÿ¢Ã%"ÃVÈ;Ó~ ZUé7
9™®€>·Õ]Ç ?º~∆èR,^ ú+UÇÉ#∏™Ä9bŸ © IπqÕ^ÄH«ÀfÙ¶¬b-ıßK ∫Ón¶´√mÂ∏,ÿÕ)∆˚ sX º® ¢êªÉÂ}Ôzå©Nwf§Öd2gµZ¶–ÏD©7¸¥4‰ „ z@ y•âB |pj£tKd) ≤ ÈVd∂» ’,Y_ù∫ ±òZü0§ŸûãÂ0«"¶pÖ˛^)‚-√rz‘©#8ÊØõa7° ÷∏ ◊ëOH˛LÅW≈ÆË∫Ù™ŒéÄ ÈöŸ¥ˆ 33ßå vû1Qòr°sÕm˘ \qP¥*≠Ä+ûr‘ ôü%æËÇb£é å £ö‘x§å 85 Ñú ®∑q´ôb›À é*9m–ùáä⁄# j9! 7 Z‘w*Ê Ÿ£èÔ ä®Ò"1U V≠Êãv —äékh € ÊπÍGM úÏVÀ ô« ¨4) O5∂÷±¥`2¸¬™À = ∫Rß ·vaê ï•1 0√ö”{uŸÖ >¥-ªm ˚WBõÿ’naÀ 'ÅMt8˘∫äÈ·Ç6bÃ*9≠cŒÏqJj»©\Á‡ÜRÿı• ≤ü0w‚∫/!Ä‹ ê˘Öx‰V0O©ñ¶Kƒ" *’emœèJ˧çq»ÌY…h<‹ˆ5≠¨ÆZ+<<aqö®÷¡€c µ≤ˆèº∂z‘–€úe≈C‘h¿kC ÀJ∂ŒÚaª÷º©ôGµ9¡ç‘‚¶Tï ∂Ü,–¬≠á™Õ û†U˚ê gqöÉ c Ù9 Ü⁄W!≠
g2∂ T !è‹äÿR™òaèZ´"ƒTbKRóûxèo è 0‹≠Ç)éc»"ë2 q<Vm•£)惢◊ H‹öòF äT\ø
«•\dÑÉÛsY;[@lÖˆú7ZÆ© èπ∏ ˙SôJeó††"ï'°5Œ‡⁄ Ä∫4õ1≈9’baä¶CÔ O ¨0 †n§qÕ*qW*1πJ˧å=MK ∆ ieUìÖ "≠€°ïé uSäÍ Cà
€´F,cv*ì$c Ô`’ÌË ‡ä“Q∂≈X÷∞ »·õÇ+°å( ı¨ 6/7 ›+v y‰ùb ´µ÷¢/¡lsÍ:ä‘V0∞\g?÷Ƭ±)
q¿ßŒ´¥ §!dZ*≤∑ xÕWxú)?≈Z@ÄA| Liì;[ z&
ÿ}¥“0
+•¥ ∞WÌ\ı∏\ǵ”ië4≤ êq]tå™4t´x÷Ò"¢Ç Zπ-‰k A√ ¬g(vuÙ¶F kè)∆ ȯ◊£Mv8f Âv9< í9ú6Œ’um
|’¢- 1dØÃz÷ºÆ∆=L…T V{ ∂Á ´ÚBQ∂ÁÉQ‹[˘Iª÷≥í±q2d;~eË{TMu¥m≈9ÿ∞!j©\ õ≠fë¢,yê»°øã”5b‹ Î𠨧T2n ʵÌú™Ìı¨ß)&&[
°w∑&öí)}¶ù R∑qK‰ñlm “r ä”´¥¨ ›¶) l5yÌŸ>˘Ê™À ) µ9F‡∆Ƹú
zÁ â©¢ëQp›
6HwÇ—6)EÙ H∞#;Cb≠≈ï˘óÉT#v Ö<ëW·%Ä ä—ÃŒƒíê»1ÚëYm+ W≠_ô
QAπÀ
E$ ?0Zò 3ºÒU‰€úé‘›€óìU);ï÷¬//úg Ø Œ—Mïí(±éMg,Ê7-‘ Z#=IÂ-∫∆¿÷qöd| » ̓≥°„°¨…[iŒi‘∑CH¢Ã≥áCª≠e≥† ÷â[x
FT »~µùEuvobuõ# •FDN9ÎP£¨d
≤˚$S≥≠rNÏj»® s1ı≈P r[•K$r+cµ6IV ˛nıœÕcX§*æÃ
–_.Xæn ¨xGòwg ïy Ì⁄j Wr¨L Œ:‚¶ ôæn¶Z `—„ú‘å Á• l—$G iX §èzÄT‡≠5v7g4˚yd,Cå-g"e gªëÜ äl ìÀu©¶XÄ‹jÆ  ÎBn‚‰5cág;™Ω÷TÜSöj∏∆ æcI<r mj’H-am7 ,?*ŸÖ∂ç«ΩdYñYElH°ò ÈW í ¡±ÈSƒ¡
Ì TJc* é
*£D„∏™Fv6ÃPºAìÔ
Hã∆jº2,dqWK|„=
k{ê–Åú∏ ÄkJ dP y T∞€åsW#M©ï5•$g$Æ]B«Ä*Ã{¢ uA ‡ ëCºÚ H‚∫”2±8r« ©à KÅfi§ÿ úıÌJª7s÷≠6Dëv4å ø0´ 'Õä¢∞Óî6H≈OÅíŸÎIJ¬∞˘ Ô jÁŒ p8 Q†Â®˚I\Ñ<PÊ ®t[ ân¥≠ lXÖÎÈP∞V˝„¸¥ıôqÚ –§ 8‘}ÒOy ¸ΩÖE3 ^ ™nƒê Zó%∏XπÁw≠>/9 …‹ı™pÌ 2 *œö$˘U∏Ì\≤ù¬√ñlíŒy®Ãᢠha /©5 8 ^„ Û„Æ>ï4{ˆÓo ìi€œ ’ {ú ’ó(ÓF± êÄz”ö<ú ñ0€Œ·≈2Y3ÚÅYOA dÁÆ*HÿÇOjâ#󮂨òîß^¬îu »ôojÉ#v1WG<Ù™NÖe´ä ã^iÚ∂‘ ∂CÔMëœ ı"«Ñ<ÒW H fi[µC# b{ x∆Ôüölå7p +HîëJR ¬qä¢Âô ∫b≠?˙ŒN E! ¿È\“’ÿv9˜Wg,O ®gò‰G◊5≠*.~µâq",Í[Ç)®∏≠
3db_o 
Œπ>dm 5¢“´ª YóπçINıflHŒIú¥Ï#ríÇ+ ‚P≤& Àö⁄∫vìr∏Œ{˜¨ @ ê?ùu•° πl¯∏ )Æ‚Ÿ?wΩz \5ìñb∏‹3]˝§l!U˛ıL„cXë«j[' £ihrCéù*Ì¥;P´uÌWëU\ï EpVÖÕ.,Jc 'ßOZ—ÇB vy ôµŸéN ^HXé:W bÆ∆ã©1ó9 5$!Ä"¢H∂&Új‹e « J•ò—N‰n GZ¢Ë—åûEnKÂ` ’9 rµRÓ\H°*@‹:‘Ë™≤Ç£ää ⁄GJõÔ êÚ
.bã¨Lí|«qZpƒ™+=
©5:´âÜN ” ã
tÎ\æ§ÅPå˚◊X®Yr« r r∫»#$å
∆N·mO=øb‰Ï=+ Uïò [7ŒÀ'»3ö§|∆ ÿ Æ
«B@#f]fiî˚bCñ ¢ O ${W&πKH∏Ú : {‘q≈Ä≈™B∏P¬úX €éµñΩDÃ˝€Iß/@Ÿ©DA Éfi´≤Ól ‘úDZÜ O…÷¶/±G‡’h⁄D
ñ8Ã≠ñ9®ún ¿T&1÷©> Y˙ Vˆ ’QÜN_•Smh ˆÀÚ súÛÕ9éÎÖ ©´ôWÂ8QHÖ éy ™”b.]êåp3äbHB‰åSUÉ gö±Â©\UE ò– Åe''≠96'Qö"çTÅúTwH—∞«J¶Åñbê0# –§ òÕ6‹Ñ]ƒf¨4 ¿2åbéRnƒ' ≥r ‡Rªô NU
aík9'– »Ñfl7≠2w'özÖ »≈8¢…Ñ™é√ª ’àF,sS˘« µ € 1-I ªJ#aå÷krÅgv‡ÉVUK qå‘R)W⁄O ¨.’RKgˇØS)ªÅ $çßäÖ°Bÿ^jU*Fj 6∆*ΩMG¥ª ƒ±˘h üò’9 å öôCì∏ÙßK …»ÌYUmÏ °ùús÷ü# mï[î^(çÿ±fl≈kN-Ó 4¶ ‚ñ7Û ˙ˆßJà„ ≠*A¥nÏ(îwL èr˝Í∑ÊÆ”ûj5*¿Ò“†ê0 Œ /gdå$ósWZ ;’áÕÛ¢=±V›$⁄ ö òÕfiRÌ jHã„„4ëÑ ñ‰‘À( c ∂ˆiÏM»⁄& ª©¢6 ¸’+ 0ÄΩ)Ø / ä »¶u-ÄicQ’çU.<‚§r*`≠ -È˝+ Afi‡Gp°õ+–TÀ#0 zT*•òˆÕ^ * >ïªHh≠&‚Fjr§ß í> ΩD≤0˚‘¨ä±&·∆Ó¢¨¨ë2¸µ] ÃÁ “eWéÊã ±dy`‰}ÍéYYªT8|ì÷•P√%ç.U∏Xç°,ÖÅÁ“£X Z∞¨ |Ω©ZPÀ∞ußb „«‹jôaQùß5\å0ˆÎSFQÛé¢ã )∞õ®•ûB û1Wv∏˘áTE PC “éöÅA_p„≠_Ü1*ï| Uwå+· ‚ù 2±…≈L_3‘ PåÂN° ıÕ4»§u°T8 Ù®í≥*#defi x®€b¸ŸßÀ MΩjî–» «Jó âr7{SŒT *†&5 Ïj‡ê?Q¡¨“∞ k®cTÂHø ∂å߉Q≈Ba%≤:Us äªy £ ≤{’) q≈[â±ì”ä"¬√ò˘, ZôXìñÈTîñmØfi¨≥*`Sà4,ä1∏UE%€j‘íL è ‘ÚÂ_ê‚∫ab ˜â–Á“ü 0À1 ≈F'c5*≈Ü!è 3Vv&¶}ÿ ^Efiÿ ëNêÄQU’∆˛:‘ÍŸV"Úòø“µ!E¿‹‹
œRLÿœ ?•\Aäï†Xò»w 8©§8]€ø
HŸ^:≠2é
V˙í«¬≤ Kt©7NÓîƒõ U íeó•C≤‘Dflªc¡ eUı≈fƒ€_ ¨; ¿(‚≠;≠@WìsÒO (\=3∂TUì
®… 5å[n¬±T Œ—UfiBÁcUÚ1꿨€ÖpA ‘N!k mjΩ܇≠UÑ;-]å ¸(ç…π ∞ªÚ:”Yf
CÖ´ã&I›÷¢ù^AúÒWæ‚!„ )™Î n˘éiÓ˛_“ò -Ö5kbí/ Ì⁄¥fl3À\b§èï√ j¥ò Á4
°ŸV vÊ•êï
qÄ)∞ú.OjûC ¶XÒM>‰ £ ;î j€"2ÓJŒ‹˘ƒMêjÙ^bé{–ˆ∞2£∂ p*F]ƒ*é¥Ô(n›úöñ›Gõá©ç>¬± "≈¿Íh\éGzπp£éıUŸP U(æÉ#íVhÃxÎNä#ÂÉûiX&C ܧ˘BÁ4-Uï∑ =*”∆
TU wu•/'û(ÉmÍ ^/^î‹'›o¬û“å{‘xI@ ÉU(ꅺܻ…˘ií` jó
πÈU\™ ı4s0C”¶qS/N¥ªPÆ ‚ëc ø1Œh*√%##i∆*63˛ £ïC19≈*í>\ÒR‰¬ƒŸ~9ÈV {ö¶áÆjBƒ. 5SªHñ.“Á=™x”rûƒUx¶e;H´`Ä~jûÑ6"¢¨j?à ìKÊ ,≤ûî÷]flvò±êÖ ≠"F.H›MRpjN@€ÈLW Oni‹ `*Ç:“+ ¡ w6fix©∞H≈hê ©⁄π€I ó|t ™`ÛPê˘ x£ûà íàW <’»Ç∞P
dlÛ ‹9≠HWh ˆ≠‚Ó¿ô “L Eo€0$b±◊ûkNà Et¡;ÿÕ»ª| o ãlõúÓ‡äfiøu€X.d‹:SrJHocΩéò∫ï‡ÜU èÈ_OhZ
∂õ X– fiº ·· PC_RB>\W€d˚#ƒ∆ÏH® ‡
•}h.!h»ÎZ‚Ü…Ø•[ G©Ò≈ÔÜâ¨C$´ dBH>∏ØÜl&Ò_√myƒ{ç∫ åÙ#5˚7©iV˜—îïs€ÛØüºmWL◊ÉæŒyˆ”ã2hÒ? ˛–» Eø`ò !è ◊Ø¡ÒÛ√Âs-“gÿˇç|Ô≠˛Œ ff6-"Äz.–?ëÆg˛ ΃≈∂&Ûı≈hô
CxɈà“ÌrêL$»œ ? ætÒOƒÔ xÒ∆ü¶¨ã 7)‰˛ Ω √ˇ≥|•Uµ]¿åp s˙W–˛ ¯9·œ ¶Î{5fiy$鶙‰rüú⁄◊√çZ“›Øo ∑R@…Æá‡Öùà -1 § ŸÉÔì˛ ˙ „ C{lÀ ` yÇæ ‹ÿÎb©çU∑ åg≠Z± 6>™“ e }+™`
÷FïiˆX 3û+M€ CHÛ àü&è1<å ˝+Ú#‚
{‚ ≠óÔ
˛ºWÎèƒáŒë2ˇ≤fl ø,µkFπÒë2®#Œ ˇ≈Wr% ó¸/‡ª´+ : mÿ»« Óˇ ˛']¯z·l5G(´–∑ Ωß¡~ ≥∫— _(6QI„⁄∏ |! %Æ-ï¢q» fÖb©´ EË? 4€¯—ÑÉ ı€ßât˘ wúº˚◊Â≈„¯«¡ŒƒÏ—/≠f å .µR±π„”?„NÊó?Qı È÷Q e ‰
˘è‚w«
?O∑í iCHA æ9æ¯ç„Ω{1«; ÈÅˇ◊¨≠/¿>/ÒUË{îg‹zìˇÎ•dEŸRKÕ_∆˙ÈïÉ2≥‡uÁ“øBæ ¸=m ¡/'ãc6 ZÁ~ ¸
áLXÔo”q\ H˝ }ãge
§K H WÅä,ÇÏ≥o ç Y˙ƒF[I ÷ÿSÿUyëdBá∏©V ≥Ûü„>ë‰Í ô8¿`OL‰÷∑¡o [YL∂Œ·NF~µÔ? <
ö’¥ç l r>ü≠| ´Zjfi ÷º‡ c›˙U\GÎ ô®√wní# Ì[ PGZ¯C¿fl m Io4€YqêN ˛UÔv 4Ib lÀ ~8†qGªÇ1ö…ø‘b∑BXÙØ ’>3¯z∆ ëÔ –q^ ‚Ôé
™£[h'Õ2dg=?ù&7 _„oƒ;x°ñŒ rÿ ‡éµÚ ÉÆ Î_Y ÁÊ g◊5ª¨¯kƒZ‹Ø}wΩ√ÚrF f¯;L{ r lëºuˆ©π Èˇ√§ˇâD> +‘ @ Á~ à≈£€q˜ëk“@\Qqÿ‡º[•G}g t‹ 9 ∆ø:ºi·˚Õ [íÂóÂfiNG¶kı Ó <lÑu ÛOƒØ E{ §«‘ qE¬«+ó≈—I QºÉ# M}kßflGs
≤6kÚ™;›O¿öÛ+ÓX ?œ∞بº Òf∆Ú îŒ q‘‚ıı“øcO, Æ MÒ=•‘`˘É?Z€ ≈∂‹ó ¥
M≠¬´Ku y‹ÿÆ+YÒ¶ù¶DZI?P+Ê ¸u˚4fld”e ˚Ö94\wgŸêÍ6Ú6≈p ” wuØë> xÎQÒ#'⁄rO 9Í
}_hIÖw ‘rÖŸOT?ËÏW“æ ¯œ&Αœfi…˚ı˛ï˜^™øËœÙ5á∆Dflvçúl|˝x#˙”I l◊¯+ ˚p……Œ Ú+Ì˚ D*k‚èÇ@â…<‡ ‘◊€VY Ø“ïä. x ï© ƒflçlÖ¨]OàX˙ ˙Qd ¬ Éj1Ëå¸kg‡ä Á ÿc J∆¯ÿå•èÒ «◊≠X¯!{ - úŸcéæ‘ûÖ$}’aùãÈä◊ X:e º*’¥$R)6; ›OV ® œJr‰ iXh{Ù≈e]€,±2∑z÷8aUd^ 4” |âÒc√õ∑ Éëû~µ‰~ ÷Œë©yM¿-É_`x„D ñí‡n'5˛≥o.ÅÆ´»6«º’t!3Ô WIÏ’˜g Òflä~&Ç÷ èvs◊öÀˇåbM1Ap Ø 5‡fl |H5ùI-‚}ÿnÉËiä‰û “ü^Òπ∆c üƒWfl˛ “Eùå{Ü>Q_7¸ ∂»¢∫ë>Ò æΩ¥A aq“¶ED∫òQ≈+ äè"ùé+6Õê+ HX—éiYF &¿ '≠HFj0A©vÂx´FlÖ¯¨ÀÔı-Ù≠RºsY7¿˘,=ç\L‰µ>;¯æC ‹y ?á5ƒ|-€ˆı ÌÖufl üÀY S”¸‚ºß·û¢a÷ É∆z}+{hfœ—= â¥è>ï—Æ1Ô\_ÜÔVkd Ì]zç›*X!ì)Ê≥ãÒ“µd8 ¨¢cIÏk :s¸U¬¯ãõY 8≈w◊$ <Wö¯¶Í8Ì%;E8 G±¡hR#_ücä˜ç9∂∆øJ˘À√ó ∂¢py'&æä”6¥*+íÆÁTMp
â„ Ö©’X TY!ŒköeèXN¿›( î˜ß `∏≈*ûÉ÷°Én u8* j&œôé’;™† ¨ X`>·Z s˜x™ S⁄Æ∆I E eƒ‚úw •1F =i»OFÈW UM ¡˘©ŸŸ ı¶Ófiy¶ é ¿ÌN„o öå`t ™•éj. πU˘©§!«®•n8a“´ û¯¢‡N¿0 4‚ºsPn‡
70?5 ˇ’ËÖÀßAäwöƒ ’ \>Ê )åÍ«i‚øüÂdè– UÆf ÌA÷ß⁄p7ıß™·óëÌSJ»£uqT§fi∑ z,Cö@§6Ê 4¯I YEIÁ39V á≥Â’Å ;3ÓŒ)$søozæ±' „5U∂,Âü•k(∑∞ §"„++m óÀE s“âN[‰8 Eªíƒ
Ö}@™oŒp*Ua Œ7b®J—É√tß≈+1!y≈D1 ÿbLŒÕëÚäFãrú”eô ùÍ
]â—°€ék[]Í *¨8@TÚ* ∫æˆÊ¶ ˘Y µL$â໇“tª kÍ6)À6;Uπ#è¯MSŸπàZs R ZÆV–rñ ’[o œ¥Mø ˘}i¨ëüúÒH% pïÀ9µ†ró ª& Qv ˝*xÊb@= EpÀè0 ÷±NQ @ªI$˜•H˜  
$,y¿©˜ªsQÏo®àù∞ÿ5 ¡'äëïd… ëU<ÕÑÆ >µ–¥'îoò≈
Ì ™xUäÜr =*ª∆Ì˚≈¸™A1.Œk] î&∏ÿ o¬´,Ìå∞»=8´rÖó Äß ˜GµF+ñmfiËíôpÿ ‰’Éπ *†ñ4±∆QFÓµaò∆ôıÆ∫Rv‘߶ÖE Pd‡’ÑS$L£øJrè9rE ƒ` ∏¨d›ÆLbSS,G *cÛ‡Á ^iÑ≠ÚÒM›∏ëúbπ πç ∂ƒ2À»UyÕH (#∆sfiâ6 >µ P +™ç–ì'U1ìÅU%∏w}É≠O∫IéU±UdÑ´ $V≥ª) ô 6 äUFffiN §i‹Æ%\zQÊÇø{ ®J∆Ç¥m∏ ”ô ëû’ ªì”58ü≥ k*ï,…ht¿¥c ¨˝€ASWA ë“™œ < Z∆\ ·bëgfi 8≠ }õJ±ÎYLÓÆ v@©Vt …Ê•‘∂‚Â4$è 4È 0 Í*øôÊ) ÊôµÅÀV| D¥6o1ó#†¶À ǧn©Ÿò&1T÷RN bµçM,á G˚æ èõ⁄ßi#€Ö £ú™”°e »:QϪöƒë ( Uo;…rJ’;8W £≠6·ñT˘GÃ+ ÚÙ%†ç£ìá®% ∏^E,H@ fiµfmÑ S
mì C8_/+Y®0€ÖZw ´SUTØÀS%–,.ı/∑?ïJ-¡Á9¸jÜTKäú3úsê)JZ ©t, Cò◊åU'*dÿˇ√S dŒ{ÛUÿ$çªΩ ∫3q FRzqPº¶?∫ ,Ï™#äA"î¿´åÿπIcêß÷õr ØÀ÷£âÉ|§‡‘ç , Ï‘∫™Ì >%Ú”ûÙ¶cÂÌÎMbXÏ B ‡c ïw∞&Cí û&Ï˝)J‰s÷û÷¡êf™-îë7ÓïC.s÷ögÛ ÷ T~I*2j9 C◊µo Ì©,YFd g Ú®Óôï ÕX ˘ä
“I ` *‡Ì±.Vv!à Ωä≥ Ç2N9¶E( ` òúú Ëç[h>a≠6
ç• ª«4”± iÁ4ac%ó䬢÷ÊêìµÜ§xnARÀ∞èjí) ∆„;∫’)YqÉQ ÀQëÇ «jk»C|É ß †sMB§úTπÿ P
ÀÛÆ ¨∏ *år7 V Lë∏d …‚ – YCÒöo… …9®ÂF J”#!é… *‡–Ï»√G»^Ê≠ P°qP< ÌÈSÄ20º÷˜oaJ#öT   4$'i‹z‘lü88© ãqäÊå 6¢Â$ÿA”f Ó#5 ÃCln‘ˆ∏ศ7Vï$ì §“è\
ô‚WEl˜•hDëê£fi°Q'‹ b™-Å,—Æ /jÜ N€[åUµÅÒúı®L"&»Íj†ÂpwËH–ÏË84ŸKÖ⁄ù*¡|®SL»9 ÈUÛ'òÆÆ áqÈMG]€±ìMu.~^îÙPÉ4Æ€ `VíFŸåU∆åßF ®QÄnº‘ûY'q ´Í$àdfÁ<’eVa…≈Z T~‚™1gœñ3Zs>ɱ*!=ÍÀD /ZØ ~n*Û∆Œü+p*ï-5 µπHp∏5I ñ›‹U∂R£ ÍôL6
a*j ∂∆â 8‡’’i çù*Ç) Ò“µ!;QCzVº◊Z †K (20j ¢ -ûMZ` MUL´rx¨Î'°
ê∏ìöjÆ q¢·¬ú rj 0D√ Êúc MܧªO•>Y§wc (g˚ºTäßÆ0(óôbÌ⁄á Mg˘'qÍI´ƒÜ zï8 ÔI=Er∫€à»'© Œ≠*Kå 唄 aÀv§f;∂ÉåVˆV‘ !hv‰7SPÖulv íLÚc=*‘E∂€•r∏&M ∑ >6m<˛U ∑ú£ÊÔVü{ùπ‚†√£c5µ*nÍ∆ähúÕÄ#ÈO…`=™£ -í9 Ùf›…¿Øf –œû˚ ∞ìë∫∂·
ûµÃõÅ“>qZ÷s9ãÆ+∑ Z⁄ $Nfw`ßä¥G…∑ ‘ Tú˜´∂‰∞ıÆ®Vw±Œù…‡]´úu≠ ì<zUd‹Xçº
± Âbq≈hı R‰kªæ*«íWÔqLâƒÑc≠Kq+;¸Áë[”¶4Çp€ iÔCA#Ì>‘Ã≥Æ””µh,òE'¯ET¢”); dâ£POsär§™A_÷¶gÛ R¨§ù§sZ…›Û∏
“zU»ÇNÅ{SR0W˜üïO Ç Çnˆ3dr º*Ù wdK ;“,`±|u• 0mƒk¢q≤–CmÌ√1 {÷ãG #búöç-ŸHn‘ÈÜ[8ÈXÛhUê!QÚÙ ñ{txÀÉÙ† *g¶)¡Iåé’T–rï‚
™7
kƒ Ô ™⁄¶ı˘x"ù „•TäHœe, ˆ© ›∂Óc¿´f ≥ ⁄ÇQ#ÿÕÇhã âX€ 2≥!Tß≈ Ù´ &Aú‚≠æ‡a _%O\“µÇÜY
ZÖ xc÷õp¨ÿ€ÎRÿÏfL !Wµf]A# |qöË<û‰f°.üsnqJ 1"¥ +'LUy°h˘ +b2 —PO ›Í+x´Íj∑1≈¥íúÁh £!∂?AZ; ú ï B§Âç
.•¥E?ó¥`ÛY€#`ÈWf∑ e2i ’∂Âé ¨úïâπE'˝Ê1¡ÎS3$dcΩ ,Á ÊêÆÈ>aU Ãâ ≥»rµ'í√ÊÕ>%⁄Jü¬â$ l ®‰liîÂT*[∏¨·π…
Z'ú‘ c *ZÍ¡3 uÎRAÖ\SÂ^¨ß RIO÷rìË)HÇvvìocU¶q
„÷•êæC’i ⁄ *k ¶O1RI~`®π©I £# T[^ ÎVaƒ§ôx¨*§ÿ˘À6Îëö{èõqÈK H¡‘Ï°· w£m Dd¿*ºä =ÎπÕ/»ø)Zv∆<v¨˘ãã"€ ÌØ“´ HUO ¨K ›ï9≈Se›¿ÎY®=ÀHôUw ‹Êö™cs¥í ≠>5X∆O5:mê åWE6&$;∞vuı58Ff π =™Æ c ‘— ßÖ…Æ®´ïœ–◊≥ï`Aº ¢∫€ FB…œ÷∏Ëeg˘ tÆí0ˆ õx»Õu˚4µ )–°'$ä ú∆V>µR+¨ÙÍj¬ p}j DÍ „ ˘jnÃ6[•> Im®*√'T∆H§⁄ ãñ°x˜ÆûfiUä!∑ú◊#l ∞S–WQ ï± uÆäg<—|q#úV›§ `L~˜≠cÔV¬8‡V¨ ∏ Ω
,ÂîK€∑? 8¶¥·_À äí‹ùåMWî€èjÍS≤2‘≠} €Ên¡ÎY ^ O-´F˙f1·FküV ÀK¿¨$ZDx
s”5
çÚ„p€V.dçá…Q√`% )⁄O5îSc, çFEM … j≥ ň1œˇZ¨€∫ñ â≈flP-ƒ≈%>¶Ø<é 7\U=ÑœÚû*Àêü/Zï †(ìŒ!ûí‰F@ t¶ƒ 9nÇõ$ä>îú¥3wπ å∑›ÌQ~ıXÆ8 8õú ©Éqñ•n†VÅÇêÃ1É“¨ w%«JÑ¢»ÿ ∆£ví$Ú˚Rr ”>#*‹Ê™â>R 40⁄U∏8®aSí ¸¢ã
3 *«Ô ’+<\Är* 1Ú ‚ßò∞7i+ ÿr* ›#@ dökà£9 ˇ≠fªfLπ‚°œ∞ v,ÿ#ä©råÃ>n;‘M1v¬ûï À∞è πß*ÖDµq*$KÂå ÔP$Üp7 k&Kº&”I ·‘Öl SÌ ¨ocVkl`Ü…˙“≥ò¿ qY±‹òèÑ˘n∑® »Æiõ y¶/åp*© a±˙”ZO0` ¨1Ç $ûsQ“Â∆"ÆË€`ÈOmŸ›È€÷¢ÜTg’É0$° úUŸ|§ˆ≤î8NI´ 'Œƒı5Z&ãnqÉS cëI **;lPªæp¶• ǸºS d* rGZ≤TÖ˜®å¿èÃb n’n’Ü›Ï2}*†P Ê={UÎt ØJŸŒ‡+ «8ÊÜ8_õ©´fl"∂:’yíGm€r)¡ì#=Kâ>PkV#.‹∞® b7 ØBºrz÷óπ, (¿ÂkB › ‹:U5TçXÉ…´võùvÊ∂ö±<•≈ ¡Ù´ Kπ∞ˇÖ@ø3l ™Ãq >ï§ !ƒæò‡c䥰… G ©oh¿\‰UıõÄ¥”3q‘û ≤˙“4œ |£'fi†,Cí¶õ#û fi∑S3q6‚ò0À≠# ›πib1˘C‘äA ì˛ÕT¶Ô° â,r>q⁄Æ"!Á ä¶ Ü;Tæh∆is —+π,;
WT⁄JuÙ™Â∑/J"⁄ „≈Q# ª öñ6 g=(yK)¡∆)≈T®^•®MÅe ']Í~µ^E ˜ı 4o ¸ßö™éÏp˝Í$ÄîÖcëåTëò{Á?N*îÒòŒıœ4¯§Uc5ä@]€ É=≈H@
6Új%)"êá “•UhFdÔS A&û"… 
¿>OCIs# Ö©Ë ˛Aùµù&Kb¨)R1ûM1°⁄:ıÆzë`G √F‡0„Ω>Y ÃS¡®übå iÉ FpΩÎH∞/Gó√Ó‡”&p¿år:TKæ1Õ4úå–Á`"_9˛V<
ìk îöì$ Hä§ıÎZ¶O) ïÿ6ä´Û>ÏÙ« ıfvl j e+ö%!§f$NŸi ~)¨€ fi’m€µC*´
PçÓ3:‡n¡ÙÊ∞.„ Iûï–JwpF1Õs◊-Û7< Ù“)2¶ŒpµôxõîÌ5oœ* k{Vl¨Wqœ ÆÍI ≥ôΩ …X I¥s÷∑ı gÈ“π∑…rH‡Wbd≥cLå‡Å¸\˛uÈ d ∆9È\&ñ®ÿjÔlõ U<V jö£maSÅöõi^ sMÅTπ´˚W -p…‹lŒ ∂pG5£ ∏˙U‘çIË3SyF6‡pk)ShõïF÷ nHßFõó,p)Zfl S«•\1)J Q‘“#"âTn#5ZL <U»˜Ö≈5–±&´ï4hëñ§ >¶¨« A¡®dÉq‹84FÕ œ7b“.B<¢¨˝Œ*˚±vfi9 ≥÷?4o?√V°' nı¢êrñöC∑”µ`jyhX MoÆ‹|’ì©¥AH åüR$è)ªY À ö®ÏvÉfi∂ıDUì
pO5è,f 7wØ>¨µπ≤ëIÂR9‡“£™é)§§fl.fi ΩM –§ öŒÊäE±(¿Õ @_hÈR"B‡ 7jåE∂^x« åÆ=«6 mzj¬á, •$ÿŒ ≈@ ®‡÷r´d •®‘≤ú ‘ë n*(Y‘}jËb§H’íõêö#.Ï6û’ O1_o$Tª˘'±®•éT$√÷∑ä–L[i
¸•qKåπ**∫LÏ¡dÎZâÚ¶qNΰô_n¡πª’®n춋‘%ÑÑÉ“ö≈ Teb‚]ï„d- “o- w≈9
Ì˘∆*'( rx § l "é LV.q⁄ñ)ê|ªr)•£åÅÍk©”≤ 8Úˆñ ëFÔ4èj™
p Z∞ÆT µÑ£`"óÅö ñ6 OZa ˘4«ük Ù©ï[ !Y A⁄ØåÆ ö¢àeR≈˘ ÙRÿP‹äÂS‘ i/ôü4`”%œ›
ÇS*0 ©X˘ä ”h
Ä èé∆ïcaÜjê£)ı©√¶0¬•E 8ë∂b™≥∏óocVWk/Lb£¿$±^ à
9 õ òÛ⁄¶
≠ j¢√ p<Vä ÄÊfiòaÕZgc {Uh‹≤Ìß©8€ö$µ Ã% g•+*9 û)!P0zö]á© ¢ª `®YO<’☠VNÄ‘* \qÎW >W\÷5)‹L™Æ{åf≠ªmQú ؘ˙ îËÆ [l£•Kæƒ å„ t•f2 ˙T˛j2ùÉä¨N ∞ÎN €ÅLØÔ ÷؃p6„∑5F5c!f52à B:”R∏ 8cÚ‡SXï˜&ò§cxßô ∞‹ºU HGΩrN §0g á8¶I.”ï ∞L€è ©rEs |‘'mA∏ìÛu´Úª È…™Ì î £ ‘Ωt b&r8ß™º´Ö©ƒ~X πß ú CßÊQUà∑ 9…ÎDlª≥MíLüfiå‘QÚ«i•ÌUÏO)ú àÚGSQ*≥u=*oòè•Tfla5bº≤H"¿8ÊôÂÃ0P„ ≥2Ñ˘y≈M Ö„¿ Aø'ììQ¸Ãÿ ™î ∏R$àr¬àÏ4ä“E&r«Ø·Wm]ï|∫axÊ O$R« ÄO Çû¨´Xù…^TÛQ!$ ˝I®•$KÖ<PÒ> +‰ ’rN[ òÜe`¯#Â4òŸ“¨¸≈r{S ≥6 ¿¨fiå¢X]T "Ñ˝‡nj ÂT¬Ø$‘ÒL∏Œ1öùn4 å I¥t 7› ıß(Y•Œx©%ái [uhõ∂√Ê P± 8≈$Řz”T∞8"çÕª“° »Rd2rpxß« “õ0$qÕ=Iÿ0q[@ã‹≤WÅû¢£Uo3⁄û≠«ÃzUò›JÌ≠ö}CîÇs"®⁄ V
ªí1WßPÉ ‰zU4GêÌ fÑëDQ flúg5z@Ë Èö¨Q£r™ÿß∫ª¨ƒÉUt ®X™ÖÏin°, óöÖap › u^0p 1 úÊ∂!ï„èkR≥ R ´h•‰Î÷£ö&…®i ™ãë∫úã',)±í j}‡`(¬“∏ ÄØ&ß@_%öò1,eGcLRG‚¶ˆë∞J©®$$ÄΩÍFR>zäIrF(åïƒ≈ Dœz∑ ê√=Íπ`c˜©¢ §Mãm V^ıYôèÀOy
Ú
Dßy' ¿ßaÚï¶Q¸«öØl
«πázñ· )⁄rME ıM¨iNv ≈Êõ‚ìh` —
+éMHºÔC¡ Ó˜ ƒUP€H©än]ß•5 ™Åúöë‹Ï⁄85Q≥‘íö®I –; Ê™Fü6IÊÆ ÅÖ≠%$ Fi¨§ À–S%êm˘áJQp¨õEf€Ë •låÊö©Ê'Õ“™ñ.x5r) 'ïå
¥ÓW(« nfi¥Fp¡\S òé) FWSı°∆ÃM ŸÚáh¿ *¨e∞OR*I Òç∏ •ë#‹ )h"ºç∏ √ âÚ84÷bÀª Sìk ÎR»eàòªû¬´\°3 j¥ ©œ\TdÔ`ßÇi∆= & rπn*»p„ ÈQGo*‰Á"¶U+Û/Z⁄1 1ú˘3x •e
 ΩsOö v
‹Rˇ´∆k7 Ê `=sVº∂"£V›¯“ `>Z"&BŸAÔJ™Y∑sÕDÚ …ÎÈV# }™•™± §Ëvöïä≤n j†ëX‡Tªä
Œ¬d à ÎJãÖÕE<ªî˙äHàÿ yßn†ë# S∏t5>vÄ∆´ô܇ûµ2£πÈ≈Slm £B…∏Ù¶ü-NZÖYñ< Tê ÚÁ&¶3◊RIwoe)ÿ÷¢É± ë m ˜≠ãp€Inı‘µ— ÿ∞Ô∆ •oi¯n åV<c µÌ 9ÆäkR &¶@ t¨ÎG‰.+R˝ F3ú˙÷}® æïäO⁄ ñá¥|<ãuÚ ¸:˙n ı`◊Õø
»˛–R{bæêå·E}ˆN¥‘Ò±ƒ∏'ÅHI û≠ä Ç+Ë‚x ‹nAÁΩ5°G ‡?
E$ ∏ôHœìMÅŒYG‰* •⁄ÓˇVß≠Éä ’ SKD^6äî@ã– VK
fEVñ⁄9 3P√c GpP+C≠ ‘” Bm€“ò¸‘ô$S[• ¬Â<w‚^WHùè˜OÚ5˘É4€¸eÂı h ˛ øP~'·t[ÅͶø/ßµhºi¥r Bs˛”5>`Â?M> GªF∑$}‰S˘◊®Õ¶[›∆RE ∏ á0m—mXqA^± 9ÉîÚ=o·æô® |ïrs˜Ä8Ø9∫¯ £\6˘a ˙( À ı †œ"ú bé`Â>]≥¯ °Z8Ú` Δ Íz √Ω'HU ¬åG®Ô^ü±})¡@ s )F+XÌ–$j ÖYT¿ß ¶ûHÈI»9DÏj2ùÈ˚Xä Zó0rô◊ñ ]FQ∆AØ
Ò謀-a\yaÅœQÕ} A Y„ √
Æ`Â?7ıˇÅ åW.÷ Tz‰ØÚÆ6oÑæ'Å∂ $`ŒE~°K•¡(;ó9™-°Y± £ s
#Ûr√‡øâ/ÿ å€}Àc˙◊ª¯7‡\V*∑ È∏Ò¡Î˝kÎ∏4ÿ" D
=™∑E Ü∆œ ÷< h˙qµHB‡qÅä€?ÖÛ¶∫ä±awÁ=´Óâ,‚ì!Ä™ Ë∂±…Ê™
’$Úî|9aˆ (`a˜
Í «4‘çSÄ)«=( Ü7"∞5ç2;ËYv‰◊IÅMÿ
ü ¸C¯b∫¨2 +kå‡ÅÕ|ù®xGƒ^ π2[ PáÅ∏„˙WÎ%fiù ¬ Í kŒıØYj!ÅâN}≥N‡~s⁄|VÒ6åD7.ƒÆ1úåc¸˙V´||Ò F Œ8&æ≠‘æ ÈWn\⁄.ÔP¢∞ø·ûÙÉ&^ Æ—¸È Òæ©„ˇ ¯ù l,N~aúèßJË| øƒ^ ΩKõ–˚IÔü˛Ω}£°¸ —¥ÈUÖ∫ˆœΩ{fç·{-.0ëD©éò ∆|9¯}m·õ Úòr 
ˆ ’U0;Q *„∂*]ùjπÄ∆‘≤–0ˆ5œ≈ÿdíıëA<éüZ˚∆Ó ÒîÓExGã< ˝≠>Ú9œ\g≠ ¿y?¡+9"rYH# }Õ}•hGíøJÚè x6
06Â˚ü•zÏQm(ÈG1\£˜ Y◊— #e>ï©ê¢´∫áœz. ß«? |;%‚º®ôÿ2>†bæX—<Ku·=\ ? n@Ø”? xz-F PA Øã>!|!ëÓ§ª±MÑíH¿£q§{gÑæ*È◊V±áê @Íp+”m|}¶ÀÄ'SüB
~p xõMs ±ì#<(8¸Î¥¶ô‚È.ë•Y>S‘ÊéQü§⁄f© ‚ÜSü˛Ωo œ5„ˇ m5(,¢ ‰ñ˜ÙØ` è•&Äp® d‰‘¯8®fl“ÑÅú˛´l'ÅÜ3ö¯ó‚ˇá§KÉq ·I?•}·2ÂJö˘ˇ‚ÜÑó6RûÄÇ:§åŸ˘˚7äÆtÂk4r1«SZ˛ ≤}oUéy~cû Êπ Ë≠ ¨Ëç∏ s_J¸ †Ûcπñ>F)s ª›ü]¸?—Öéù e¡¿&ΩIW 지ã{uP8 ∫:T F± ∑4›≠û:TçJ ïô≤ }
& ÓßöaŒh cW÷¨!$` É5,g ©2 séµÉ©…ò[ ﺇ ¿’#˝ÀÌÓ
i e;ü |fîÆ·”ØÎ_/Ëz„i⁄íî˛˜ ÙÔ∆e,YWØ Úˆó†\]fi Pr
t9hA˜ß√è •Âú^ka¿«‘W—6ó±À ∞=@5˘„°flfi¯}cn~^’Ôæ ¯ì ˱ ˚HÏMC`}0Ú+
¶ÂA≈y¸^3¥+ü0~u
œåÏï <†Pk ™‘Ô#ä&9È˝+Ê àû+∑Åå*˘lûÜßÒÁ≈{ ;I FyÁ¸ö¯üWÒ≠Ôà5ë‰nuf®f>∫ ‚flfi¨ÉÊ ÎÎ-2<D LW«ü ‚ñ# ôpI ر,A*1“π§tƒ◊W …4÷e-Ú‘e2F*dD ›ék ñHπ«<” s ò©]ë~ÔjFe 7•B "T òÛM$IÚì“êÇ«x +*∞œCV åùºv´1» @ †⁄¶<w©‚ |¨(3.ì∆i™«≠< j=õè Uƒ -ìöQì»8 Úò §&ò
°à©Ué0 4’p 1O êMO( ª∂ zâ±ûú”flrëÕ8)nM&ÄÑ Ã)]É îÆp0E"¿R ˇ÷ÎëLäj§ˆ¢JçexW ≥öën$ ä˛≈J2‘˚¬ ∂√î hërº˜•î €¬‡˙”#bÕé’ʶˆ*$— !‡
´3IJa8ÕK",gwZÇUI0@Îÿ“ö”RëdL†|ß5 ; ± ™ ˜Ì (©›Ü–µ vÍ7aë6˙íIÇ
çfl•64X–ëfi£ëî _ûkZRÓ › ºq‡ g>µ4 ,dïÔUÂ| G”‚îÔ$ÛT©›Û …¶Xπ 2
UW æ `S‹Ó˘çVyw?†®´'q 2 *2 &®ºÅ§∆0 •HíÉÚ„8™Òæd`√ä⁄5 ããV-¿√qßÇú/Zz« BA≈Uedm∆¶£ «·ôqÈLwqÑ ûìó @´Ú√ å:˝·÷πß fiÅ£3≥*ÉπN*!9
≥nj˚NZ-ù≈e®&\û¢¥ß –Rÿø ƒÜ;qO ≥Fs¡ÌPó ,Õª∂+≠DÜ«)ÚõÂ…®ß ÜÂÈI$… 6Ó¶ëXÏ
G T^◊ YTÓ
≈\ÿ™ O5 . ∏ß± s\Œ£w ÿvA^¢õ
√!!∫ ï è =jhH'i ©W2±,“ P¡z˜®T≤üõökÀ"∂’ Uà∆F„Õo twê G †öÎ'ÂÁ ;J•H¨ÚπoîÁ4sná 3Õ$‰bìŒ ÇºûÜó»tl∑zGâÑÄûEe fX™Á8~ıaŸvz“yq1 x´+ 2º÷–vê UàRWµ@◊ ’npU ‰÷k+ f∂ìIË4Ñrep
C=£Ì ∑4≠2nÿß ©ó‘∑5ööj∆ñ*€¥—Ò傶;§qöpòFpFsVÆ a „5.÷ R¥°ë≤ E?Õà©fl◊ ZY Æ;ö¶Ájì'Z ú⁄‹B»äŒJû*/%I˜™ ÃÔÚÙ5c î·≥Tfl0 `àDX>I´ o
ß Ê† √ öüÃm§K»´‰”BY^w ÛÜÈ⁄®<¨‰ 0* ®p√ j7è¯Vät⁄ ¥gäXïö`sÚú‘$ b ZµjTúÙʶrª±¥bê’ Ñ,„ ÅQÆÊn:’ˆF$˜ AâI3∂°SÍLì{ π\ îÊ(Ë ú ô$âîdqNí4~cP”Dÿ†Ò∆ÉØ5LÀ¡ y´Ú∆NwVR¬è1≈gV- Q∞Ô(Œ@&§PP}*¨¬O1V¨∆≈C+˙T…h; M6 èZ´ bJë!Û XÒR9D¿A»§†⁄∏µ 4~h ïöÉc nïu‰êBYO ïQ¶ç∞;’SÎqèŸ ßöΩ √U$ÑûjP€x<bπ™Eßt&â]v™ #H3” ,S © * %SÅWJÏãçv⁄†Ø4 QÖ=™0 ùá•5YRP´]Ω,éÖ- "fi Ê?ù?då 5 é@©|·¥ “ÊKFa;≤% £5 Ïq« ’©g G„Q" ∆·Õ õË | y©æÛ‘—. ÷ ≤B—¸¯‚∫_-Æ≈aZ5¬û‰“O –=* ∏-6¬º
ûIVS¥é TyZπp–H–c ‡
I & E!ëw¨ cq≈
i,Ye<UE•±≥Fl±ùÿÕ:fi 9n’yÄe,W&™[‹/›#äÁ´
Gn£D"3ı©ã @^’eÃm»™°F7fπ\ n v'•,ã¸J9©ïÜ‹Å“ú Ã˙R• ôH¢Û>Bë≈\Ä© 5 ™Ó∆i°ïs∂∫π‹L‰NÏ ¿ ÷*çéÊë6ÉπèZd¿ *TπâΩ í Bww©aT#ûµ,±
O8¶6ƒ Ê≤qÊv RDõ⁄"]y ™fic3o ≠Æ◊婧Rô‡g ÿ•eaª2'öB ‚úÕÊÆz CJ2TqU‘d ‘+êÁm CHT≠C&Tå’§-∑n:’9âW˘á éDµ"˜d°ïW ©®TÄIcëK éP G9§0ù¯j“OK†h∑æ A i¶Wœµ!áh t H#ÈS5ÓÑFJŸPXsU°bå}ŒjÙâܘ™Ö2‹qä™p∂Â\æä ßZìyà =Í($(~ï “≥>Ó’‘„•¡
gg» V}√J HË*vê ÈDÂvè,s\nÌŸç †‰∞©ôπ ië∫ √Ê´1*±ßÕm ∂≠B¿ïœ≠[pW†™åÏ«h N
£7©[… Û »5wr±€ûïM£ ∂{‘õ—W Ô Œî--G•ÀL¿Õ# ¸¢†Q!;™ ganı€%tR!⁄ fiò¨ Á≠1§√¸„äâ£
'ò≠ÅÈQ7dãIX— Ö™Ê"X∑jà £úÒV#f¡=©I´ ÕjW A$TN ∞« aX ¶êÚn€⁄πõÍ Ê≈ ‰Ù§vÜ@ ı¨÷éE˚„>ıf >˜Zfiï[l;Ÿ A⁄¶ÑÓ ≈Gµ˜g j5í5 %w—≠+çl %qäµ Ä˛_•g‹≥èö:m∏î
Ãz◊jêrËoï›Ú©…>ïzÕ@B r+.›õvÏÛZãp•v®˘´∫á-ı9ôv5|„< ÷h∂ Èä£oçı‰’œ8∞ÚpGΩzëkîëN p:U»úJ qÕWé’c\ûj“( r‘E±ÿî œ•Kê0*
¨T∑J[tòùŸÕm h&Ö("•CɺÛä$Öÿ ›i–ÆWcRq ⁄L ‰qW‘,ɇUtÖ8…„“ßU Ù .J‰¥O ™ s≈O,dÅ∂≥7≥ Ä÷ÃS&Õ¨º÷ëòñÉK €…5a ÕÎ÷£HÉ∂ÊË)“ÓI<»ÚELëW%èb Ñu©|î€Çz”UUî7s÷ûà MjêÓBê˘2q»©|ß'ÿ‘ñ¡I;πÙ´à»\Ü#ß 2 Ïäã —ÔPM qÇ:Vã£ºÄ î„ qrFI§]Ã{hX (h‹ø∞≠òˆ/;i$+∞≤å D©ªnC1%EŒ1P7fl
´Z>Pc¿¶ ≤¯≈$¨TV•3¿<u¨◊µç‹I∏ÉÈ[Ø Œ*¨ê®jµt Dq¨!vØZ≠,$ √߯‘£(€v‘ƒ>Â∑ãFâÿä8DJ éµN·AÌ…≠ ,Äs“´ dñR›E)1›= ÃÇ(≤Õ䧡º`»r [∫F)¥ ´ /ñk ƒ»Ê帧S ""9 n’ué]}1JÃúÇqNz ΩÃhú´·©”cÔ ≈M"≈ªé¶´ªF fiıújXO} ≥ƒÒúú ê ’8˙’í†ÒYR\ îÓË+ ïZV ÜN^fl¯∑g≠eº≈Õ]ñuî :Ê® ÓÙ¨ú¥–Sâ9'o"©lî6‚@\Ù´å·T3 TS°|2ú R§“ª3içDWlìVí>~QU„婿ʧVïA)] ≥W ãj »#≠&|∞ y≈G €îÓÍ(fRªîÛ\5§ÔdR ígï±∑ ©¡>^‹‡”„;óû’ ´ìÄ8¨° Ør‚= ‰ö¨ ¢LØz≥@>jô“3¬ kG‰jäÊ ·Ωjd *ùavA«›®‹2◊U ≤ ‚Bfiµ´
∞ ó ö™@ı´≥ ∞ÙØB j¿h⁄¶>i?:È7 ⁄»x ä…ÇflÕÉrı • VÎJi‹–—≥ƒüxb∂ñ U Úk.à t a§< ={”J»
G ÕB”mòö¨“1qÛf≠* ~˜ •%qH CÁ(^Ü∫ò$ç]q\“Z∏ïpr tpÏ⁄ EtAÍa#jXƒ∏)–÷ï§1) ÕV¥Äà√v5• q™g ≥]Ù”9Í3KdPÅÉ¡™R Ïs“¶ K ¡™Úƒ·p:◊Jz €Q≥ƒ¢-»π ≈`flZ ˚ã[ öwÁÊ51⁄Èí2MKzXw8§∂}¸’Ø*H‹ ∆+]‚ڋǵ é§ éïû£(LÆfl>3ä}∫ 2 z”∑X‰Céi LaÇW=I0∏,L>nµ1å ‹‘[ √á lŒCpπ +Ö∆0 ·MWïX §u©î :TÜ„#nfiE 2 ÄÁäïdM•j∫óf;jµƒLß,qS–V Iö9p jiX∫ qäØ *ùƒg …ÓY«L
ÕË; À 3UåƉ™µ «m>GU ÕW+µ∆¢XàÏCëú’ Ü Ö˜Tfiq1¸µèq媑8¶]Ä…)]Õ“™ºÑ‰±´ J#á⁄∞ôèpqXÿ’Dïú# Ê´MtO…ûïNvx…œ5ë5Àu¨™J≈#Jbƒ|¶ñ9 «é ¨∆ôö<’&ë y®ˆ¶∂gAÊá ëJ%@πŒk )ò
ΩM6Y§B
éïúÍ'°qã:;v §Á íkÇä ¡5ñ.âUÌ≈L≤á2ÊàÆÖ®ñ Ë+∏. TˆÛ…# 0öÃ, åsö∫ôe… ä&ÏÙ4H“òmèz6H¢&ê` ıZ. 9Õ\SÖ‹‹b≤π- 0» zÛSJK‡n¨∏• ‹U¡"ô ≈VÖE f*‡7Z”∑bPw5M£IX?z± ˘m∞öI N≈‡/Ã1ä~‡P¸›jº¨qπÜA®ïïæQ¡™É3í.€ààÀúö≤Hç≤ú≠QÜ ÀUÙS¥˜≠‹â∞è" ¡ ~flbü1{’=fil{1úUãn n:Rªl,^@·À
“Ö¡ ıîd m Ù˚wpŸÕm f—†Ã3Çju‹ 9ʱ§r”üj’Ö¯◊EÙ!≠K n¡º∆êÛ⁄ù üô ‚û≈≥ÌN dúT%©ìE¯ƒdÚy ıe› ¿n+=X1
ø• ft>a'ÊÌZ‹â#KrÄ ÌRB·Éc®™ã˜sÈU`ïñr[£SM —™Ì« 3g ‚ô6Ì£g §f€˜œ5 —‹Ãπü›¸ßöE‹„” Udm¿Ø"≠ r:‡V…¶ Óry9≈AÊ2ÀÜÈN \“ÌG˘±Ü¨ÿ £bO# ‘â¥e±äÜ'¡(:‚òäÁ#4\ bUŒW f¶ñlëÌOç7«∑Ω0¿åvø ,
ÊRÿ€N¡pW=™“[§Y\S [N·P¿d àÇâ S∂?áëY Ÿ¶›å V¸Á»≈C`D‰Ó<ST≤ cä≥º ûÙ fi YB ‡HA)Û *∂@‚ÆF¨Wa *º»wt≠ áGµá5 ˜Ÿ‘sM$) ÎRë Z÷‚+3 û‘¿1 Ó‰„ÚßÄ[Ö ™“´/ ßäR@Vg ˘ ìJãfl4÷ç≥Û °: ·áAYsŸÄŸ≤söÊƺÕ≈q«zËeëÄéïŒ^] ¯ Ê¥åÄÀhp§)ÔTÓä¥{GLsWôÄ$˛üZŒ∏ñ! &0H8>ı’ Í8ú›˚®_óµ`$°á=Œ+BÛ‰˘ ’ïµV@ô„”±Æ©OF]Æu {a Ωk≠±π]†ÉœzÛ¡v—≤ó˚¢∫M2q'Œ ÁV™t“Ö÷ߣZ:π\ö€é0Œ •r w)fi∫Xg›∑Ê≈aJ®ß
MqµX(Ójˆ· ;[Ê E 2ÒÕ[H>]¿r;◊l∂1q ßæ2)vr j Ø9»´q° ÁëQ £=™ ‘Ñ˘:’»ÛúbòPdÄ3äÜÙ±°ê˛n´ < ırÂ∂ q¿ÌHä•3–öÜ—hè ≥=Ω™{GPÿ=M1XEÚûsVbà flå
Måµ,° ÒúW1}32 Ë
n]O¥r2+ô‘'>QÏ
a9
« ©Ã$úèNıüÂô@Wnï5‘ÒyÅ[÷´ ÿ ^ıÁMYé√¸ò◊
¥(
‹z’R Ÿ5e P7•a+ñãLÄ ‰Ù®¬ë!î‰˙T廿 ‘m)è y®l¥V∏åëÊ19™ 0Â[´ÃÕ0√Ø V(0ƒ ¨ÏôEÙŒ „¿©‰ Æ3Q N¿ 8•@ ÄÁu≠Z] b!8√wß3 ≤Á í≥<ÉÀ‡
Çm¡∑ sQ?!Xö æg<‚¨ f˘OJÕãx ©œ5£ ôçŒ∏¢î[D1¨Æ§lËjÏ; Ô j£1ÎNYÉ ÎD¥cä'ô∑ ê‚®`ó
zUŸ"`ªíõ 
ÉéMi 4ÀW ä§q≈
Å… Õ> øv7 ôLhƒc ªØrÇ qÉû
F±ïcööWœ‹5 Úfl{µe%f 3 ÎYì.˘3”ö–fi∏¡Ê°t‹ºV3‘ ∏_îö / Á öπnAå+
v ‚;W*ß≠»± ÆXg ’îd ∏"© ?xT‘¿ N’w ˜oê:ÛöÆ≈[ p’iê©T Ug]≠îÊ©L ± √ ©ß ( ªV}∫±oûƪn\ ÇàÆ„±N ¡;O fi¨N ƒHß U◊*:Uv!–≈‹Q Xé"vˇìV ‡g ;"oû¥7£®
¥˘Äí Y" °¶»JÆ3NVRÑw óπwgP™YáRâ∏|î´"Bb∆~µW»›!d9 h®ä0 ˚∆õóPhT
À÷êè5∫sQ¡ ÓΡÌV 1˚÷rwdX
º`Ö®íyS!« q[rf™…∑ Z% }rÇÓ Ù5q aà#•TU 
í5,¸ä“¬±cj» ∆ GÉç瓨8Ú„ ¥˜U( Sq–v(à¡ :“™Ñ ájzéXìP+˘,Cr ÔX®Í! ‡Ôsä{LÌé√⁄Çc
ª "≤±˘kD40ÇÈÚπ»• +üJc ¸£≠J˚’0;”qÍ] Ú
‹ H $ì ∆)í7»GzK5»`Ê≥K® ÷<1 ™Nú ıWá!E<60[䪋ñ$Ò O󩮆gàt•iKüQQ…)m™Ω3Y "∞ÌÓI ç°U^øïH√w JÍcAûsR€CEe fl∑ÉZhÒ»7 ÕTfñe †Œ)a∑ë Ê‚πüqéùrŸ jXój¸‹‘Rpr9´ÄÇɵ8IΩ…±MëãÒ–”‚ÉnK )¿Ñrzä|RÜbå2

2— 붇¿g !HÂLÙ4ŸT∆pΩ* Œ v|∏Ù™ß F‰
ù %™´H®0NZù ‡ç¨+g;†&$Õ«JW n + ï ƒì∑ VUóbY œÇŸ¿ß"íáÎR8
≈„ ÿ‰Ú∆⁄ ò$Y∑ ©
‘R;2û K ^ßΩJ· fl5nMîSi;ös9è ΩÈÌ ∞ ä㌠m=´T sÊIÛ)¡5mW
0&´ ª{T˚ FM 4bTÿAÊö±« . I¢&
Sdg-Ú )-Hc[*€∫})fiq ¿&ú ÿÊÖeU åV|∫àÅHnqRÆd M ∂1…©£ëE ÄB
9 ‚≠˘Hfl:ú{ST+ú∑ ∏è>YÕKÿ.DXmh˝ÍØ «•N ÓùMFc!¿ åU›ƒ…ï ë‰pEH≠Ö®C2z
pp√ W_2µâHBÌ#ÌÏ)eB 5)( Ó„≠5[y≈E≠©eR·GLëL_ô7?z≥,$r)ò ٙ駅ã e˚Ω*LHÏMXP°E5ÿØ8¢≠fiÑÜ‚
|c#sv4ÿ»|n‚ï◊o °E ê[#äí9à˘z’\`dÒV#C∞úVâ\ íå‰T FÄ ÉìDü+Ç{”’YÜ‚x≠,; à∆;öπ Q¸é€qÕ8!
A°2ÓBƒüí¨Ì
”T7 |v´J‡ ı • êÁg#ÉV-Ÿ
Ìër*! Ç¢óÊCÉfi°°4C{(E ‡fùf277 ZÛP2 > o/?•&ßÆB(‹ júÑ ;“G/˜™Edf9™åÓ!œ9U‹:wßôcu˘ 5VEbªPg4Gn‡ ” ˝ß@ 3ÁÎ÷¶€ñ ∫U! Û8=+^% |‘¿á ~Ë© .›ÕC·OÀL\H)®Å ∞ÇÍE>G*õqN⁄ œjs"∏<ÒEÇÂk|)ıÕ]ñ6r
*$ÿ ßíÿ¬÷ëèrzë… NZ£ ¡ÈS"≥}„öY K ˘pEg ñ†áb!ÉéE0£Ô * ìrä± Ñpy≠#k
Ñè0SììUW~r‹U…UÄŒj \ÆX÷m‹Çxàì öæõ∑ûx>µó Áh≠ %R∑Ñzí—Ø Í—µ∆Ôñ±!m¿s»≠›>5Û2∆∫"›ÃödzúçÄ1ı™vé ëZ⁄¬Ñ» µbŸÄŒ JŒ4fl=¡Ï{ü¬dø%∫`Z˙M85Ûø¬’ i<g ÷æçT ´Ô≤㟠68 ¸zPWΩ8 ◊–ƒß∏Ö{öAäk1&ói"Æ&LPµ ≈HI^)£nri‹I aÿR >µ!94¡÷¢Êñ&P)
öhÎRµ û)¨xßÓS≈5äëS"dè/¯ÅßM®È≤√À2ú~5ÒB¸6ªo ≠√FIY7 2 kÙb‚–\ §pkxb≈gÛ|êNsìœ5W–õ º ßIe¶An„Ó( çw·@ ™[B"P1V»51 cìJ∏ N¥“q«z´Öâ »¶)=È7SáJ.X÷ é=i>ı.=Í PÕfiò≠Jÿ4Ä@‰”I‹h»ÈN ö¥ fiõRÑÛOe\fù¿År:öΩ#t¶ ı¢‡JyÊ£» )ÀN
π¢‡D ß ß6 c —q23NV≈
»£f·E…∞¸gök(ÌH fi){—p± "„ëÕG‰© *v È @XhEQ¿§' *U…§eÕ4 Û1Êüª' ÷‚ú´ûµw ï$öÖ‚F *Ë@x°£ J·búp™r *“ÂG4¥`öw 3gäU9‚îØ4Ö}(∏XcDáäÁÔÙ [ÃÔAÕt∏»˜•U›åÒU #Õ% Ñá˝R~C¸*ÂèÇÙ˚ ±©?JÔ y¶Ö8Œ:U\
÷∂ëAÖE ´dPA ¢ípäKT» ê3H]HÊ∏Õ_≈ñ:qÃÔè¶+ / i” #ÁÍiD ËÛ≤Ö&º_‚eıº kÔ`8#≠X÷˛#i÷ê3 ∆W∞Õ|Ò3‚SÍÛ KIr 9ˆ´πô¿}êkfi!tQπYàÁ–Wfi º.ñ HÀLj8Øô˛ xB]FÒ/n xb »Ì_{hˆ gj®£ Y±ÿ÷Ö *◊TJ6”«ÕS"¢Ü±»§È≈ * fl75&®∂*"9Œ) n¢üªéh%ç»∆hCì≈?å ¨ßi≈4IdÇk2ı ¢lVä±aëMê ⁄¨ Úèƒè À™IÊ*íAË:W9· Ü“$ªßL Ì_[›i6˜ Ê\‘ñ∫]µø É?J¥f|Á≠|6ç≠òFô»<WÕ˛"v≠£‹º∂Ü@¿ú ∂?J˝%ö¬ #)∂π
K¬v∑JC 9™r∏ ör¯ü∆∫xe…¿Ë6Á˘Vu◊å<I{
Ô‹Æ3”#ÙÊæÚ‘> i∑ È¡ÛœJÊfl·
ÇæV AË Z >  ¯£ƒ7 ebC ú˜ØW߬ôl¬Àrá# éZ˚ I¯k¶ÿ 4D }+zÁC∑Ç"B :TΩYº 6VÇ∂í¶F6„Ú؆≠ ∆†◊öÈ1Ñ∏Œ1ÉäÙÎe uÆjàÈâ{p#=(‹ ÌME 'ßµ ¿l Æi¢«qÙ§,ô∆3Ob 7äGdP6ÚMJ@9é@€¿§\ Ç:Tl )—ÚjÅÄ é=*‚ Z≠ªû *‚ ¶q“É2¡\Äs≈8 ‘ Ôå Pyœ•\@∞T œzèÇH ˝€á<TAæ}¥¿s 0ßÇqN9<û‘ ≈ r2§åö c•5§*  å˜5,.Gµ AÊÜP† ßm,ÿ© R∞\ˇ◊÷ÀÔÀt´"`™z P fiLÇifiTh>n
7∆§ö>ıíºæ`
á ®fi# ôò”ëÉB+ÃHœ ©yÖ∆4ô„≠L∏$nË)© M$ù6w≠‹4ª Ÿvá Tmá`ÄS’ ¥sOuÚéʇ◊ “l— yª2´Q d#à R b›A´R • Ç: ⁄1Í¡çî≈ ¿€Mèn Ù™Ì ΩÜE66 uF t*® .—Ü z µYœåp)dèé
B h \ä∆sW ‘∞CÅM
•∞ju]Àª<S BrΩj‘ÆÇ ,Dπ$7 ´›æ ’Ë)± ‡ ∆ò¢7r≈≥ÌMI$2Hôï fi)¬W∆“y•$t •0 Wtg Rq+ì© êXQ+,_>:’U› fl5-≈«òÍ ‡SÉ≤ â›CƸ„ΩE „(
MÊ#¶ ÎTœÓ… ʵ܋ƒ
`Û ízTæ` Ê˛ ÈEºãùÿ™Ï<◊lzÙÆz≤◊C1“] ]´Õ="fL©Ê°TCÚ ¡´>[®»5ŒìLh
± Xäâd …«4Âp†±ÎMâÅêûôØBî.µ)ã6K´Ø ¨««fiËj Ü z–©&–sX:i2 ,ä™Ñ(ÎP§`O5+q Ãrj s úÇj†ë1 c'\p* $¨~aÄ*VùÄıÙ®÷G‡∞Æ*êjWFëÿP¿ÇO ß,Éf‰<”àåØLUe :W\uJ NÚ
ΩȨ„ %˘4Hª ï ™ ? ~l J⁄‹¶ ô (g µ`|òÛ1œz¶ægØ aÛ6 ´öißr∂,≤+®∆3J±62’[‰V⁄ÃwUïrPÆi7‘â fèsn#
=+.rõæıh¥ç∏£ cŒ©Ê
’§µVB%Rĉ6*ƒm∆–A ûW8 ™‹Vèé∏Æà“v …Y O #° íx™Ìπx'8ß…+ jRkpI ¨Åx™R3´n ø(njy K Ê4FÓÂrïìdû
Wf0∏⁄r Zï-›‘”‚¥L~Ûí+ûHLwû‰Öj h∞W j|® ë⁄†%[ .MZäµ∆ß–t*ßÊ<g†©RC çøßjr¨x
å Dä% ÈäŒ)¶UöD^hv'8 @ fi≥%XuV·F* ÇUm»x°Íı &<Ü=sJ;(nï$êíFzä{o"•¬Ï% ¢‹q"(
…«cUßåGÛz“¶¯«÷£⁄ƒ ‰öªid(´" ‡)^∆™}üqfiµmù Ö+œ≠ <8⁄ÿ ßqäôn8¶™˘≤ O ZG∆~Zï‚[X˝I©QM 7r"V söC+‰Ö\öÅY‰ìÓÒV (3TïàHƇ9‹‹ zF™ww©'x∑Ì#öådÒ⁄î§Ôti àåM#¸Õ≈Nc ¢°ëvû
XX˜EúÛSO[‹HÆÒ˘äT— ¥Cbˆ©’Ñ| å∞ì ı“îz rÔ''äEôâ(¸äI Å÷´#1l M…l å
H•{’¶S≥q8&´ ¡œjªï1·óö◊Ÿ•®—ùΩÉé2WöúÃßâI§ËŸÈJ… ˝·ö Ôt]ƒiN›©åUo-Wë◊⁄êÆ Ì<T–®œ„T’›ç9ïá™Ö l“:Ç~Nïm–tŒj´ÌèÉX’ÇD+‹ÄÔOó±© 2Æ}jF+$y^’ ‰Ä;W4dQ ÆO ÿñF©î);jE]ç÷ßôΩ ßtZâWÓΩ4Ä_ § q ûîíêù9>µ’dêö
≠ªÊ‚ùÂ&I [Œ«Sös c9 É\fi—'q ˚◊;zRD¡[$Tç e E3å÷≥©Õ™ 6Oúí* G XTªπß±¬ïı¢ Á ê p m+eø p p†~5 nF#9 £’XQV M _
ëùIœz]ÍF÷ÔM x4ErÏi @Óƒ {”TçÿßÓ Ωø≠D0 {÷íèQ…ãp ê2ÚjôwAÇ95c$u8¶· 8Õ5;ÍG-«Eì…ß»C Å“ç…çΩ
4> @r
l•q ÂV)ª á f<Vúä ÜÈTò ëT}⁄ød Ÿ›ÅW V √fi´∆BæMYë∫b±t’ÀË ÔªÆEBÃ{
∞Õ ]ô√U2ß9›T⁄J»œñ¡∑p…® ã!UQ“¨§àÀ∞éhÜ›bN’ q¢‹X«ÕS4k∞ï9¨ßg9 •>A1*û Q[S‘⁄"≤ ÒUôö7
*Ù.3◊
ÈMí~|ÛUQ&6.7êO ˘wÑ"3äMÑ(ÁfiÇ√ O Œ”[ô‹´n lY∞M:W¿„Òß éI äÖú $ù’∆„Æ„*≥9lÅV·Mfl;qLY « Å$ª∂ı €F*(M\∞¡á9®ºŸvT_Ú”Ê<U≈èx∆xÆ˙pLfi√ j–l \bò® √p*2•Â‹ +hÆW®9\÷ä6 j÷∂X◊Ê#öÃ∂ô PM_Û XWßA≈≥ ËŸ+∆ \wÜ^¢≥¸’ê/ó…≈K >rÊ∫˝•ùâ4·c#`í iì £$ö Çhw`ö∂ÀóPß ◊D$ô°f6I ‹ÛS Cä´ˆq
ÿ‘•ä»1“µä÷‰≤‡e'h9„ *¢Ø ™Ñu¡∆sWcR£v‹—-¨*öËâ#,èœJ∞
±‰ı¶Ö‹C äù cß"≤ˆbÂ" Ï3VcV^ïiHt∆9©‚µ‹∏Ók8Ë»Ê"ÖZQûÇ¥†U+µÖD"ÚÜ ≈Lª∞6◊S O ñô^ï v¢D ¸öæÎ∫0O4—2dEå ∏A-J@ë∆™~^îˇ/8`)®Ÿ}ÑT≈±Ä≠”µ)Õ^‡ô*Åéx5 £Ã` 5mÜc˘éM@ñŒ9ZãflQ¢$Wà·óÉT¬; ôÔZLXù¨‹“§j≤ïÙ s " Q ÑjÇE nPb¨ √#h®r Ìœ&≠ kF>Ò ö™Ë 8´.<øz£,ú ’rÿhâìv )òaÚä¥í&¿ 2ESô$ë≤ h®Ê,tñ¸g<äàHvë“õ=“ «Òt™Ü`949h "ùèrjö«)%‰ ;U£(
ª5 “µCÿÑô í∂Ìú T¶ 3# RÇZa# Çôy"˝’•æ‚3ùùâ¡ ß(¿À MVxdf ”ò2Åû’ ÖµE" êÔ#<Vu‹GÆjY 7<’IãëÇsäÁî”–¥äeˆ¸∏ʨàƒaã {UuUOõÔUiÊwœΩT • ◊.•v˙‘∞1ï6 Ù™äÀ∏oÈLî21xõÉEByM ‹ÄÛü•IµQC/~µêó ¸≠…¶ Ü$鬢3≤&∆öÆ nx5dÏQÚ ÷j∏⁄=jvêÆ6äŒZÍ Ò9¡ÊåºÑüJ®π9|pj‰x=*:ï —>W ʶ.@P£$˙SUCd ÕK `1 ÈW
vw(± îªSAëâ/˜ELØÂØ&õ#¸úwÆË6ÄUh◊ñ´ñ»Ö∑ˆ™
æf •[KiX~ÏÙ5∂ªÅ–@¯_-{’®„r§ Ê≥Ïïó˝i… ∞éòÁö Ó+ö " í 5ZBc@ƒt™ë * F ßµ‹jÖ f∂ä“∆®µπd˘…∆*‘D∂ j≈à©'oJ—é‰(⁄Fj $) 6¿Ô˚ŸÕm⁄⁄ô•¡È\Óù*ó,Á Æ™⁄@ßrµ] ƶ 7£s ¨9ˆ´°Jak OôÜSú ◊éLEÛ öı åg j"Ö0H ™º≈f#<b´¨©∑ìÕ*îsö›F∆2 rõ‚Û ◊äÃ3ê¿gå÷ã†ù
@ ì=πC◊äI çíY S¥ÒRG ∑˙√å‘vü837 *‹Ò
ªóÅQ (ÓHYë ≠ ´ÓÀ7ΩVX’§' ÎC ®Œ:V ç¿ïÍ*'ivÂibî0 
± Ö BˇìJ÷ õJ≈6‚ò @MYï UÔT%›Ç*X ÂïÜY *)dySì“´ºN«É÷ö√dyÔS } Ê,Bf˜•ì8…^¥ñr AQüjª?à / Ì©I “+)‹úUy ±ñ>ırYBì∏g5B^SrÙ 8‹|¢˘ÉÀ¬öœw
ïj%ï¬ ûÆ ·π&ßî°“HˇtÚµBFÚŒWäªs Ö‹π≈s
:ÁJÕ≠ ã∏ÈÆú˝ÓܱÊîn8Êù=∆#˘Œ=+ Ê ûzÙÆ C±¨b]ñ‚HŒ“x™øhf9ÕUíÓ0xs˝*πù
Ω+ìù
'PìÖå7SLi≤ g≠` À~Ï6=ÈU >7Ó -‹“1:;yévûı†é ( "πª;ƒw*‹cΩjGªṽÊØû ÂX÷ÖC üµhF¡ ä∆ç›O#Û≠ ê Û~U*W‘9K°≤ Zï&v„µUÉjÜ ∏54 Ä #äR]â-ƒÖõ‰´ñËelû’N“U nn µ—¢#˜' Vâï √ Cûj£Kó
fl÷íY =k&ˆ‰« Íi‹ —-÷~L‰ )—¨ÇMÎ ◊ mπ 3Ûfª wîD8Í)9jg#u 8n‘≈üÃf€¿ TP 1ºc5`y@·G5≥óBGB$;è ≠∆J˛5ü ‰…≥n h »˜°K† »8 ‰’àW T/N∆¨™∞ ” ÿÕåaÜ2 j√ ª 85X úg&ë¯ ïªWW&◊5"∏ ÷§ñiòÜ ≈R ¨h .HÔWÕ¡(ß•g'df–‰ëîáÈ[^phW=}+H&!b‰’ÕÕ
y˜ß Dëgtô+ÎR˘O¥ LÀï‚ß Pu•Œg!¡ú. ≠@Ï$aÍ*U| öb*ñf∆)I∑±îãê¥Ev±Ê•iI / Zfi$˚¿ÛSç.: ZƒñCÛcq©„cëïÎMÑ Äıuˆ ±é
çÍ ¬˘£å˙S"'w ÅŒ“Ω©®≈y4 'iZ9@ ÉV 2 "®<§èzí XèCH §>FOJG~
FZFm£•7ÀÿyÔDò ’ %à†Çá$’¶aèóä£*7fiœ ò V‹˚@ÁfiƆu ∆)±¢2 VâM∏ öED™Â˜ JêìçÕ÷öÕÛu®ÿÓ {—ràDÅ≤{ä G∆qëfiô J âÎP©b≈såÙ≠4hÃó{,|t5 H¶0OZyUU∆sÎU6 ñ®l
◊RHTl™±íŸÛ8≠ å ö£"ñ·x5>Œ˙é åÚ¢∞. KÖ«$‚∫s @Yà&πK∑;∂)»ÕR≤ Rx¸∂!´&¸¢¶1¡≠©»T €$◊3™ —q»Æ§Ô≤ À_ì)!{VW _ pÀÎÎZ –«ª◊Ù¨÷I%Q6œaË+)VjÈó 1Êg '•t˙4‡®M’»N¨ œ ÷∂ó+«Ú„û∆º¨U~S÷° £”mò∞⁄
uv/¥ÆÒ\>õ&‡ Oî◊kf ¯Ù®°^ÂTÅ‘ xRù;’ڜĴ“≤mÿ(Èö◊Å◊p,+‘Ö[ ìÄ“2ºˆ´ √ ∆)≠≥'åfĨAœJ$”2Â'I s“öèÇ›2i¡cÚ∏8"´ 1ç„Ωg!ëK π‚°⁄Ÿ é=kAX„5 »Ä|√≠dÀEMÉÜÙßÔ p BìF†´ *¨óíWÄ JOqëfi‹ Ì∆Es ù˙2˘} ©Ôı P‹Û\ú≤5√Ón’ÀUÿ§äì l∞ "ò )¥ÒQÂ∑ )Y”ÓüŒ∏g;Íib´1çé÷»5=¥ØèüÓödj≤…∑ y†@ü)¨oe`øB¿ ∏ piì≤ÅÚTp¸Ì÷ô<N“q¿¨€L".Ÿ∏⁄ÿ®§/ ÁµJÓË∏ í* [ ¨„ £ù\£F ¢y∆iåŸo≠D†"¸ΩÍ⁄†ŸúÛ[«`#hÒ–ı™“´ ˜∫Tå≥ ≠≈Veq¸Y û‡^∑U «&≠+eˆv™Pd îı©ôYd
Z+-âÂ'óh`´Œi€B`( 4Ë£%é9© DÉ«"â1§Uy 0Sfißó dP>•1É É⁄™≈ À7zMÈañ°Såπ8ß6$a∂áê. ≠,rä∏À∏ hÜ:ÛMâ ∂⁄S Á=hF)ÛTπ ¬2êWöFÛ…©ŸÉ ûÇöÏø/·IK∏ â ÆsR r \”∑úmJãÃ( i…-¿I"en;“Fí¨òœ 2oì/÷û§8$å \Ì ¿ÄX´ ®C +J™ d <ÕØÜ¢ ∏ã! 4Û 5 o,« ä∫≤®MΩjºgk ıß»”4Eî !ík:YóÃ$~ïm¡~*ßí ∫Úi_[ ÀQ,2œœ $l7ÏZÑF π=)" 9ŒI¨ÁkÓ$h≤Ì ≠UëœLÒKΩõÔ ß;7@i«BÀ±∫DôÎM3ºô›å k? ¯ ™¡V∆V¥Be¯ à ˙bü bV <Uh7Fáp¿•Em€î”ZêK:·ˆ/JàD@˘çYw›é9™í z÷±ár *„åûïi[h›T£\£ y nf»Ù $¢TKÜQ&K ê`èΩœ•fFÑqûµ,hDπf£û„dŒ[ v Y~v´€£9JØ&c h´∫±òí®ÈÈN¥Q∏Ç
F™Yw5Zçî}Íê&8 x¸Íº€à‹
Kº € qM1 ªönMÅ@≤≥ aD.HßJ1ê MK
0 äı¨ç Ù≈ •«=™‚¢ Õ5Çåé∆¥åÏ ™/À˛y•1ÄsQ≤ì˜jTR $‘¥ g p*Lá¿n’SpÕ8obBÆk9 #F ëÂà≈1ú±¿ËiDÚ& åS∂« #Ú®J¡ ®* úÃQ2*0ËXÁµC<≈â ¿©v‹°Tó=F* 2®„öÕÉÇFkOh( ék8OP mı h <TD¥lwé)ÇÈvÌ=MX x–∏,)‚ =™6%Ä4¬d»^¥ ( 6 öòÚºéi<ùßû¥yÅ[k ¥ NG1ÙÔI …´sBªFÓµ ∏ ïj´¥ ú ∑ √ Ü9<THÍßp©“dêï' µ @5 „%zÇ* a¬oNj…( dÛQ∆ ∆}*‘Ä¢¨¡ÇÅZ$´ _JÇ ]‰∏Î≈X Km )s\ cåè∫r*) @≈S≠K 8 :T 0b›küõ[ ≤EíSƒá•# l ‘LÃ[9•9`
⁄6@<¢c=©#PO èÄ2*X\ ˘ ≠#fƒÀpÉñ ë‘) ”aïÅ%∏ˇÎ—4°Å„•
ƒ æ ‘"`N ZrÕ åÓ<öä M˚´ ®®´éë≤HZz2Ç ™iV22úP∞Æ M ¥4 ïsÕL Ã¥…£%Ffi¢ë é2ÃrhB#óy ZèaP èZhòúÇy5&K jµD»ìü/ÉJàv ú‚ñ J¸√äù0çÇ:’B≠… n#ök0dÀ jÃåPÚ£m@»é7 äzã» y îcµBà
kX; ¨™G≠FGñ2¥¯›WÉI<{ê∫ÒC’îRŒr√ÉV˜'óñ<’E\c=jpõ{
ì2ì´ FfiïpEÚ“3&v (C'L– €GLëOŒ‰fi˝E0· ΩKÄ¿öâΩŒwy "Æ ΩYé2 õ"ÇA^µf6 ˆ• tC q !ONE6@® S•JÓ'm£Ä?•0GÍzSã]¥°X ºT.Ãô ÎH[ -D‹Òö% ¬!‰ø^kE$!Hj° ‰ÉRâ
êØÕTP ‰fò_oJ U‹ gZ|ê©˘ñµã!äπ¸Í92≠èZX£fl‘“F O®†E@ÿ=z”„ï…Ÿ⁄í C¶„∆*»çBn öoVZ _À µ çø ÔS. zbú≈ j, +∂ 0ãÕ4#Ì˚ÿ"¶ O4™€é qZ®]\Å §€ÛsQ fØ≤·r:Uq us=é2 ÷Ø!2z Õé0[wJ–flò∂ £ö÷îÓ ≥ ÇΩkn‘∑ v¨ g√¬∫+_üÓˇ˙Îæö2dZ¨˚ò 8ÈUÌ0Æ;ÊìVO2@ •ÅNQcÁ•kE{·m °æ ≈Üg Õ} ›Ø ¯\√kd}“?Z˜Ñ8 æ„ ¨ì<,k÷ƒÂĆI⁄ê¸√<S0 {Qgâ=≈oÔ
EcK…‚öW ®ÇC◊5 ]«äê`äxQåP∆àÜTbôí Jë≥⁄ú†w¨À 94˛;” NxÌM.ZÄ P ú”O –M?܆ô ◊ÅJT/Zì
B‡ÊÇE∆ Û»∆j%l jC…†u†Äi€r>Ä#¡•ZxÙ†.OΩ4‡t•Pc%©¿ ÜÄ S&õ±â‚•<
@«4›ò°I §9¶m s@ X∑4Ì‹bÄQG<”K‰Ò“Ä Ojãø >’≈F„ »•⁄I®ïçK∫Ä 1A`iA»ÊëÜ( 3Œ)€~^)ÉÂ94Ê;æQ@
«j sÉN éh)öLå`R ∏#ä21W dS údT@êjT#π¶
Êêp)[=© qSà í)˚≥÷òqK∏Qà π©U©ªrzQ∑ é` ‡SîØZÖr:”¯œZ† 饸 †‘Gû ëw-4…ê¨ 9† EH Õ0úüñü1#J∂+6Ò îEj∂B‘ 7 iÉ>H¯°a¨8vÑ3 úc÷æNøπÒ≈úÑXóU ı…5˙ë©ËV˜ÍVD Î\Eœ√ç6rKDº”`œÕ;ì„=S˜7>a,zÚ:Wq‡èÑ⁄fiØ fl#ydÇsú„Ò‚æÎá·Üîé íá5‹Èû µ∞@®Ä Ìäûc3ôWÉÌt 8„H˛e}+” aq“í8BèñßgìRhÄE3 *Nÿ Ä Ai
`ƒqQò[<’äh<„ ;qL#<‘ô¶ñ äh…¶2ÅìRt¶∞Õ4C >ù*B3Q°≈LFFjÃÿ¬ ≠1Ü9 å jE s@à…oJa¡‚§ 3ä Rj– 5õ @ƒ`V´®#ØZœñ5 w´Ë4f∞˘Òé+ V ÖÖtR+)ÈXZ¢∑ñÿ©f9 9?“? ÙK|Ñ Á⁄x≈…œc^ÖjKF +ûGLKú‚§\Fw7 ‰ J;:÷2,kmq∏ ”_iÙ≈ ß"õ∏Ù« § Åão^h3cÓ‘J3ìN¬ ›“Äd w ö≤ô⁄@¨flù~`x´0ÃHÊÉ3EWÅö 8®Tìfiǧ¸¿’ƒ bö ù›)™
Á≠HI 4¡éPi† M.Êö$⁄0h3 ’ÿ “(8 “ìÇ„•H•Yx – ‰w8© g5 ë∂¢F#ØJˇ–fi$+¸≠P…1oî.}Í¥y-ÉW L鵸“†Ó}‚DK rC
ôP' 3?;©'ïåôÎ]ÒäHv wñqûi«Á√UI<¬
í Qøå˙÷ñæÅb€0ã z‘BO5èò)J´)psUˆê’≈^Ü∫ ã–µª pETìlÄê0 DÏ͡(ÎMm˘Î◊µDe– dg‹™:SJï$/z∞wF7 l≠Ê( ⁄M W Å¡]≠⁄©ó f4 äVäU ´dU√ çVEËz—N B⁄‹l$àä5H Y6åÊÉ •= z Èå.ÜÆ"≤«Ö«5L»…(*†ä”ñ 7z†¿°ÀÒSR
 ±,“nPJ‡˚TàÚîÃx„Ø5UòåqUƒç ‡Á ∞îµ)- R>Nˆß V˘ó•TíA√cäÅÆ _í•OPhøÄß
:‘AæcÖÕI #Œp¬è1# 7'5”Mh5± JW @\Só°Z≠:§ç∏Ø Æ⁄™∫zc•7 k bxàe$i≠#!˜™Ú,ÉÓÙ § @Õ‘qKêm ÿìfiìhU»ÎLi\tèu$m qï∆knU àb!ÿŸíÆ N2:R ›ù‘≤<j<∞){7π Ö ÖÏiåÕ∏ ’ ≈)q∞‘Ó*™Jº◊ FÔ†¢ô ¸ /&°ûWv WmHd ˜GZúH¨òj’ p Ê®∞§ej9 Í)z∆9Æ 0#ñw*U qfi≤d]Ï CZ$™ÇjΩ¡\ 詨Íßr‘⁄–#L°ı œ8áÀqÈIÊ˘q ı©a r "í∞€ øÎ öëù@ :¶ A™“(l†
s¢Ìp*L¨“}fi 5 ¬è ¡ b -é G$l76Í“ç n ∑(7 ßJ± ≤∑ `sI ‰s–”»U˘Tc5NM= Àb $∂iè!<zUôÄèaQù‘” „é¶ùWÕ®‚äÀ z”›Dd 9´`ú áÓ䢉»v ÕeMÿ¶ >b&c8§Wmà ‡‚õ∞Ì˝„f§X∑c î£wr,Æ6u*Å‘‰ dY8
¿5bHÿ.”“© “nSéïQNË´"ȇÌ^H•ëæL∑ ¶E'ô»‚†πÛ =ÛU(ÄÂ!N d˚”˜;ÒçµM jiÿÑ…¨Â µ ∏«'ör2±‰t™ÒÓp0qVdèjÁ©52w /;-é‘°ïÄT<”V2 û)¢" *y ·kÍ\d∫å∏Å£˘™∞}¿˙’ÊÜW…f»™æH 2
')-Ö*ä¬" º ≠=A' Œ*RB
Å1$•I∆+¢ã]LyÆÑ`Í«`¿®√<Gì÷Æ≤≤ 5 –ååw≠ÁáRÿŒÃ¶€ZMÃi≠& »i∏ É≈*†PNG51√µπh ∆B ±V∂2è√5 Dåw7QS4†u˙T«
ı ’ŒI~sLÛ 8Q÷≠#EÉ∆EWëÜ~Zè´5´ π^s≈X∑U˚Óp)ª π§ vÏ ö ù=l ùŸ9 Sñ`~ˇ †W1∞ÌNë ÄúÊΩ Qm ùI‰xôrµI‰∆v’}ÿ A™ç$ô*hî-†‰^›Ú‰ı©#8Zßøb‡ûjkr K µ Í"˺é\ÊñMçêE67à •ùAS∑©®i=ç#‹ÖbQflÉD´éPÊ´´L c *lyx„5ú©[T ≈u z‰‘eâ˘îú˙UŸY_Ê é’ †L ʱù&ÿùK° @ ∏ÕZpCdÆA®ô7 é‘çp‡m=+e å5&H Séô¶2 ; ¶é‡ )n ∫Ü®ˆ@ı)≤a0¥m;rz” N
µ AÂ{Vn ÿB† æjülM◊# ;Xs÷≠me]ÿ‚Æç XÑD ö≠¥2íµióÃM¬´D{v™≥L9HV6œ"•I Óu4≠(‹»x®æÃô‹ ÕM∂ç# !ÌÚ|ÿ¿5 €V& SnzUn´ª¢S{XÜA È&€… uP#RE¿%Ü(Y ø — 965é˜'
´Œ)X ¢ Ê)Õt”Ω—6 „ j®[Ã}™µ~Që◊ä´ ,D≥ —6˘ávH±Ç Ó¢¶Ú”ª~T±∏ò ÉOu æ¥&õ ë:"ç¯ÕVY ◊ï≈\í@ j§¿ûïRµÑı*,à&#¶+A_=∏™‚ ['Ò´ ÁÓéïÇ}∆êy[˘Zùb |§~u K¸ ¶≈ç˝zSÉW5â ¬ €zı©7 B)ìfINz
dq0Vbx™rW ñǨ≠–ˆ© l√5 kªíqVå°T J$˚ô∏›‹§˚ó÷´Ãw'»º’©• ∫U%$‰W3ßy&áÃM
aA# ‘é€Xl ´,≤n)Éä≤ ±ÛWl$∂±úÜò÷e,:–°¿¬ûî±b6¿Á5a dcäfiô êÉv‹öí"
üZY◊¢y≈gÓpø/ µÇl"\fi™{ÊØ€fB
…\ªdı≠ªR
dı"HË-HL :˚VÙhái«Zƒµ∏ ∑•l˘‰( k÷•.bR-Ig PÎ÷•âw ÌUÌfcë'"•fi7 t∆ Fú••.fl#c ü‰67 iëÂflû
\GeRßΩo í∞ß Khº∆˘ªUÁp£À Es 1˜≥˙TŒ≠+ ı
ZëbÚDDEÕ2/øä∞é>Ã#Ù¶ƒÃflJ™è±¢Z ∞fl+E÷¨y◊ Öl.
T √ ÎWû%¿ ’«»˜fn$eåÉwzµ ûX ËÄ#Æfiò´B ó9Õn∂ ô ‘.$`‰t°c,€W≠[XˆÆ^∂K@éÇ* ÂEK±2 G4Õ‡ †u´1G∞ìÎX’çÙ Ö1Ùœzaù‡}•>Lu©IB‹ E!(~Òß Ÿ ¶U2£±*9ß u4Û ©Í5^H˘FÕL¥zï ° Å£]›j ¿ ¿SÊìjaπ≈$ è¡ ißwb ì4≠Û.6÷kov#µn]‚$¡ÈTº≤¿2ä—ƒv ∏Ä/ Üj 1…]π´ Ö<ä´pÁ¢.=Í W- H´ÀmÊ≥'Pfl2åbØÓ~ék4≥ í;RöW $⁄~˝A&Ê;j‘≤"∂“*îƪ∆”ä¬S@€ceUèÂœ"≥fi`Oœ¯UªÑ2|√ØÁY 0 < ŒSH –µ$Ä`Ù™“πìÂ^3Î≈G&vÚzVye-éˇZ¬uÀHûK`ü3`÷TìG'ÀúSÃ≤ Ü Vl•qéô™ãæ¡ÃáÔTRπœ5YÿtZQ± ´
«µW,ÍNS ∫9{Éa"ê3Hì öÛaqYɵ

ôñe*áéı ôµ¯ÔA'©ÌTdõnOZNï˜"S±™\ á ü$¨Tk n ¿ÌÎZ1∫ 8≠Ë≈u ëπm ÚæcêEYo.!◊fi≥!πU sW!>`bı8ä}ãâ<G~ ;’≈‹≠ûµ ÏâAÎüJµn å@•NûÜÌh#:∏¡ ‘÷ˆÎ≥s1«j´ÂmîÓ|
ïÊ ∏ 8ÆòE⁄∆Eı ≈K ®áj±>Ê≥ïwƒ ı4¯£cÛ7T;fi¿m$ƒ!9‚¥ lï|f∞ ° '<V£"†é™)î¢≠sj;∞ ^Ç•EV&G -gy;ÊVSåV⁄± *‘¥Ó4˙ ™ì
ı•
0[æ* ©EÁå“≈ ~ÒŒi…>ÄÀVå
≠kZ∂“Qª÷\ Ïê
ÿi"ìk®‰V‘‚Ã$éèNŸ∑kuÕjHÖ~P+ò∑öD◊C fi‰
›k“√‘2kCB A]Ã>_Zt»ß QÊôÊÉ –iG±KöÍwh∆h≥∏E ˚L*£e¯u¿¶À4ÄÓqÅGú≤
Ÿ©Åïà§Ä A®ölØñzU{ôdêÄù °YA‡ı¢L y$f£x•ê‡p*Ef∆˛’4Ró;V≤Ω¬√bã»8쓨»Í lÎPJéœÛ V|≤îêz)®±¢D≤‹G √ ö≠,€êÏ©dtòó≈SïJ∞€”4¨; úÁ )I
V ®r ’)Ú>d â◊l|(∆ÍI^L ^ıH‹ ´ª®ß˘Ø∑ré(N≈\ÇO7<Ù4ã.ÃÜ S&ü ÖÎUY‹(flŒisYéƒ rœé*íÁ a ˙÷¨o © r*ï¡»»Ë*õ∏ÏFÚº©∞Ù¨
@"ÇΩ≈jK>p≈PªÄH<√XŸèï }Ôó$'≥ JÂÆ•ö5* Â]}Ï
Â/é’ W&&.ÊÒf+À◊^æ’ wQ≥l &íW,• ∆≠R ∞6Û≈q8õ› ≠p¸*˜´ æ,3 Yhͯu9«•Z7{î+qäŒL®≥n ò‘p9≠EºêaóäÁ#d8„≠_ T#HÓu ‹≥ ëœJΩ
fiÊ˚ÑäÁ≠‹»°OJ÷Å∂Çs≈W:{ Ÿ∂≤„8©‚î £VJæH*‹U’» ^Ù€{ ©¢ —ª<VÑsêúw¸Î dB ˜'ö’g*™†p*¢Å ä[Ê™◊à≤Ç®2i«
Ä;’Àx¿8j±≥6œO_ıõpG5”¿6™±Á £`´ ƒ«z#ï» oJ∏Sæ¶rFäÊG‰Ú}È¿nêa∏™ … oSVl‚*§≥sö ±y?v√wÁ÷¥ ‰ÇNEQflºc (˘æ4Z¿mØÃF(ñW µG„T†rN ≠`πPæ’i≤ 1∏è#íh æw j íàVü ]Ã2Mu¬ZXHÃíIOÓ¿ ’∂`W s⁄öÕŒÓî \ ¢hÜãÍ£n ä7ÄB79™q… ;H¿≠ ™ n¥Eë$Kº∆8 N“3nԓߡXªâ¿ ‘~\8‹ºU≤Z$i P ÛOç‰ÿyÕ,0Ô ?và@V+€÷° »∆Hí)Jı´‚Uì Æ*£D† ß≠ ∞úÛ“ú [í—lπ
“îÃX •ëR06sP ÿíŸÆ»K° ,4Ñ~ÏPC5W
ϯ´  fiQ ¨%∏XURßìêj¬ å/ZÜ@ˇ<T∞µBZ‹,\Lƒ9 &¢gb¿ëOQñ…l’èê~5Ac.B¡ˆ„ •C ÉK8‹EXå WoÒ
≈ ±QwF‡(‚¨H6ê=j& 9=™) X Á&≠XhéMŸ„µ&Ê·©‰ÑŒ{‘2± OcE—Cfi_, ^¶†w <SùN‹ı \∆Ã6±„Æ*õw"≈áç]w ÎTùƒ(sV
Ö ’ ´Ê` D·•¬ƒ[ùî7jƸÇz ªé6’ Ü–O•höµÅôó26>Lπ€éMt7
éúéG#ÿ◊5x´º&2hJ„H•2$ü|Ù¨õ†É<d
÷òmåûıœ\πì
†èzȶÆMéb˚ ≈pBˆ¨UfPQ[•o_´,E3ëú◊1∞d狘¨k”µŸ• fiF}’” :Ú+°”. ÿ{ö‰o â gö⁄“§` ØQ_3äûß”Päq±Íˆ2â n 5Ÿÿ∏ väÛM>‰®ÁØ ËzK©ãq9&ñ ‹ä¥Œ¬ πC +Ffl26—‘V ‰ û
oE˚¨ rMw”í8e i˘c*ç÷§xH_j¢&ÀÉûjÃì9 Mu∆f2ã" 2‘yć0‡R æµ ƒ/ ™ëöEóï<≤Tt¨Ye ÎåÒR≥4`úk sófiO ÑÄûo.1ó„5èspä
≈eÍ∫ãJ¡c?vπ©Ø… ªÚ¿„ õùÜOyp≤Hw *∏ìr· =Ω* „ûÙåâ ry ◊ jç3Hçâ•…V^}{R0ÿ¸˜¢ ¬ F0i$⧢‹‚±nË–Húå‡c∂jÚ 0qY–¸π…»≠XfX„‹ A™åSW%°mb€πœjV,d›MYŒ∆€‘”Uô~~µü " `[ ∆*9 x%z“H%ï∑m¶Ú YJé•‹û &—Êt ≤N @ ≈=Êg@ ∞™±ÇXñ *˘RB'âã) ÒD¯X∫To¡ z ‘ªã&”ÕL$¨ ñÂ∞+E995F(ÿ.sÄ*ƒLä©´à∑ír 1ävÁ
MDœ∏m^ï"Ø ≠"2∏YdÎ≈)/© ∞8 ÅPÃr3ö$Ä=Xu´ å ˜¶D £Àµ=@^ú“I )ãv ”I =iJúÉÿ‘, ‡GJâh¿ ûwqK¡‚§ë3á®$b:qM0/® ‹§dv™åÆÔû‘’l`ûıa>| ‚≤ªz©Ê`™úT™ 4ÀbùÂs∑w5_kúá=*‚ϵ!¢Q≥ çV‹ û( ú&@√#ÉS& $L™Áµ=ô [ÛS)_,∂8>µù"I'#Óä: ã—H§g≠6lú ïMÑë†*2)‚6⁄ ûMDÏ&<Ôs±∫S—60 öyoî{RÖi ·¿¨m≠ƒëa («∏™Ïä√-≈K U>V…˝jÖ”»H]ÿÕjQaU ‚Æ @ø3U ¿( # ›ä÷ eÂçùÚ≠ëW„ 1≈g[HÒI∏úÉVLèûπ SDÿ ®d Ç1P∂“~jsÆ èsP/Œá#ëKö⁄ ÷†Ú*|®954*ƒ GZ• £9 ‰Vö åÊï–––†6q“£ôà˘îd’•l òRHºdVç+
îcfoòå óñ∆M2@Ír9&î+ ;Q ∫ôñåY œJ|q Ö≤8¶´ÜSäèk E:ñË •⁄´ÔU‹ë˜M5‘ ©nEDã!ÂjS |ʧ ‘ı‡S
¸ÿ öpSÇXÒY…´ÿ–Ω F∆Ó3D®í !™â∏¸£•N™ rÕ≈R≥
Xål
>\/Jß3¥íÖS¿©dR ˜5>@@X ∆‹f§S$G#ΩGëû{Q$ @ÔäÁ™Ï…eÈeëQYjøòÚ ZlèïP;–ë 7 E9Y†ä!em˘¢X‘( ©´
Àc“ÜUe ı úbQ q'ï◊ ≠"ó Té*Ñ“mMµ R<xa] l ‘Ωt¨ãÛb´∆ÅFÛS|”aÿ‡{”$e˚Ω™dÄÆ◊ ûµ i[ c=È≠ ?/5f0Ã@cåq\Ƙ∏ ˘í® %çN˘uWaÇ) qöoòQ›(äb∂∑ $‹Ÿa“ñ%CíEC#|√< V‚åÅúÇ •Råû†Ÿ Gô aV¢é ˚øxUyUÿ ß ê+®SÓs¯÷ˆV 3F ≥⁄ã¶; / *FF ì“©ª>Œy≈T,ÇÂàˆunjƒì*(Ÿ‘÷dMÅ∂Æ@°õû‘ÿ\]ç V◊k«ÈQLÆS‚ô m úTrŸì&+@ƒ¸¥* p«•L ü¿UWg8;O5Lë‹ Ûöç ¨•{b§ ≥ ˜ÁÛ•ïî îrh ≤H†Ú84®≠É‹ tL ⁄‚Æï@ám;Ù åâÄS∏®4Ä´|…«µ>F√϶٠TI
√ïàlUÿôáQ“≥“7
ìfiØ¡ †óÍ
+ /ö $äÆÆ ¬ü$}™ isÙ ïLä£;jÂ∫ô>˜J¶Ò3å
ª ÿÉi¶§»e¨*|´Œ*º” Í;“≥mÁ≠ »f•‘CÛÊ|¶ô,D óµOÚú*‘ πC˜ß4¿µ ôãëÕHQå{≥ä≠ !FjÃ≠ÚåU\iêÓg ”ûRÀ¥äll wUkñ
>S÷©2Ó1AfŒkA Dπnıõ ı á9´Ü'ïw 1Wkôï\ )oZõi»¡™lNÌπ‰UÿñM†ûjSÓ4Ï[ ≤ç›EF·∂ÂzQç‹ ß ⁄•XU4òä£ìÛu´i ·ä¨ 4õ…‚Æy¡@⁄qä”ï$C!H NEHTn¡ÎHí˘çª94÷SÊyïä #Fdž`¸Ü aT∞‹)‹„,9 ÷® Ú≤´)^ Zÿøxı§í`~S÷ûπ# ä“ ôÁ ¨¶ qQF0fl8Õ
ÄŸ U∂¨C ∏«¬ÛS+ùªHʆ⁄qîÎRÔ¬¸›jPÜm«À⁄óp_îT—Ä [≠VÛ Ó Ω)ÿ¥( ÂÖ7qn
JÖ zbò—™ùŸŒi¶–ò’ç_![•YÜ-ÕÜ4»£√|ºfóó&Ô¬°7mI,Jv® I¶*§‚ßù∑ sQ+
§0¨Â †"¥òÃNÓ+L ëéïN%Rfl(≈hƒÄ µtÈÉ,F† k†∞⁄véıÖ #Ê2p√•oÿƒ2 q]–∫ÿ…Ïgjfl,ªG94€ m‡±©5 ÚO9•≥ »Üä-˚ErìJ'—_
"˝Ÿ#◊&Ω‚ 
å◊ã|4L[n ◊ıÕ{B ⁄øA¬;≈ 7q‰cä@;öV 4 ≈zÙœ {à√ wövfi j1ûÙ°π¡≠ zPß<SôA ®∏ÊÜ40dö~W ßeEC) ´2ƒ¬Á"öVër i€≥≈ cw4¬≠÷û§–K »†Û⁄éiTÖ
√0(
Õ8ÛÕ< 4 j˚”é)ß
z”«Œ1@ ÓÁ úá Çõyß)„ ƒe≤sQ∂{Tå@Ë)@fi( FI “0√RüìÅLlë≈+ iπ"ÅûÙÍF – • ≈4©Í( &'4c'ûi EH§ ö x•¿© «qHJö`<t•fÕ6ìp† i√äc JrÛ¡† +ˆ©A ¢€∂òI Áa¯”x<”8cRÖ„ q œ Ó ™ß>î“>oZl Ã’ (¿ Qú‘X >qä`œzìüZ ¢¿*µ ì ¨i–§ÛK¥Rna–Rn?Z– ¶ ¡ßÒfiò…ö c±ëJ† B鑬h á9 £ î„»»® ö®Öá0œ å
ì Ö4 ûi∞∞ıP) yß ÊëŒN* ¬„éµ l‚ó%xß.sAhjÓ ¶œ £ å”HÔ@ …‚ú E4∂h Ä ßjo ≥äî ∂òOp( qûÿ¶0=E(cû4–ô 9´ã”öáß+ *…∞ 3≈5õ 0 Õ&1…ÈEÃ⁄ &ê†Õ; π≈(ÎTòäÚØÀ≈Qh»˘â…≠G¡Á“≥%;A)Zt 3Ál + P¡àìfi¥Â,«Ê¨ù@Ìà‘⁄Ê9KE ‰ÅÎ]’∂T*Á"∏À$fú∞ıÆ⁄›x π‰tD¥¨A‡T¨C ¯…•8 8§ ßåV24∏÷ ©‚ò È ®⁄ 4c &\61¡•» )ß#sN»bAÎE¡ç]éª äª h U ∏;Gzπ ‡rhπô8€åS”ΩD1ÅSê™ã 剓 4Éûi≈{’\ ãíw iÆ‘D∞ -=YàŒx†ã ;G §‹T`
ê∂W5 »<–!£p4‡ƒ}·N' Âß òfÄ?ˇ—ÿN H¡ß,õòá8 ï Ã%m§c ]ïï€ ä˛tçí?@, Ä6P“®V;±í*≤ ‰É≈ZÑ˘jiE\ ̘x≈9 è1G \≥3á
åT±§πfiO ∑I† eUfqH H¶ÃáóSQ»€¢S” úʃù»¶.ÕπN‹UVy Ó'•]VG\
Vç ◊$`µe4AªåÁ4 3fi´írBäñ>r v¨• { ¥ß8 ÷úŒG ’ûÆ˚¿JöWb0›k¶fiÌã 3/\ˇëJ∑<Æfi’Sk ísÈK d aäörq 4ûg¿8™øÎ\3 •ç˜Âq“¨à‘ „öÍs∫–lØrÍfl*vßàó „=©Ñ‡ë∑ ÷ï]ï `Ms%ªb ñ26˛ïYcà ÉR¬ v
lÿI∞+>[ÍÄù ¿» k5’„∏√t≠ ¸‚28 í: á&∫ ïê Â]ƒ ÔLB—6—S£Ç‰Ö®ôK6‚1]
Í;ì Ü=È Äqé*§ÅYÜF•c∏ÒY‘v%çfÛX‡‡
µ 2;Vqbô fi§Ñ0 ’í®à/∆‰Ó*h pY∫‘Cb ı"∆« é uFM!4WîÑ;… ûî¡4¨À¸Y´7 í.Õú‘Q™¡ç¬£Ÿ;›ÇB\Ù
äkDv >î≥H&!Tp* ˚≥…‚π*”◊Bí (˛t¨7EÚ E=d B ÷âàÖÓkjO[ Åòm√éj£ — 95|ÉÉöÕóÂnFA4ßw†/2%  ‚ßUh∏^fi˛ ¥–éw Qú÷0•‹µ HX„~Íl-Ç€èZ ’≥œ4ˆ]ø)‚∫£'b£ )#ÖNω‘/$2€∂÷;áj¥<≥û2ERí$î‚∫9õ–ië[3l√ R»√9 $n ¸¬£(dÂhù-
2 {S·Uw*N0)Æé `g ‰]£{uÆ7MÏ |ƒé}ùèZßp6πu<TÚaNÓıBG9Áú÷u$‚&Æ( Aπ™‹n ⁄ß O
å©©"Fcª ©∂…±jI FXÛQ B8ÔQyJsº”b![n2+zrhDí0T˘i`òJª$ ;”ƒa¯
pi >Z u¢U. ÿâA9ÕTb' 6„ Lv†
jÂrsä\ÊâËH î
pm˘CLfP°Å…ÕF¨eê ◊/5Ÿ2 '
ÉBí¨
>mˇx/Jä vb≠B“V$±3¸º ’ó 2 sV$›»5öËŸÎ[‘ç⁄∞§Øπ; ™I‹M1$ÿ€«zE*ùj≥Kµÿ±„µ{ ñ‰9€D^íıx ≠FÚ =k Êy @Pp*X&ñNq≈wb({%°qí‹’¿Sì–” ÇA^ï][+µ©p{W ÷.ı 2∏fi¿v•e.ª≥“´¸ ˘^A®Ó$;vˆ5¨\YN÷+Kz— ß ®Æ£ó€∫®flZ ´ X[8óÔgö™∞\§ |wryõ{ Ω ÿw7z…ä @=™˚L FÓkì I9 ≤”∆r ≠6)€Ê€“©©W;œ fiÆ+(_ñª˘yD„©BÍgåÔ ÎQºŸUw8ÕM;Ó˘z’Rûg .@ÆZ’SbÂ5 „t ≠©ãoΩgC Tn;}*⁄ƒA∆kŒõ◊BU-nJ¬6# b•Û ∑ 8™” ØÅ∆E,G w£Ÿ≤Ø–sJª©<¿„ÈRïV p¸j∂‹Ç ∆+F⁄–9G¥ôÈNÛA„ äå‰ 9¶#ɸ8£ô.DZp»Uj™>Ê9ÈRÖ.*$è îı•)ı5â9`£äçÁ»Ê°.U’pMJP ∏*9äH`e w\“B≤ª 1ÉV !
NjH‹"öæDıfr #1 µ$ÜFQìÅLG›Rø ™ÊKD(êÓe ú‘.§ éµ) j#*±⁄N ¨j&ˆ)1ͶSÛ©R;“»¨§`‘®vÚº‘nÃÁëYI+çªê(%˛cöô£…¿‚ï#˘ÛSŒÄ&kUTíªpõsQ[† ÕGÊ
ÿ©îé´Y™öÇ/ êƒNjëƒ`ÌÁ4¿%¡-¿4ôcÚäÓÁiå2πcTÜÕƒ A´r.A V(ä˝˙ Õ;∞$çà¬Ø ≠¿®V‰’6∆x ˚y®Á◊S-vb» ûMFÆ[åsR oœZk §q≈]ÌπT„b¶€Å!«J∂ÆPÄzöy2:Ê:Ä∆Ër‹ëYÕ_bÿ˘ ôw”‚\Æi≠)eÚ’MI
ºÒé‘° î¨5—y›Uö@?vá8´NrqUYvú®˙÷íÜ∑ ı&·£ å M¿d ∏"• |æN*æqê√ —d Zÿ ◊jú‘s"≈ÚØ ’òˆD2 g›»ZPsä∏ŸhA*¸Éq‰‘»K˝ÓïP ¿x´ë}¬(LR ì
ÂÄ˙TÒnës“òNrå>Üî#* ∫∂éÜj"oebΩi
s∏”cç§Á<’yù£»c]êùëLï áPáΩlZæ küÖÅm˝qV‚ô⁄@…Œk¢ùö‘ô Ì¢´0˜≠IwÓ !‰W?a.To^kg%ŒÂÎ^µ Ú´¢M%Q Rz‚Æ∆®9 çP¥Y7n∆kA»*GjÈÑ«qË·_p´™UêñÈÎÈY∏+Ç*Ù,$ 7^
^ƒÎrdAùÏŸ»∆*lÖTœZUQ¥,+“¶1}“√Ê™äπV"f,0:VÖ¢™Å∏ı®ƒ 8 *¬∆™ÜMπ+M∆¬.±à HÏ °'ÉB≤… „ ΩB‹HæÇ¢¶Ä_aÇ ˚“HÛCÄN3V≠»<
ûh„cµ«"ú^öÅ]Xí O5}wHªOÁUaâNvÒÉOäGY f™ ± õ`R‰ˆ©côà*„ëNb + ¶í däM´îá ⁄ªΩj≥t›fiÆ© Ω)ÂbQ”4€ @ ¸±ß &‰ùúUbfà ø0©îÆK‹n »CÙ™Ì W‹åp*}€ÄÏ‘fl1Q∂1˘©-64Nƒ
ædŒ µ l ΩÍÙÚÊ=™1YÍ jπ∫ $*éƒÓ52°›µÜ D—ÚúÅQÕq4fl) jX«\ 1ïÎX“Ü Ê( ,Ïˇuz’qËj*FÀP* ˛a˚º’W@OL [ ,1†d nıó5 +‡ØZ·ú“ 7`÷m¬€≥ncÛ’ó`œê85ôy èÁ 9•“ƒ≠p«nG5õ,án@´3±1‡ +.IÃd+ ÷
©; ëj6 Æ>b{˚÷TÏëÄ
I,‹Ây Rb$NF ≠thÖ FÏ Zûà ٨©XìÖÊù ‡ßq≈uBwV Riv˜Í*ã:Ô˘{UYn I∞Pé±> êj°QÏÖ ,”3a ’ )\ÜÁ ,¬=Â\≥?#"∑P∫Û!∆‰ÒfiƒŸS¡ ’ßk&N⁄œXê0¿≈OlHîÇhP∂‡“±‘¡ n‚¥àä5⁄:ö»∂rvÊ¥B‰ÒTfi∫ Qv(OÀË}ÎH"≈Ûw¨x…B õÅZ 0òÖ_÷¥qi K*ƒÀÊ)…™ciojähfG(£ÔS‚O'Ê~I¨„W†"˚J™6†‡Të1êl≈UR …´∂≥Dr ÉZy†±±m Q T`’à· `√ÅT<ƒ¿Ô[ J≠ 1Õjì Ÿp+ Úöø ‡ ÁÎT"gV ä—â≤
eR%"ÊC I©ô ^’ôÊÅ0\qVÁ! Ω&íC/∆Ò»π u´©*áT Ö Ö #É[ ÑD ì… t¶g#†ÇE8-WDnŒ¨ ¬∑$∞5ø ÿ€È]î¶Æe#McbC ëZqü11ûïN”h˘˜g⁄≠ #YT7◊tg–¬cfG)±îÌ=Í©O,(« µ<É ˝⁄™v±‰Sìπîä " Ïj o …a…´íDÉ,:䶢 waP„° ëG¥ ‘
d,ã)4’∏ÿ ΩDª#À∑$‘¥\KìHßΩe‹. ifô>P ,qY≤…"øÃx®ñÜà™Û<L´ÍkCÌ? ‹9¨÷ #g=)Üc •sü˛ΩD¥‹eπ',˛ï “©QéÇ£M≥nnîã / ó÷¢W π … JtN (*¥ë€á õ≠\àC
ıŒi; Rë „F v éä95q£Sñ^Üöâ qÉìI+õ∆J÷)¥Hô
=™3 +Û
æ∞π;â‚≠¥¶söß „Ƈ⁄AS≈d^Na@¨x5’_@Ãé ™◊ y d NMLj$ %ƒ ›O πÈ“7r JËZ(T fl≠s◊¢ Áa¸®Ve@ÊÔ° ƒ‡VDÓ ,5jfl$õº“xÙÆzGi ∏± Ù–—Hl3à¯n+ Ω+ l˝)ã<øP+…qì4â◊€æWÿz’†‰¸≈≥é’Õ[fi®]¨y≠Hßâ €’∏ß(flDn∑:;[ɺ Ò[∂ø3íNp+çµ`« ä›≥ìc èëB\∫ LÈ¢ub£¶k^9 `m<W; É
–íÈ√ ^qU?1õj®Øø Q◊◊ˇØVí_1äʱ"ò FÛZ0¬\Ôâ∫Q ó q\â1ä”U¿‹«äß 3d„ïß â%[µiv)= ≈—Ä ’ÿ•ç˛UÌTmÄe˚∏ <ACêß µß; {ó÷<6Û“¨@Í ™It≈¸¶\ÅJdU< “m≠If≥À Åä ‘å ÷∞÷c,ò›úVÕπPÀªê+ ªíh[ê 8ÈVV·§l ¿™ 0Y C√
í" ·O4£29MXßå6÷9ÕXe ßä«⁄âÜnµ´ ‘B 1⁄¥R{á)*L≤ÂGQJpF”¡®-J3ó U≠–∏8Î['‘ñMï =F*XŸùz
¶œ*. 8™´w4Lr ™‹Ülô<µ‹
ÖWÃ]˚é ·UÖ√‹ØNjƒS ˘O ¥∏J ≈¡+∆ Áär…ûqU¶fe¿ÌLÜc mnsSc [ö Cj⁄J !*ú „≠L€c…Q÷µî,)¬≈ÕÀ"cΩ8Æ‘®"`† πª#wj ±â]§cΩ i<ı5 Aó5m‹&6åìJ‡Fßo íV⁄3“ñVGQ∆ ®fl q⁄≥ù˙ j ¡N9©ƒô#=¯≈Pà ·´qÄ -ÕZz ≤À*®&™¥Ö~dlQ+ ≠#0 ÂÌ‹ §ê∆˘Æ«ûAß3 éÿ®˜§J µ ö• “h
◊µE Úx•Ÿê[=* ∆‰¡ÌH yò#“ò“6¸ ï_q J∑ . c•\ùï¿S p qPl9‡ÙßÉ©€≈RRÌÛ åP™∞&sÚê:÷=√Õı ¢œêB÷lƒÆsfi¶ Í Y Ó∏ÎXŒ Iv‰ˆ≠¸F±ù‹ìX BC œ ∫ ê ì0…œJ√∏uU!kjy %}+úæP z÷å‘Y2g1©Û˜XèQ\‘±0èÃCöË5 9ÕfKm∂ e~›=È‚j&éú9∆‹JæÃx5±ß9 ¡˘Es∑æpê≤Ú~ïsM∏ïWd∏-Ì” Úx∑v} XÙª ÑêÄ3]˝Ö⁄≈ †<∑jÚ;+Ë–®ZÎ,n]¶ zW,]∂fı`zΩçÀ` ]"]#‡É\
ï–dÙ5Ωmr£Çr+æîÙ<˙ë:Ä„pl‘fi~ÊÔö äQêAÕO,·ôJé ZÏÑÓsJ&†ón jç≈»bBÛTûÏ`÷T◊b"Xw≠9å• J‚˝ -ÆpkùûÙ±#8 N‚vô¡sÅöƒ∫ªq1XŒ@®r2q‘∑pÒ"nÓküIb2úä±q+ Ä~uB ‰µqU™ãQ5%ó` .µI娀flö≥ c ç>b
Ä+ñjÊâ Ÿ£ Jw§b‰ œ !\
∏q∑8§°} A ñmù´H≤òÑKé+2 ˘â mp ´R∂Ä=wc © p 5 b §∏$êÎWOp frÿCÕ),†Ô &†î ŒıÎW’⁄HA«4Uk† Á≠GÄ ï
+1_NiÚ˛Ò>c\’5 ·≥“°i \ ‡TlÆF ˆ™Ç&w√∑ ≥í≤ ∂[‰»<TqHA«jj $`n‡U®¢Ñ©Ôäò…∑a Ur < îÖ< j5
–*xc*>q¡Æÿµ¢ '1≈˜{”&ç 54€:mÕTm¯›Ç´®’Ä|iµy9©b`[n;’H‰i `
µ
”öÂR@Ou#„äb S“Ç€[ ) 3◊ ß*iÍ¿kÃvÌ5 Ãáûò•∏WU]£9°C ÎP§ê ÏD±Ê¨!B°÷®2>GΩ]Ç3·©Ö≈‹≈˜ Çù! ßì˙‘$c *p±¥j QT≠`+.∆;[äc∫ 9≈ZÜ º¡«j؉ÆÛ¥V3`[W,ªzTn≠∑h‚òÄéAÈRy€üiÌMΩj©˛#Bà m=©ef z‘
¨ O9¨g® ªH“t˘j˘So≠Pi# VLÃS=qN,LêE∑ j≠Í#D uˆ©¸ÁxÖUŒÔë´VÙ∞«Dá ™BpjHâ ¢f JëÕU;ÅevÅ∏ÒWm⁄' 1¨Ëî∏+é*uPÄ¢’…∂ ©ì˚çöáÀ˘Nxœ ö— ûiÀ9|ñ ù’ı!îZ‘$õ≈_Û 4 ‰‘j|√≤§˚.Ê¡©pæ¬ ßVP√äCtUx °†QÚw®Áç£P«èj∏7‘Dâô鲂•⁄H$söß `sû
h∆ j <Q H è±∞EN €ï8ZGUaÚ j ˜ Ϋ•U¿ïí Œw O≠6I|¥! sU. ôrßíjx·ƒ\û{‘FÌÿ
—πcÛ‘ß „µ5"ebO4Úü0"≤tÓÓh\D MNUqÇrj¥åc®˙”#ó$ñ ¨X
%Púu4„2*å‘3 à Jç‘ï˘NqZ0$1f˛ı D ÕD 7 π 0x5ÑÈubJ≈YH‹ •^S﬒WãÁŒi ∞$v®PHeµåó TW #8ZoúGJÜR\d’Ú∂ P©.3⁄§X#|®ÎQ"í —ä¥Æ®0W j6 ≠ ∑N’ ©ÖʧöEÍ*õ1# \∑Aa¬d *è∆ô a)'ÅäÖqª Æ© ˜ÆW®1fi`ÌR$õèÔ J0†nQP¨ªõh ¨¿äÁ √gÅV°u⁄ µW∏Wc¿Õ2 ÍõzR©WK p› cµ"\¨ü ‡’-˚\dÒS)^µ ]Ä—…+Û *≥»# ûp™=Í9∂Éí+u° X‘HF8´äæQÎTc;∆T äA,ÑïnqZ9! í9QüZ¢Ú9‚àƒí ≥p) P_n:P•}¿û2Tsfiï‹Ç9‡TH 6GAP<°â\‚±ú¿≤øºqú‚¨™&˝§’ ù£^ E"≥…&·≈\X—¶»®y Ø!
G5Uùâ˘éiíH‰”, ~¸+ ¢ô+moj©#ñq∑≠>$f$»jS}DÕ ë~]º’µ∏ *√ ¨‘P *‘ÚD·¡=
5" pb^T‘RFÅI'û‘≈O,q≈2LöI ïcêÁg≠LwÆ ≠@™°∑1ÈV Õû¥µÍ ÛBc ™=Ì∑ T•ã&s“òèÚ‡éÙ≠™ Í
ÊâÄîÜ´ÿ V; ¢ U≤+°^¿H ≈OïTı® DÄì«“ò™Bê k6Äs)»…¿™Ú(PwsW o ª∑Z´r©∑ÂÎI0"ãw 5¢K¨{GCYëo $Ví∂S Æ
Q≈â <ÉW« ºT t†$õïò;U4 Ò&ˆÕ ©9JyëTa 4’À „ûıf‰∆1ÔV‚]Í t§h
πbr=*“¸©“¶Ó‰1â±O ÚA Á≠7á c £S±äûï¢} 8M∑ÂÈS ôzÛAä6]Õ÷ï ’rŸ Ö›Û ‘≈óµC!!x•HÚ2:öw pÄÄ‹Ê¢!Y ∑ £tC ”Xn%ªöªw!í&b?/4…AcÈöÆ @˛X´ †∆ Ú*•$!— /Çi“«éqëP™n_ñ•‹ õME¿U#
âô”û‘àÁwJï‚ëŒ dU\Mê )·AÂç25˘ä Ä)$fiá ‰TJV Ê [vx†Á!qSG&W R∞ t≈L%p k ‰Ê≠Ñ˘∂é*ú. π5dπS«5’I€r$O /ÊÂMuZlg#q≈sVÂâ k°≤gœ5—O{ò≥/Uᘟœ‘ˆ#Ê ô®.Ê$”ÙÛ˚–π¢üÒ ] ß> Äm ˘ÊΩâ
xfl√QãR:`ë^¬ +Ô
<,eÓLy 1 "Ò÷¢$ äˆa±„OqËI<‘ã≠F Q≈ Áö¢ ,säx' ëpF( ÅwTeX jôÜ
GíjyJÊ åRmÊÑ <äV84ö `Á “ß Ωyß ≈ Ê ò# òÀ{SAÏ(9 4 0˝Ä˜†‰t®∑ i ƒ @õ ≠<6:S(˜†Cã L›Éä3ì≈8Øz
Ó ‚û iä† iƒ˛U\§1GÕKåpi‡( ®À h g=)Í7Q¥ı¶ÂÖ †¿í)͸sMÎQñ ìDJDÏ Äp}izäàú *Eê3KÅPáÌR qëOî—2@ ” }(Pq@n( Åq≈Gú1 Ójºì$x— ˚¯≈.7 J°ˆ®I 0´J„ 9§¿ï ó'4õ(Z®Å&·L?Z N)†„≠0$ ‰Sr ≈8∑ ®à$ÊÄ&„Ω+)∆EDµ'ò€C .s÷ïÅÕ.GZF95ò
룫Ã)C îªâ 5†
<å”TìÙ• ÷û∏« –ß=h«nÙ÷b¥–Ny† á )å«4¨qM›ÉÕ;w 84ˆÂj<{P Ä ú OJ Ç∏§ W!z– „J "ÙÊöÔ¥q@ ^G4Ï qQ+d‘õ∞h 6 ¶®'äëü&ëF:– 1äfy¿£9°;–G P Ùß1 õπsMçêr:Q sÕ
ú|¥Ñw´ √ ÌM##•5N
Lƒ S g" ¬˙S ‚ïŒy¶ M\bf €jì 9´n VÚ√5k–hÕî( ≈`j Úì]d÷‡ +õ‘a`å{‘9Xfi 1aë1˙◊`Ñ™Ç9ÆJ◊‰õ5◊¿ \÷ : r6,∏nÙ˜R°Bäâp
L•õ>ïåÄVUnΩj É~–x§v#ø4Œz‘1°€][ ©FA…ÎHÀª <˜§€ÉÛ ÇŸ 3)Õ[â…^j≥™ı <G
AômT ÷¶9#ÅL$(
ö`ì=*‚ õä ª•H1ù¿ı®X|πj hQTÄîê8ı¶ûÖEEë÷¨Ä ¨ îE;h'4›º“‡©»4 B0¡≈L§ ‰S áR)Cdžv†ûcˇ“∂°c\ı4◊ô‰8EÌSßîëÓsìI «.T|æı¸‡Ì–˚Œd∆BÁn[≠/õ¥ ’dç‚BA/÷ö 0 ¬≥uö uJ íx4Ø6ÿàSöbu‰qN πÅ +jsl9˙ ív#, ˙‘§9 ˛ Sò“Q≥?‰Sû<
ÄÒZJ n"åyY6ÒÉJÏ™Hı© , *¥π' ‘J€ñõl≤°qP0˘[cdS g` ú
xåFá÷∞îØ≠ä± ≥F™TT>|≤∑Aüzù• ûX˚’U·u\Ù4‘¥ Ÿ Ië∂∂ }*Ó–©Ç9¨»•;‰˚U∂˘ó;π´∫z —:ÈS,à Á4 "∆3≈gÛø= LìéàwfåíÄ7Ä3öäFòÄ 0)"√ [†©Lõ∆–+ûI∑`ª#I¸†xʧV |Á≠5·b7cöÄ §´ U∆2èQ≈≤‚Õüó4“ ¡
ä© ;âb˛ı °≤ qö—L¶NÆW ÅIÊâ>S¿™aä çVñ=ÒnS»≠°QÙ"„ÑJ«©4◊MΩ :0vå8 ÎLë»Ôö&µ‘ fi0À∏åR+ @±‘≠*≤Ö< fií7ç "íß À∞Ëî Û”åÌ ay ¢ô†¿Îü“ê ˘Ny>µ´ó@,¨ä~f ≈Ti∑JvsQÃÕ–t¶Bx öm∑° ∑ ¡fi’ K Ø¥≠)A!
°ö âÜ∆ ÈP©t ë#ò‚#`…¢R
fiõÂ8]ŒŸ©æŒH‹*È”IÉe X ŒjÑÕì…´∏ub dT2˘D`pE9¬Êë±^ r¯∆@´ rÀ∆x¸©`ëC·áµN B¸ß‘∆ X“√°e^3ö©pŒd»•\¶K ”„`¿Ó¸+h¡Xá° æ‡Ã[Ω$ƒ j{ Dg ≤§f ™['Ω \£âd0SÜ9 a$MπZ©∞„°Êú®1Ü8¢Sf◊.$ÕùºsMï∂ûzU%b≤cÚß»€é ≤©-4&j‰M7$cé’ …9#"Ü∂ rπ©<Ω±Ù‚∏\%}Dë ø! j‹ryãÖ ™lW“•⁄|ΩÈV”[ |âÖ›öb/F=*&∏ JÛS@X¢© "•‹Õì<Æ£oO•7úrx4…∑oœaA%ÒÌR£–i I!Á⁄†Wfi9_Œ≠J§TA√ -é(Që™ÿr¢∑“úê°qÛc oâáÉRƒÆÁÉ]1ä"L¥@¸ @Ë#óp© x ∏ iÔ2 6ëëÎZ¬1ÍBd3˘{w±¡ÈY3l'Â5°+# ´ £3 :WU£qäa.õ≥“©< ésä–@ ‹
X[uÂò”Xá °7LÊ^Ÿåˇ3 æ’£
Ω:U©b ¿ ‘~S©Î÷πÒ ©Ã ‹2Âj ùµj7eL ÉÀfl◊ úˆ ¿™“Â∏# ≠Ç Ì<“2Ü<u¶•R%DÃö ÿ F™∞ÿ ŸÙ≠°lßÁ<öà2Ô)äÍX´´2¨A#"3ÕWùLä6ÒVŸ ‰ÿ√ß≠J`#ÊB+∑
Q≠ ™$ñÜL 6 ı¥ë.Ã
å[ç° ‡‘ç u‡ëä∫ìñ∆qÛ+K
gq®ŸT.A´eA U·‡q\Øs[ åU®]FA∆EE ÆfiM/ñåfl#VN¶∂ K 1 ˘⁄å.8©#R ›⁄ë„$pj%6Ÿ
(np1UÑ$±9‚âï◊ 9‘È2Ö VúevUàäï éï<\.›Ç¢,<¿›jŸï £ ØjÈΩŸ2@ 1ë≈WQO n¡ÈQÀ"èó9˙VU•†DåïÎúµ 0!Ñùj/(}ÂÔMÚéÏÁö·ÖW±E∞´Â‡v®£R√ÿTõ nsKÄ Î[∑+hC 1N ÒC9'uX˘|£Íj∏ øZ⁄ö”RZ%
“cµRñ"í ^sVZmø(‚©…/œ…¨™7q^€óºŒ6äxù p√ö£Û `”—2‰π‚ãı eÂ`X0ÔE…%@ Uÿ£ Çú^C˜Ü
“–Ië$C 4¯Tï.x¡° aâ<Pß+Å⁄≤ó∫Ù4ELJ¶”⁄°Ö ∑3 *fâLJ yÔQÖfi6ÊÆ ïı$™d⁄ÂM$ ß8®Êå# ŒM,cªtÙ≠\›¿r…éÉö$n|Tk , 4å„k
§Ó ÄßëI1V@†sLÚYy¸ÈãÉûj⁄}G Ç´äylM@“îR íj πî ‡◊,™4ÏÑ…|÷é` ©ƒúúqP†EBÏŸ4‚†ŸÆ•{ r ë√í£9§ ¡‹:”#oflêNjŒ‰‹W –ÿ\é9 ùèfiù4b1Út®fi1Ω[“¨ ¨6∑JMh ≤ä I¿ÊñTéB Ü1VDq£ ò5EŸãc∑J∆ TmÃ9UI¬ú R+ OßÕD° 'ΩJ∞¨ÉqÆ« •∏‚˚…ä≤]<∞6ÛU“’I öt¨™0NkJmı!ê;l'`≈BcÛ˘'ö~ ›ÁΩB“ ˜kE;≤FCÖfL÷Öƃpµí0%‹;÷¨Jxjζù∆éøN1´
Á≠t1¬ä≈˜ı5…ÿ ê}+°å∆ƒ …¸k—ß×V6V JnG„ÎSFò?5A °Wä∂éô⁄›k∑ nd<FLò =kQUB®Aı™K+ ¥T∞ cv+¢P∂•ƒ∂œ∆‘´1 HbzUtBƒÜ5:D Ê≥rÏUç ô€Ê ¿°§ïy¿ÊÇ≤,xSÅP≥ 
´ú˙SøR .G&N X1 7z÷|KíOSZ0G#èõ†¢· x—ˆÔN’qr„q‰’HôÅ(µa ï∂ë¡™r–ª æÊ¡®⁄) Ó'Ú©¿ ú” @_ T‹Õñ‚8 5+eè °f ‘äF3≈) óÖrÉ95$çï 8&¶¬Ö¿Ê¢g ∂mœ•k u »’ oò”]{-.FÏt®^UÑÒ…4›∫ é ˝ÍƈŸ gqBì(, §1NÀ¡Õ *I∏Úz ;∏•tp@™≥4äÿÌZ; ¨5úe∂ıÌU$kÄrG n ≤ û)∑Q ÖV ¿√i »UóÒ®§‡fØLÇ%‹‹ëUåëH°∫Vs◊rπJF^’BfŒYÜ1SŒP?…UßêHûX œ[ t¨Uà ¿! å’IKæ <“ å_ºnî< Í6éïè≥v∞ .€ ås\¸“ ]•pkjyB õík&ÌC|Í1Ì\ı#g°Q*≤F eπ5A‘ÇU€Â ˘LÑg +:ÊS≥ÊÎ[¡Æ•X%tQ« ≥æÿNPˆ™ÚH ÎYÓ≈YqŒ„[´t ç≥vÂÔB≤´ ?5Q.‹®ÌI 8ÜÕtR¶ì ¥&ꥧúmÕ1 ØÀ¥öª <ÕÌZBÿÖʵr∂«9J!∏ ’∏„ ÔÔS•ß ’ma öRìkRd$>f@Z”åæˇö™∆† äë ó…4†Ï jh∆AlU•ò!¬éEd…#© ºÊ¨Fí‡J˝Mj€e ^‚F˘œjxêH†’ _åS Aú DRÍTKŸ,ÿ ØG —ºU1 ¢ÓœZ“∂,b'<UD´ va%ROjŸâ@RGAY6 l‹;÷ Fr <Qs3FŸ„˸䱪Á€ ıÈäŒÚÿ U8 v 6 ∑VRû•¡´ñ åozYU§ Û⁄ù%”HºÛU Y$!UH õ-ñ≠‹»¶9N+R÷0W Ÿ XÅJëä–çe` 2E\$c#b %≤ù j[≥»√é fZ°å ZØ[ ª∫‚ªÈ$çu ® ;[ T®èr˚[ǵJ⁄Hê|ß$÷Çœ∑ÊAÕu¬˚ò… Q∆¿ n¢íN;‡TñLììñ¡ÌNπãh=
lëÑÙ2¶ì¯TÊ°‹ÑmcN⁄ä«q≈T∏ê$g`$öÆF∆∂&eA˜óäi ”N,Æ Tı\’~">’õC(\ƒTÇ2qU•2Ì
kJ¡£ΩG5∏ ñÔY-ÀF8Ñ ∫piÚ€™aœ„V-º¥_ü≠E"<†ˆ 8‹¥"§l ŒÙ≥ é 0œjÄDÒ© y°>–À≤l ö∆Mu ± ŸmŸA'öµˆxT ÔN £ÆÍö cú1§¸åX¬±ú(ÎOÚ∆›™*WÅU√’ïUn Ñ5rôÑ¢ÉKÂqû’†–çπ"ëUPaàÁ÷ìl≥ ENUFI¨;›;?8ZΉà H ≈Sπå2T® y ©` ≥†¿ÆJÓ ø1Î^Ω®⁄,êïQú◊úkv¬ Ä1äß;
3ãΩ ó Î\å“yncQ]EƒÄ) ◊+v§íÍpiÚ≈Ë;ô º ≈ö≥ ≤g ∞
iÕ01ê„ʨi ôå ¬§bë— r9“4 ƒMk⁄œºÉäÊ 9m¨zV¨ ÿ^1^4ÌÕs¶ :»ükÖ5ΩnR%. ,+õµòd;ç∆∑b∏ ªqS)¶) vÚî äæ≤ªèóå÷ ≥ Em≈û1YΩt) 6j8W?5\YZ%eãäÀçåRÜŒI´ÅÚx ,j„Nƒ»€µûX”{ µ$r´? Íräµb S…ß &…π© ∞@: ORTn«5Eîí6 Zä‚<m#ö¥Ï¨ fik ú ˙”£PTó®ï≤ÿŒ3Sd*·ÕUÙ TX· êrkFŸåã»≈d$ë∑Z‘äF ÚÙ®∏ë†#‹x‰ätR }≠¡ L\ ˘ª“´ñ;∫fßôÛ µ4§|Ø “¡#l⁄¬°›ï EJì mÓ+™R–v'çôw –
| ‡1∆y rf ~cLà !d
§›åŸÆÚ>‹ ù©-‘K˜ÈBêò#ÅP N0j‘¥!ìK˛éϱåì˘RƒÆ™ N¥¬fig=Û÷ù<π¬°‡VpΩı ûÖ¬˛X›‹“B2rÁ䨨X|¸Å“¢2∞ê ]i ùéñ‘¢∫‰}j„+8€” π·6 l+Z çÿ4›]å*3IPîvßÓëAÓ=™Ñw ≤’»$UR˝hìæÊCTÜr bïêñ8bjb¬AπÜ
02Ü π´KBÏU%Û∑≠[
ÂG Ÿ #n e ï*›(hÜGü-N:öb»Ã1N ìäï!U9ÔI Ç ëº¬x´ÖëÜ ¢t √¡5,0 ˘Mjò ≤!ı5Uî  ⁄O5ü2ÌaèzŒVçäªn˚µ+ n \g öFçŒJûï: + 'h© ¢ÙÕg˘ín ±Vfi@Õ≥9≈\† H fiπ™mÊ aÎ≈[î ßiÈUVD µ˘5à ä∏ ◊≠A:ú|‹ V∆0∆©Ã  Tı≠#)Õ"ŒÏÊ∞¶YA€û
oIè,Ø•sóS9b™:Vâ Ÿót@ qXÛ»ç ) ùj\ _Ö‚≤n -º ∆¶M¢tG1u≥qoj´Â˘ˆÌÂúbßæQ Eóößbœ‰Ì<5sU©∫:(=N[Q∞t;á„\¯Û£p£πØYû⁄)·8 „ıÆIt¢e$ßC^ )6} ±V—›@›…Ƭ Ή u Œ≠õ ;z
∑ ‰|bºÂ ∑;úî∑=
∆ˇ*7q]M≠‚ ◊ô€\`Äfl-t ó€X È˛ € È°ÕVöËwo~êG ñMKÃp®¯ »\]¥Ó
∂)±o#Ô„ µ— èCöpV;_µ*åñ‡÷<◊,”m +Y
3∫c5
 WÇA5–™Îc휩¢Ûªí=+.i 6Uy©<÷ "õÇF„∆kW/tãjD“|á≥R€™∑ÃÁ•!ÿ™Ã˝ETI ∆x&º ∫ñ¢^%7c=)ÕÀpi∞ BÕ/5& NWÅSrôY6dÁúT‰ng †¢ !:‘ÖT† ≈f€OB ñL.’ÎöìÀvl)¨‚∆&⁄«9´Ò,ÃA *û°r‹aA˘π"ü$àNÊ‚° ¥ı® dbw ¥ —6ÜÑók)Êí l™Á öÁÀl GµM I r;–≠ª*≈ì à˙Á≠ è1é Gê∏€ÀTÚ3:.ÓÇ©4
"∑òõ∂†® 0˘ı´``·z” Ç∂ •e6≠`eàaPπÌVb 2p85^7 ˛ †@d èzÁÇ∂§ ˘I ßëVƒ™À∑Ωg`∆ÿ=
]TèÜ ≠6R#e¡%é §R~πßIÛ7<T3<qÄ ‰˚UJO®ô ˘´0#{U˜ Qd 5è)v>a5j›å®  ≠sÛ´ÿEÌ˚éJäl°€ 1O\ q≈H“Ç6ØAZs_p FPì⁄®orà `>’<ı®6·∑” %íEqø¶kYYüÿU6TëF;SåõW ÷ÜÌπwW∞˚í¬Eÿ8ÔBÀ쥔ïåä=M .H…§µ%ÉÜ |ÿ¶ñe QöõÔ Unw ÈU àHÿ©‰‘Å‘gåÊÇÒßfl ho)æe4ôhq!–Äpj¥BPÿŒ@©U âÎG1ÆT÷M'∏ô POÃ9´ 2Ì XH
ßÊ5,H¯‹Mc'gdC$(P
Æ Á+éMLœª+÷™Ø˙—∏‡
ËÉM r¡ ,eπ®RIDfl8Œjô
¿ı™%Ò& ÊÌ≈jù∂.,÷I ¶+ cûhâI\cö
É'≠ &%'\t"©O âv)Êú≈ aóÉfiõ‰n_39©ñ†Inp•á$’–Ìê«ä£ é’e ≤‡ iÛXâ ôʙN7Ä •b FM3
 ÎY LD
π*æûïq€
Ø ‰’ÄÎ0ÁåT¡∞∞ˆò6“ÆÔø“© ¬æy5}î:åp+D…µàäú颩Lã lè’±ÉI ¡‡T 6Ò¿ÈSœfI"æ9 ”]úaÒLW qfi¨ C.∆ Nz @›Í≥ ,G\S|‘' ^
*nRSÆißp _9vÁ 5 è ŒO rmú«– K)>pÁÂ≠ö & Íh ;ÜsPªÄ˚{Sñeåc<÷m¶ ‰8}π®§N~S÷ÜÀ0~‘Úͧ7Z|â!ƒk&–¶ +˜ÖN”G Ÿ–’
úgäIÿª `öGl*å
ëôò‡ä雡ÖH´+Úd∏ÊïßZX◊oΩP˘ÚW ´œ"±«zÖ◊úÊó2eD¨ ñIjπ ·∫ U¬Ôm∏ŒjÕ≤à√ +&ä±oh 1Œií°Ö~¥ËòF•âÈP…)u‹MCë- âv?J~ ˘™ßòÌ>’<U»Ú~\–ΩÊI *ìí) ßo=)&F
ÈR"ªå7Jj*; 3» vÁ&™ñf©Z5g ji 0 Õ7 ı!í¬≈AZëP πé* SÊf≠Ì-¬ı•”Q ¢°F5T©∆‡8©À*¸áÉBí¿®ÈPÿ ÄJw® §sRÔM›zTR K∏
®¢ëb> 1I €' 8§ 6 Zôa*r«ä∑ ®ˆPNqMhÅ 4È E
⁄îù…ä l¶f∏eî *à aÖI:çø/Z• À¸ı:fi∆læ wÇ9´ª‹ä¨©∏e{UÖl.1Õ 1 I õä儵<π$ qQJÂNTqM ∆ef` m
ôµh`§Ô=ÍTPø1 ° ‡XU |«äçp[Â5&Õ¥Ú)≈@˚¥ê ∑ôï«›®ÿ flZóÕEàÓÎU√ìÛu´∏X¥fl"Ûfi´á
}Í É' £d«fiÆòBË â 3@ee%ªSZ2ºÉNë GªÆjΩñçÅ G|òÌS fi_4€fUÁ ˚à∆k F˛` JÓò≈2 (áú‰” gÊœ5LÄ ‹yÕ+u$ ScR„Ê‚§`ªvÁ ê ˛lÇ}ßÓ÷ë√&W≠T Çfiıi2ÉöùHb($ Zƨ|Ã?jò≥+nœ Z_ùÚ£≠5q XpFj±2 ⁄; E.[û’0|üòUÙ °ã|¥ıÃd j<ÄÿUÎHF[ •6 ÆK ;9≈1$' ‚ßPπ!çUúcֶ 4!+øu Njï∏` O&≠∂N;”åòXé%#8ÌK∏∏… ´KÄπQÕAÂ∂ w!çç # jMŒ Ö<‘h¶2XÛO›ª$qö—+ÑD «%ç1[~Aß sûµ$hc<˜¢Q–¶8 6‚ò“0‚§' ’fp_h8=iB d °P¸’ïçôÛÈU‡;yZª 9flû+X≠Hëv fi20söfi¥ N
a∆¸Ò[∂Ãÿ$u≈u¬⁄ “f}˚˛¯Æxßÿ/Œ=j≠€ ó,EX”Úe Ê∂°nt_6á‘
–ã =¯œ÷Ωx ñº´·∏≈ãgß ÍÉä˚º'¬è Õ7 öc7•@&\Û^ƒ áâ7©læ wTckRí≈9 jp8® ÉΩ/òô∆i"ô)m‘ÄqöÉ?6*¬ú
ª ‹nH¶ IÕ;vi7 j$Ç‚êB‰SP ÜóÃ^îõ¯ÎJ√π&‡8≈ úT@‰˙”¸¡˘Q`∏`Á5! Ñ!ñ¢e —`π'CJFiô • ã ≈Èı¶íHÎLg9‚û 4X“‚ ÉÕ:¢'&óv*“3lüúT êŸßnœ“é;”∞\S&xÈJßéiH q⁄öß-ÉEÑÿÚA®N3Rc<T2Ç “ìFRf}ˆ£ öñsÄ+èè∆∫d˜øcYáôúcfiπoâö¥övóqu `¢ì_ h +øˇÑ≠˜ “ .G=≥úRQ ^ßÈ•µ êÖh+ ·¸#tnÏ£ëér+∏ *¨i L jf9¶í¿† √⁄ã r)_ïØ Ò◊çW√ˆØ3u Øzıˆ\ µ‡ º/s´[»™3Ë>îX.p^ ¯∞uMMmK ±8 æ+È˝ ÂƆ ›˘Øç|!”PáYä‰FP°8'ß•}£§Y˝í› û@ ®kPπ∏™)Á ∆)™x‚ìú˚R∞\Qå”qì≈ ‘É•ô :R R≥
ºT@fǃ˜§·Ö)n‘‰^Ù“8°r 4‡InjV\ (∞ ˜®˚Êú[é)Ägö ‰åºS@⁄*lÄ¥Õª® 7 ˆ© )B Hq“Ä »†&E8`qM‹E(Jèú‘¿ÒìQÔ† 9§ úëN∆EGfl / (4ú ) *:– v꟩söj6iI † €öxPi 1ëH}h 
µ 4t4 ≈l ÕE∑q©:ä@q@&8.—÷´;ï8´ f†b F)‹°–∂„V ä© x©À UƒŒDDÇph ˇ<U ´»† ± R J9
kdåÕy UrH∆”öVózÒQFÿ5ihR‹∞AaœZ¿‘‘‡ê+®ERõΩk U@ ÷36Ŭ h"∫hõ
s∞®k¢{◊S ` -\≤{ù ï 1Õ=dp¯ äçUA&•X˘œJ¬L êÁ8¶∂ON1RÓÁh¶ z ï7 UÄŒi $sA$) à8Ù¶ã`Hœ“û ∞„µ PÎìK ¿9 v3.)˘ ˙~QFj"AÈR¶– ÍâùâÀt©r$ 8Ö_ÈS≈mÅM
#0Ü9«j± ûôÊÆ}ò©'÷°6ƒ kE efëÛ饪éy•* ,‹U ;
…ÕRÉ2ìFÅm√ ’p*≤ÀNi? QÏŸ
Hˇ”∑ 6LM ®V˘:Uà‹µ,∏
@\WÛd cÔ}ö *|æï –‡ Q$NW ¨√à¡W ¢tÿ•†ÖpªõµT3Ï8 —3\9-èêVy-øwjj%rõê öi≤≥ñ zR@≈£*}8¶BI?0‡U:ñ‹9I z&ωû’LH é’≠1ÑEÚ H¨ üôO·CWâJ%É( 9ÈN}≥ U∆›M yMü^ïú%—ï H—Ä À‘TŒƒ¶ ©+ûw µd/ÀêsVíz\9JãÆ:S#cúÉ“ú“ø›`)ÿ*õ±÷övÿ9M Ó2ª22jÄ,%√r(å&w∑Z]§ÂõåS©µ∆ï㇃ )⁄öá 0„ ]eM∏ßñ;N⁄¬ÎtW≥“‰ÌvWÔ
D≈% Ä ö¢ªùéÓ1V÷]ãÖÌRÊ€± ± ï! ©<‘˛F k ëRD·ŒÏ„ …eèvÓΩ™„N¡r§åπÚè_ZHˇt≈TìöI
nflåö]ŒYJ ʵM
!ÇB *l´6 • G∏{’UGI6É≈TÌ`hû· Q∂öã∞dé 3wòJ ‘–ɪkU—kqs
òé8¶ ô0 Wg`òpj™ ™˘ı¨ÍNÃVÍLä 7 DbRF ´;‘ éıõ4¨ ‚∫Ë4˜)´ì£ ˚«ìQ®ò>‡€©±:±u´
/ŸÒ∆s÷∫™√K†Â ô¡˝Ë‡”ºˆAĺS ´/= ®ƒúÌØ>Ôöƒ8ÉJ ˘I ´ #¡aå”›p ïú[Á‰÷ı+%°§G´ ~n*ÙS#ÆŒ‚®67 T‚, jc´4 ˜•[• 6‘ÔSy`0`j 7 ˝◊ n|¢hÆ€„bæµ ’'s i≥5¡˚Á溜JÓ®u9µ K W`[åzRLÀëÅ“¢A∏ ÕGº≥ ¬áPªì» Ò¯Tew ÙÊ @ K ˘Xf∞©tLô ÃS ≈#IÑÿ‚≠3Ö„ ™í)ê˚V™ Zã⁄hEí~U\Ê£Vtî£p
<Çß
id2∫Ç1≈sMÿ#©.»flÓå RF†UX⁄L öñ&aê‘$ÌrY$ÖTd” ¡ /SM.Ñë÷úŒª Õ\ §∆äí…&Ì´Œ*¨Õ܇‘…¥9fiÿ&ö¿ÓÕ7 …W ÚûjH |√Œ>ïU¢r|ÃÒV – ±ä÷ πïH‹ *ƒˆ®Â9Q⁄¨â"ìÜÌUß9e ˜j' }IålTëX/\‘?18 äª+(˘j¢∂N–y≠[±m
 8`y ‰ìp√R ÿ˝„M1·˛ıb›ÿñÉY’Z¨ #Ú∆·ÕT0ìÛzSÉÄ6— §«b7$æs≈6[ë eFN)H26 =‚ Ñ∆M)E't4ÜBw‰TÕ bJúTLH;GjpIA < Ô†“± 3öÜEfi€î`éı;/Ã}©#ê9+∑•r{+J„∞“1å˛¥“ \!©ö>˝EFÑ)∆
z4´hekì∆à «Êî2å˚”H$‰P ‚ùJ籧Uë∞ŸË)Lå…Ä)≥ ªm0HUÇÅYπ$W1*© 4õA?' R≥ù†(©`PåK˜¨*SlΩ ˛˜ UÖ ù& .á>’ rW=
Lt‹ñƒ∏R√≠QÛ )ÚÛW Ïí’^@ g±¶™ãòÜ uõ°´äp«fi™ - *ÿ>[ pq]t$ÿn §º Ñ®\3 öòπoòé)qï
N≥Ë ë\ÂÜ ‘ƒ˘iΩá∑ÂLR°â4ȱ"*7J„Ñ C√óè)“õ êq÷ù ˘*T (/¥Ê∫‡“DJ◊–îy Uà¸≤:T ñX˝ ïAådÛV›ˆ …a «∞ BHb ≠/ı™x™Û'ï˜y≈b„a∆ c£ç@›é*
Ÿ Ù5e.C Ç* π¸Nhî{ HÍ;q ‚§|…¥é‘Ú£h8Õ7pèµ ˜^§Zƒ 1V¿^
0 : ¥Ü|∑ ™@
¶ì)à≤:6 "≠ å Ü™E\ M.Ìß8™töW E"3æ·BÆ 5aô ñ≈WäMŸ¿¨– |±ÇqÛSUä(fl‘”WbÂè4·!êgo ∑-ï €b√J v®Ê® pƒ “¶sÄMWL>GsSÕrùD,rFÆ Ä ’Ü€øÅ≈A¥GÀTĘÈMS] §9Bn;î Jÿ+ï‡S9ìêqNC¥b∂OArî>ÏŸ≈JÁù√ΩA$e¶<ı©≈¥àr ÷q£{á)' j)› . &â ̻ʙ§G~{UE≠òXí# \‘@ 5yx p3P:¥rzÉÈQÏUÓäÁ–tPû zµÂ¨C •Ffi8‚òà ÎEÆÑÓW/&Ï%BÕñ ™» ’b ô«4°6›âÂcÂQ∑Ø·TX7qä∏≈X‡”_j ôIÕt*w‘ûR(£ ¸’§äº`÷C3G˜;‘ˆÒ\»71¿Æ¸>∫
+ fü#o ’‘≈lF π <∂B∑jÎÌÂd ë^¨ ¥!KR⁄Óm ’Ñ‹0œ÷Ñp√•X\ µ’M ≈¯vúU¶LÌ)≈RåeÒ“µ# å܉’Ncâ Á é‚Æ©˘É/jÑ _ö¨"á\fπTù %23'∏5"©r¨√Ó‘h†T¯ µ≥m£97–≥Ωc_î i#∏sÚ„nj≤á¡œJö8ùÿ7aY*èa¶h´9ŒOZúH≤
√ÉU•,
ë»≈I È≈hÿ˘Ü4¨≠∑ j‹*vñ<ëQÌi ,G ï,e«»ß≠C®–rìÇ)
9QN0Ï =Í"Õ +X…µp |‘'4Ò3/fl® Ãs«4aÅ ÈÛ Kê[q5óvXüíÆĆÌU fQ∑ö¶—<° .†3 VL•yœÁGõº:Ù¸™9#$Ä«ì[”∞‘ OòÕÊv™Ìπfl=™À≥√ F9¶å ≤:ö∑ √PH§Ÿ * föÆG˙ŒqO;Àf´4Ä1 µîØ≥)ƒ≠{6„Ñ ≤⁄ d‡÷ìg'“®‹»…í«ÅY\k»√òK ‡éEY*π f†û`Ÿ»≈QÛ –VëÅJ!;±Rô„5úÏbSÕ_ ≠Yó3&ÚáöÊû„Â*ºR921™ >”ÛUπn 0ºV\—»ÏXÙÆjä€
"ç’÷ ‘ Õ “»ÿrG•lœç˛Ü≥ÆïÇo Dc}J3•å®Œy¨ˇô$…95qßy Ô ä†ª›Ûë≈mKq∆»’S”#Éfií8◊< ‘Q x Ù≠À c$£p„≠u¬/s)T‘∑o ¿ºu≠ò≠CÚFju¥Û6,}´dZ UI ¥£}å•#%≠ïN‹mßãh’~nı§÷fio5NH\ 0‚∞îdû§ÓPxî}≈ÕT
͇v≠√ €Ú’C xÔWÀa⁄√b屜jµq!çBäHÿE Õ‘UKâ<≈⁄:÷äVW êFCÁwJ¥∂£Ô ä•lÆ@ ÕmEπ0∏»¨!+çLØñêmÙ≠KO5F“>ZÆÍà~^ı•d R WKÉ∂Üäz Ì N≈‚∂bb>_JÇfi›T‰å º!ŸÛäç∑2Ê-@Ö¡l‚ßUl¸« U(s‘Ç ]é9.æXÿ( µõfë]KæJD ï4ëÌl≤
Öã@¢ ;∂˜¢+é6-%3Vã¢%¿‹:U®ô ï i û$€À ¥.#çëé>j∑$e(è2I ı≠ò SÁ8>’ñÚƒÿÈÕYµL öË•-nåe j ¬∂c'VΩ¨Ã »»¨ª(òπ ≈jA ÈDy¿Æ˙shá ¬;yÄ«≈]Û ı´ ¡
ª© =ÕWëœüê2§◊TdÃ\ O ˜VÏ 5 Œ÷\≠Kq3«'=*£≥8§Í1rèc kîP
T\9Êꃯ©UXèîc ó3∏rç1¸ˇ/jôòÏ#hj\Ì¿cöoÕ∑‰‰ ï-X^≈ jKyÅjƒ— ™ c ¢ã≥ ∏'≠# c«Z Ï\dc˘ I,:‘—B s[1€´ 0®û‹Dr+)F‡ŸL€w äï£O+rE^ Ãà© 5 á+ÉI;hKFB™»0zä∑ h8ÈVcµE|7zë„Ú˛`3Rê$Dv ›„5 @ ∂j¸j∆ Ó©áñj∏√©Iòç ≈û85NXw c≠jI.ˆ# U&uc∞ı ó:Ωã9{ªwE8Ø2◊ÌöTì » Θ—yü π=N÷8‚}ÀíEMXˆ >s‘ h≤§V ÃH>µ›ÎQØú›±ö‚f8cûÙ¨êñÊ, p dJ•
fiùTé+*L∞ ØNÜπjM-
·" ` ~ ≥ ë(¡Ík9 
∏¶,Nr€∫Wïào°–é¶)äé kFfi‰Ó öÊÌ ∑»O5–È£c6ı¸köç; ë“[˘ÖÅœ ∫ v< µÕZIñ‰ J› >}k¢ˆ,“,CnÓ+N ≈U‰aÙÙ¨4ô[ ÷¥£P¿ Î[sfiƒ»‹äÓÛä∑
ƒ{±ú YQ*® Mh,p™Ôz ÏMçLïÔ÷•¬(fik= õ¥ÉZQ(X€yÕ ¶∆–CÆıÍ*À(ëFÓ
2(R8Ú •1ÂÈ˘U>¬-$* ÀV <0‰T0( ,x5v4nÅ≤¶≥W »¡ SQØõÊ2Ù¶ Ú€*j@Œ È[B*‡^Åü “≠†\Ó™eÇÆFFi¶P ÉÕj–
ËÉìRùπSYq:? Ê¥ ∆4#nsOòñç%ë%L “áç nS»¨¯Â Ù´í6U . ÎC‘Üá
æN{ÉQ $ÉVö/ìäjï {åU¢ #B¡∂ë≈9–,Éfiï¿$05,{I ÛäËWhó —™é Ú≠(’ mC≈Sï£;BhUïà ÖgÀ©Ñ‚i&–¡´N9#èö…∑ I›Œ
ZGÛOÕW{ rö-pí 1Y˘o;j{ Œ¿i † v™S(êL øJº ^?ó≠e∫®#ozì/å)≈W?A4YYÄœb*xü-ÛVpè ≥n&≠´ç†RL\•©6∂Z•éA¯Vlí Ozï$Pò©Ê$ª&”Ûf©OÇwTk) äkí ®®S∏ Ö Én 
ùßäçX åu®^.ISÕ6¿çÚ_9ÎI ÑcªΩWf;±ûïf2è˜Ü+%7q‹vÌ√ ≠g…êÿ"¥‹.rµMœ ˛ï™b)‹ô ·8¨Á,£‹÷¨Æ `±‰’ eœ"© FC!8™”D
Qö– çfiıçrƒ? H ∫‘Üdœ¬ìåb∞n§ ò ≠n›3 pk Î p¥ñ˙ä◊9ΩGh >π®≠
)!áJñ˘Tåû¢©⁄¢H6Æw £5Á„*Ÿõ”V6ÿ ⁄¿pj
ºªá á ≥fzRDv˜…Ø ¨ûÁ´Eè[XQÀ ı"È∞4bP:”#Rƒñ=kM7
:W:çı:£2íZ"∂XTõ v µw$q™Ì‰˜™ÃÖàe84'`Êb» |´◊µXÄ∞aìÕTy\ ª®©m‹*íy&Æ ]¡´ñûMçëfií5 wÊ™í ïcÇzTà€ “xÆàH Q'm¿’Ñê √ˆ®U[x¡»5"°U9ıÆÜÃZ+Ã˚\çπ ÀhëT±·sR\1<(Ê£·£⁄’Á÷Vÿ9À`ƒ¸%Eπ« “°è‰aÈVïîüjŒ.Ë\ƒ% ∂TsVL√#±®JπmŸÕ5ö$` ≠8› UïöIÄ≈]∑ú¿vø9ÈU» ≤Ω=jUà ÛBπJ&Ç∫Mñ∆*'u∆”NF⁄6˙‘aF‚[ΩS} êÿÇù≈ˇ
b≤∆ÁÀ˛*|ä 8§X—@lÚ*[ .E πè&• ´ fl‰T(Ö”9‚≠G0∆fi§U∆† wç‹qUÑ Êñf»´”m«Nk=ZM‰ˆÙÆjì∞ô¶Å
∆MKÊ°p ¡5하|‰‡U’ÿYy¨ùK- ,1%œ†´(Î¥ÛÕWí6 Êë ≠o à˘ «ΩT˘Å‹’. 6˘π°¶ „äπF„h 7}ÓÜú‹äjDñ) /˘ »Úªâ Ù¨• j.RÁúÎ LqPJŒ lÓy©!ô$]∏Êú¯Ë %+á) Ù∆)Ú <*å—åú‘21n›+x0Â'¥ ≈« (3 ÈV°ì ∆£òl$®ÎS$‰ 'Ö ÀRHC
¡™—3±Œqäv“ÚtÕ8ŒÃÜ ^4Œw Oà¢ùÕ…4Ÿ·qÜF‡T(æa‹√ ©Œ‚&}í
«¶i£À `ÒH—≥|ù™cl—¶·“≤ˆéˆ+òV√ WgmÌVKÌ U»
∏÷sùÑŸnfi$?8´Œ»H\U4p ‹Tä°©S’‹LꃣïÊ≥ÁeçÇ„ìZ$J}k7aíC#t≠‘,O(ÂmÀ»©‡é49 ö≈ r∆õ ØU?ùm ´
—IÔöI\.w XÄ¡b)í¸«ëR∆UÛ£∆÷<SíET‡iÌ ˘{∏Ê≥ö 9œJ\∂ IU$\wßyeJÄsQC P'!à^qY Zâ°Û©8n‘ä·H
V§`b ıH†ìí0)= 1ée'9 (ïS
¢ï|æùjUä5!ªRÊ$|h“ äó';sPK1PV#ä™ûb ßÕJ∫w @ñ_ì Õ,ª `u¶#´å˙UYô )ú’>‰Úà$c' “§öY1¬ÅK *ÂüìVs a∂”‹¢å r π"≠ `C(…©Bï<|†‘S1F€ö•¶ÄWëe2˘åªN; r oΩ⁄¨&Z#ÉÕW⁄qï9ƶ¥∏ J ∞9ÈOe\ 9© 0 y§fl∆·fiπe!‹z≤î úöïïB* Æá'Ω=ú Á®¨î›¡2GÜ. y™w
· ÚzöêL¨2GJœlJ·ÅËjùKË>cB X€qßN‰û:R#n¬˜§1H Ô<VäZ AÇ ÒQ¥≠èzù∞ iÈD· Rµ« E
ª
ƒ’∞˚~µZ)@«z¥ ∂YjπUáÃ5ò èZÜOì ûµ0V9‚£l±€éïÕ ‹Ä! ∏ µh >¥§ ≥Õ π#4ìKphîÊHéOÕQFœÅªµW ÁØ "…∆GZ9—%ó]¸„ X≥Fpy©£2d±Ëi&ê 09 Ø>ñ!ã ˘π Õ^å ƒ÷z±lgÉW ÆjD>e»œz"; öü À€fi£,ÅvÙ4ï;ï So,6qÕFçaÜ*r Òfi£1ÇvÊí–i ÇúÛ3∏Áärƒ ∏#"ïU ÛW{¢ë>Ë Ù ±2Ó é*æ Q“§? Ù–‹á>ÈT3ñ!jÀ≥t§0´ ‡‡öMhd‰K ‘Òö∞≤∞MÃ∏ß,`i. ≤Á†§º»π$m «πè5NL®<¸¶ò3 Ëie%«∞´QL9H qVÄ ëYÍ˚ j‰r‡ÜÏh[XLë2ØÜ© ”Kn;ÖH™vÔ5<óB Aπ ‘1gv1VRQÉû’YÀ ‹¢™ –w/⺵8PO≠1 H aQ«Ç≠ªΩ9 >ÌoNØ(â „ n oZêÀì∑µUg9≈nÍ› úg rBZ N§w™ √8 8fl∑ÈY W@H B„°§TaŒsK±ò
p É≠dùÑŸ*ìªw•# -ñ™ e›é’cı¨c;ª ò@äÕï´jÉo'5 @éò•rFsU(ÆÑç*§‡‘R&– i™]d‹„Âß7Œ ı¶◊P Xú B2±*z“™ï ≈ íEG6ó fijßnj=€ò ëY' ® æoñµQ √F% iÈQ§mª ”` ÇHjó/ª © &U@p›=™\¢úgäÑ+ë÷ù Lr“ •U¥∞ Ú¨πJ¢”ê ‘Ãè Nï
D]˜ö§â∞’ïã ©>u8«Zó`^jd
FÊË)≈Î`ÿ8®ŸÄößv Zâ#.w ’¥ √Yâ;îqUŸ pÿÁ•Osî W¶j 8e©∏ãÍ?wµ 8˛u,lUB==\m®7 bëõ5mÄ, a] ≥( Ö`€( f∂aá Âkzh¬Q0ÔW˜§„äΩ•∞fi†ı™whfif”“ØiàD¿÷ÿt˘—MZ'’ø ≤örÅfl≠zpoóöÛüᆠ8?™è÷Ω ¿ _°· ∫èù∆=NC≈ !ÉB”ºê‡F§˛U‡ ?∆{}GX E∆Õÿ ©"∫ çwO ãpÄ@˝E~uxg]∏∑Òóê_˜k >ïÏB: 4©˙ˇ¶j¢Ó‹H A˛uC\ÒVù£@e∫ò §WÜ7ƒç?A— VôYí1∆A˘±ıØÖ>(¸_÷|K™Àok3 Œ H Û¢Q O∂<A˚DËZuŸµÛ1Œ
è“∫/ ¸c∞Ò-⁄√o&˝ƒ2IÕ~`h˛ Òwàf i ú∑V ö˚{‡ß¬ÕoOøÉQº `Ûûi(äG›ñì ÖY=jÏí¢.}+:“ !kãÒßà‰—tȧÑnp8ÊØî»ËÔºGßXÁÌ #∑z‚Ø>(xj’ Kz™GØZ¸Ò¯èÒ ≈∑WÔnã#ÇN6 GÈ^E áèı˘˜G ◊>õ±¸≈Kà”?R&¯À· Ãëͱ3/U ,*{_ãfi õÓ^!˙ê?≠~_ˇ¬∑¯ë'%e¡Ó¿Á˘‘)‡èàzc IW˛˙« SS >cı”NÒÊè~ ë8n‹`◊ek
» á ˚◊„nì„ø x6Ï ˘Y‚Ôë»≈}ùØ„M∂∂âo,√Ä ûh cÌÄ@ÈO<äÁ¥≠V ¯U„l‰ ÷∫ 祓 b §ÛOÊÄ‹‡R15V aåT M‡ääYQ ≥qäÛ ¸G—¸9 âf]¿sŒ*9M9èKk®£ s
®⁄ï≤Á.?:¯ ∆ ¥ƒP —i≈Ÿπ #dfº¢„ˆãÒ `BL ≠ I?R∆±n 7>µz+»ÊÂXWÂ∂ü˚Dk √Õ /=ˇ˙ıÏæ ¯˝ ”E Ã˨ÿ„pœÂI†>ÒF uß`g5Âæ ÒÕñØ
ºR Oæk— ∫Y◊rûµ7 éÖ“ˇ5U∏p û‘˜ê*Û^‚fl ŸhñŒ”H ˆÊ©-Lfè-¯ªpا\∆N7) á5ÔÜù[ƒ˘SëÊ ˛ÜΩ ‚ˇ≈õkàd∂∑ò ıÁ'ö˘w¬û%[-}n∑¸•Å95≤ÜÜ ˆgÏ7ÅÊU”¢ Ì≈zTL 9Øíº Ò7GãNÅ•∏çHP0\ ^ô ≈M$ì/Ê
e tFG∑ ß•I∏*◊û˲3”ıR 2ÇGjÓ¢îJ†˙— W0Û…™W6±\&…Wp˜´ƒÖ¨Î´∏‡ ùĸh bµæïil€‚@߀ä÷E
1\ÙZƒ3I© Öt ∞*1Õ °ÃL´O' õÜ ‚ôúú ÜÉòBŸlS∑cå”XÅ“†-≈.Q© ¿ÎJ¶≥fiı# f Qµku„p£îæc{ö\Ò≈a&©  ∆ÆG{ t|— ∆Ä<t§… –¿èñùåu9£îmëüõäP)p »• rê4 pjE&ò~nî–ÿ4rÑdX/é1Q }™'ó÷öeÙ4rïÃLxÁ≠ Ü1PÜœSöpÊéPÊ,†S≈2E
iF¶ éPÊ ØR 1öA∑ «>îrá0„ÉÌIù∆°‰ i„ uÎG(s ¬˝⁄\ÇriπqM‹ ≈ °ÃOúQç‘√M‹√ÂZ9CòêÆ:SA —Ü &Ä¿ i4&«û8•»'•79ÊÜ‚ê!Œx™¯ ÍrA än– Ê+1«›™˜3˘q1Ù <É *ù¬˘ë2 ßäfi13l à~,ø≤ -‹∆}GZ¬/ãµ JÂmÆ π= ◊o‚ˇ 6©Œ2sTº!‡Éß\â‹}fiÉ•jâ=∂…¸Àp “¶ç∂> ãdX£U≈5èÕö∑±Q6T|út¨-`~Ô5ßo) ÷âhçsÕ â¬FÃ∑9ZÍÌ»e¡ÆJ‹É?>µ◊¬T ÆiDfi⁄ )À äsìû)õX7ÀfiüñŒ
c(àv Ø4¨„h^¥‚0s⁄òn@©Â ¥n‹wcäjÓRsLwd é¥rñ…É t¶«ÚúıÕWINx T√-˜x5FeÂÿ9®dªD8ÕWfaí«äÊ5;Ωô≈4ÑŸ€Z_,áh9≠Ùn2k»Ù[ˆiqûıÈ6≥ñNkHD∑"˚∏ ÖgÕ} pZ

Then I deleted:

™d«Ã:UÂïÑJ˝
DÌ` Ç ù)•î fiî¶Dê úö®¿ÉûÄ◊<jÚÏ4üCI•VAé’U⁄'R ¸iÂJ≈û’Q ê ]∞≥W ≈âzÊövyÄÁ ©Ÿ]H ‚™m›6Ì∏ ÕU5™)Dæä9m›júêÔo©´Í7†ÿzR9ŸÀ E\[h|•]ç
Ö 8ëæPi•ƒáÊÈLy!*c«AKmÉî{ás∏ @¶<Ñ/ *X# -†ÒN0ñ˘ èzÀv §pH=¯ß í‡m ‚öakv _9 \Áå“p∞Xl° +ú”m≠êÂèz <Kπz í'*’— âhlà©¿ TÒ8ÿ EE2;Áö#WEÕo +±Z«d€êúz䌺q“¨ ØcQ√∂Bry•%≠Ç≈ q∏`t©T?Q∆j√®N6˛5Y∑ÉÚr(i†µã– WnÍR »è=*≤? ı©∞Í7/z4K]¡ ⁄ ›Áx¸Íøí˘ésHU» 59ã‰˙WüU∂Ù XŒO OÕ0ø<ä∏”"©fiy X •9 ÷rQ∞I2eîHC )ÓÂàaM` ¥°ABH‰v•N $⁄&?1© t&’L„öû “Vfi«WtSJ„Ê Q∂Új Pw 3W@‡å+>F
N jöÍ åå… á!:UÖ„n}i0woÕ.I ÂUlÀÊ4ònåqëUvÌ`›*upê{“æ$\ØJ ¢H|Õ˜õäÇhc»*j5fiè◊äïî YΩ¬◊*ºJ\`” Ä0ï<í*.j†èsnBy˛tÊ’Ö LâΩIŒ
V⁄Òìéi˚Jp« .‰€¥ÛXFùı5ï5m í≈òáÔR¥*ºÉú‘W ÁÁ•92B®9¢:hBân+|¬[<äc .@…°À*ÏS¥‚ßÑ M¨zWU8¶Ü’àUXÌrz’ÿ·yÜ ™© ¿= lÈ+!ô∏ Ê∫È+ …ÿª¶ií4ä[çµË6 fiTä1≈Q”bçXÓ ÆÅ3∏``W£F=N µ.iDQ3æú ‰‡ bÆW9Ê¢m£ Î∫ £ë»≥µ@*["≥§
R¨ºâ≥ÂÊ®…:Ç ∆ uŸ[BR “˘|éµâ©œ âöCœΩMqs±è<W
¨_,åWvA¨*; Åóuq!r–Ù¨Ÿnf∆Ÿ ÉQ…z´Ú($z÷Eƒ˚…


Then I deleted and paisted:

Õ+«rû+h≈¢–é∏8aU•bäX E^.ç¡™s ≈Á5Sê6UÅûQVœ…ÖŸ÷ù UO”• ù‰‘≠щD@ŒÓï,M(8=;S6‰ ØD™´ºÛU ΩÑã 0„w5ªk'„¨(Ä, äfiÅA]Ω´±;3 » ƒ°≠m-ÿ fi∞béXÿl< ]&úª$ û¶Ω<,.—≈_cÍ_ÜËFúæ§ü–◊Ø•y_√¥+•«ªÆ[Úœ •zöµ~çįQÛ8›≈wÌBêi Aˆ•T °ØM3»ëü~?q'–◊ÁW«òúflÌ∆C Î_£óPô#e^§ ˘O‚√À≠j|§{àl˜ˇ Tôì< ˆq≤6⁄›À8·‘mˆ ú◊ËıÄ˝¬ ÿ
˘£·w√oÏ9æ’0⁄G Üæùµèdj¢Ü åIf mxœ≈=√Dôªmo“Ω¨åÆ
yèèt∑‘¥È-T}¬ö)ƒ¸∏ªGó≈EY≤ LèŒøLæ ≈ç ‹c∞˝ØíG¬ãªè «"Dv´Úp}kÌˇ hßH”¢∑~H Ù≠ ˘N ÉÕ=á•.x ‚§Ù©êrë ëäMºÛOl/÷ö¿ı¨‚ ¶}˝¢‹B √9Øé>4¸1Mn÷WX˛qú W€ “πÌgG∑‘-›YAÕn§ ß‚Ω¥˙Ô√mgœâHE| ÿÖØ∑æ |y”/≠„∂Ωú$§ Çyœı5•Ò/‡⁄j± `à19«o÷æ)Ò √O Ë ;[FÎÂì–ûflJ SıIÒ∂ü} ë&
t_ëÿëü4~<W„5áƒØ xmºîÛ@ a√b∑!¯’„{Ü"i iÏ£Ω Â?TµÔà:.ôlÛKtä´ËAÈ_ |M¯˚gv≤È∫T›r2 &æb‘5ˇ ¯õ $≤mn√#5“¯_·&≥≠^√$∞πSÀn ˘‘Û ÚòZ É´x„^âÂ≠8„Ø_ÒØ“ÔÖ_ °˝ÑLÒ r ÈYfl ˛ ⁄x~4ûh◊ÃvÈ_E[€§ ÖQåU π4Q˘h {qRë≈
ß≠’rá1ƒ¯ÆÕÆ,ôŒs_ôø |?w•]›fi* 3ï8˜Ø÷ ´t∏à£é¢æl¯•‡ ’϶O/vAÌTÇ««? æ(Ca2i˜≥l`ƒ`ûflù~ãxw≈v∑$®·Éc°Ø»Ô x RÓ§n¨ï£hŒx» ∫ø ¸iÒ Ü¢T∏W}ûô ?œ≠) )˙˛öÑ2ÆT”g‘aä2Ïÿ≈~j€~’ "´§äˇÓì˙“_˛“ó˙å uaªå‡ÉRÅ£Ï à? ,4 ê∞p ˛|◊ÊWƒœ ^x¢˛K∆rc…*IÆı·'¯ç®$E$Ú≥Œr+†Ò ¬µ”lÉJ§í?œj÷;ë%s…˛ A4æ!¥vÁÊ Û"ø\< õt¯◊∞WÊ√]
¨<M cÂF˝s_ß^ B∫t?@i¥i éÃ/Jl–âT© *‡äh8<÷Zî—·ü ¸ ≥g2<{∑ÉÕ~n¸C¯{®¯~˝Ô¨–£FI Gj˝çª∑éÂ
∏»5‚æ3¯ue¨£Üå1?J9âh¸ı¯}Ò Û√æ]¶™Ãõ0 ◊Î_`¯„Üèw ò)¿Ô÷º ∆fl∑4ç g ˚WÅj <K°πÚ S¥‡ ‹x£ò\ßÈ_¸.- .~÷£ ƒ¯ãˆÅ–φeÜ`œ€$ üŒæ ≥wçØH »sÍH˝+“¸;cƒ:£°∫» …9¸©¶ %ø ¸O◊ºk+ÿYnŸ'/<W2fl
µ ¨
Õ‰l ˘éAر| KN—¬‹\«∫N2O<WQ„˚ k
‚E åc +dåú Œ}#Dé√_Ü$P ıœÁ_® †ÚÙò ;
¸‚∑˘¸^ :1„⁄øK˛ E∑M∑„ h˝+9
Dıµl b≥5BD fi’¶Wh ï™ˇ«úòÎä∆Â¥|#Ò›ä§æ‡ëıÌ\ß¿I MD;ûÍ+®¯‡≠.Ë»$1+«ß˘ Å fln¢€Gå~ ˇØZ9 $~ÜËÍE≤g–VÈ\÷Nî?—ìË+U∞ΩÎ6á H™£•5ç"úQù‘πCîʸ@ÿ≥ê J¸·¯ ¡ı åúú ß ˙9‚ ˛àˇC_õü flU;3ü0茥àö=ì‡* Ü5Ó1_jY‰F¶æ,˝ü˜IdÆz´m¸´Ìãe˘ˆ¨§"‚∂y¶üQH}®Œ + #,˝ 4≥w ˆœQP‰ÁÊ‚¥Fàù~SÕ5é„Ä(¡#änMi DëNÛ˝YØè˛6…àúzfæøπ?!›_ |pÀG"Á ˇÎ÷—f.'œ
’õƒë≥ &øHº ÛX¶Ga_úfl ~ø õ ˙C·4+fôÓ ¨‰ ™‡qfiùåä`¿9ß ∆)"ë^r ì_>|UÈÚ œ „_@\™Õ|ÒÒVP∂ – ˙VÒ )™) Ò˝˙˚ˇ· ëa :`WÁı≤ü¯J ≥ùÆ ˜Ø–ØáÉnü ÔÄjñ õ.‡ò"ºÀ∆∂fÁOêc±ØTaî ◊ Ø€ôm‰èÆA˝kU±iüñø 4ï齋.6ìÕ]¯I2ãàS åWØ|TõJ$}π<˛µÊø
4âm5Ñ p ◊ùåWG\Q˙ · /m z‡W¶Ü&0§tØ8ú>]¨G©¿ØHLòÎÇò“ (e¿ßd∆yÈB»ªp:‘ûn‰¡ ä¶0Û7.—Q 8„≠#d`äïq∑Ôc4ÄOòåz”ïY2E87ÉöM≈M7;≥≈1 ◊ "±'¶rÕ” IÉ%¡ 7ZÖ»¡©7*çπ…®$
債LÑxÔƒ®˜i“`vØÀfläXK…G_ò◊ÍWƒ ù:VnÄ ¸µ¯¨ øëq–öÍß±Qzû3†‹y:§lˇ(,+Ù ¡ G&õ Fz-~vZKçN0Na_z|?ªQ¶B2 ∞´£πÓ`Ò6g§\¨í7fi‚£ÅMª <‘ ‚FÀ TrMá1Ò≈dŸ˙ U] (KÀ•pW84Ì.Ϩ™õ∏ÆjÚg3 µØ¢FÚÕπ˚TπX˜' ∆Áµim!å.x"≥uI⁄<Ì=*˛ò‡ƒ ı ï¨aUèJ∫5 5S‘ˇ÷Û˚y3ĸT◊{6n S n á ( ç¨8ØÁ^K≥Ù¬åN
ÂF:÷Ç:m ›EUê¶vØ £n”¥˜°Ë¿ùèö€∫ÉUZ0 &Z6 zTŒTêÏ9©í D çïL¨®‰é@©ö‡g‰ÌL7e „©Æj∑π6cöRÁì⁄ò\Ó t¶DLá/”≠L€A≠a+Ó { ∂wÓÕL 2|‹‚ö—Ç3Pó çµvIË\ab`§rΩ(œó‘”"ê®Áös©?3t¢
u5{\I&Y \ V-]J∞<≠WÚêÆ •é2É •W2FMéÀ# Ω
BÕÛ’ÁA∑fi≤∑ëïnNJÁù˜ Z "V$ÒWQ Æ1Ubr± ΩM"HÚ}„œµc ›ÿi
c$≥ √ä∏ÒdžgScNpO&õ!xŒ“z◊\e ∞u∏ÕŒ ) )ÛvßÑ`7 ú*yy5“›—Hœ3≥·TÊõ#∫0Z ˜(ß);∑∞‚π\nç,M ó .U˛nïb'B ‡
ÜB ˘zP÷Ç ]∏‚£E =Ëx… i y`“íM ê‡ !F
$r퀪’AÊ≥ñœ ¬∂küï‹ o M=QÖ ∂ÆÏTO1g<’®[A®‹I7Ù›YÍÊ)v„9ÎWòÜPjªFåGb*îu±q≤Zí ‰q≈>,FÑ∑&ö¨∏⁄:”pïÌW ßc6Jø1‹£ìSÀld]‰`äà8ã ö∂Ï Œ=´¢µ&÷Ç∂ÜlYE ˙‘ Üg ß•_Ú]æ· çg8ubΩΫï)‹W o•O$å äÇ(ö0IÔV
ù† ı’ (ÍTZ"⁄ Ó~’.P≠ Y˚ï உ÷éi≠ ñ¢~Í5›ûií &
,âÑÕB—;.7`—'°B4' öXô¬ïa“õ Ó Õ¿•RKïÙ¢ì≥DT ˘‹|‹`’»—Òíx ≈ÿ[$tßõï€≥ ÈFI´ä*ËGf~1¯‘Eæ`¶ú“m )¨¿°u ◊ Zé˙ XûO$ßNk2·22îØ$é∆(n ≥v¨Rrw$œV⁄IaÉSÏ Qú’VìÕ~8≠ k
›´NNbÈ €ñ ∫èõè÷úpAı¶<flº∆”ÉÌO` 1fiìõJ√öÍ5YÛ∑µHWÂbflv´àû7/û
2FÛTl$ ı<Ì´ â&TÄ ‚¶U€UD] 8≈8n$ä∏_®˘Z&bÆ6g&´<X„ΩL∞ ÜSÕ6V9™S≥ +,Ü"U∫U® )3éµQ¡f ä~
- •ÿëk{(;GJä Ê9 i ı '≠2>[ÉSQÏ2≈» vé„ä© D∆ j„Æà µBFçé √TN: ô$y˘£ ¶'ö8 ycRºötf0≈ •:
˚ö√mEèfÕßÇi€à8ÌOFM•i≠∂™Ω%–LÜI»Õg¨ãíZü6‡Ÿ™œ 5LXrë·¸„Ëj‰r™∂ ´|Ÿ¡Ëi—¬ ÚjfiØ@Âe±*˘õ÷ûÓ1Lä?º)í⁄ĪÅÊ≥ï÷Ä‚,L)dF|6x•Ü”Ãó€Vv ©;Ûfi¥KMMyJE\©¡¶3`ncOó Ón3P*ô>V ÿ‘(5∞ö ÁŒz’â oz†Á…>¥∆va∏u≠9z ô&«
ó ¢+ëÊï< S!$|Ê´,
≥3ìêjîm©§G]·ŒÂÔUíI l#≠[E d ’\B≤æ∆r•z˛5º) ˜*•W)◊äçBÇr2=© ÇçÅâ ›—¬TgñÌ] wvbÊD¢ …,üïFÃ]∂å”ôä¸Íz—πâ‡åöÈSK® ˝î «zGåB§„≠* Û sQ\ oò ’’®ö "5v¡j©ºªñ´ ñd%q∂™À∞ TÛ\≤µ…≥-ƒÑ~Ò©Y˛|n≈G È@\ëPÀ Œy ï86ı üRË
◊<SÜ…TÄ}´4À0˙ où‰∂ry ˛5”¶»|çÉE≤L œ˘˙T€« O5]€Ã!◊Ω
JÛÈMR∞rö Â~^ÊÜWnz
ddIô: I °òÉ\≤ó+±%ò¶ä<©=iÆ¿èê‘ 3g5+¢ékùK[£-[+EÊ b’jf¿˘∏®ˆ¶>SLvfl≈w”≥F #ÄHælìEª 7üZ w.‹åRA à3
u#ÿ§âò*å1ÎU&¿∆—≈Xe_/Ãsœ5
îqÕ)¸ Ÿ -'F∆(‚"w ʧë 9N3P ‹p˝´õŸhZç–”* ‚ß 8m‘Ø .∏ ^ |6 â ÷≥ß & ±e¶p§ îD«9Õ>U¿»Ë(ç7.ÂÆ∏-
yt∏◊ ≤* óÃo);Sù sMä=©ºı5¥n+2xŸa | –fP˘ †eI Õû)©Ä˚iÀ∏rí‹;ÇÆßÉQ≥4` z”Â9;OjÆÌÛc P°}CóbU…˘≥ÕA …À ”ò≥.G ü EèÃir•±j$N¡¿U äTåÅÛu©fi 2êx ö GõπN+Æ ˆbQ îÔ jR©ëì“™…#Éïöî îgΩcV*„P‘c;ñ»9 ˙R© Ó#•FU∆Uz’ãu>[ Á’Rÿ∑DàÕàŒ—ÉJ7ïW<ëMxÛëúUò ® fi∫h√›‘•Ñl§Y§|Å“¨±T\mÊ•* à ìV ›dL∑È\’"÷«M< ÿ√U>fk~ŒŸò iãß1ê2vÊ∂¨°î ä·iı=Ï&Z“Ωçç1 <+z◊cm v‹z÷=î8
≠•éD ß ∞r[ IÖ° hïHó,:◊;| íGZ‹íFïv/jÁoº≈>ıËPj«ØN +x ‹öÛ-e H Ș1J¡•«j‡5 Y√6@ÆösW0≠ œ4‘„˘[p¡Æ*¯m åöÓ5Ñh—‰súW # >cåä˙ºπßkü/òSÍs ª
√ ä åí3]-ÎF™ÿ ÕrÿeOz˙¸<Ù±ÒòË dòHÌÿ’'îB∏+í{’∆çQòÁöÀûB 1öÙ©≥Âqm"¥· 4ï^9UGµJr‡åpj âvıœ5flMü?YÍWöHÀ|º“ç·ÉÅ≈B ,N*ÍFF9≠ìGù7©°bD¨€á8Æ™∆A c ´ñâ Àfi∑m B±8≈p◊Hfi Guß›n¡∆⁄Ì≠Æ h Û^cÄ ”]5ºÿ«5ÂŒ>Ò’ YùÖ¥Óƒ‰Á ´ 4†n^ù+ »å z÷Ííä ı5≈]4ŒòªõpIflΩm€L Ì∆kç܉∆ÿ5—X\ Æ 3h≥¢∑vNqäø Ó*ûk'Œ# ‰ ”âï ìΩa7sYY+öAPg U&àÓ√/52∏óë¡ßÓÁÊ ÷pìΩàπõ4dÄ∏¨Ê∑PNfiMtíF 7(‰VkΩπßWEcXHƒç¬≥D¸f¥F˝π ™îˆÍeÛ 8ˆß Ä F@˜•MX—»◊Ü|ß\ Z∂“cÁê◊3 ÂÒZÈ$j›Z .÷#òfi[–‹åÅÌZqfimP´Œkûâ‘ ó•[Äïp̯V Çπ§fvñR˘É ÍËvèiœzÁ-‰√ Ú≠%îÀ˜y¨Â
„#d0iANıy åí+>◊iìÜ xIë¥W$©]ù ´ ≠•EÀ0ÕX *y∆+! W;è j&€Œ2+)¡ı!∆«ôZE ÒLqÉÚÙ4õë˚T°C)ßGs.Q